Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Prinsjesdag samenvatting in 7 punten | Ministerie van SZW

4w5a9201_1_20200406_091143

Rondom Prinsjesdag 2020 heeft ADXpert met het gehele team (op 1,5 meter) bij elkaar gezeten. Er is gepresenteerd over de veranderingen in de wetgeving rondom Prinsjesdag en al onze collega's hebben hier samen over nagedacht. In dit artikel vatten wij de veranderingen vanuit het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in 7 punten voor u samen.

1. Onderzoek no-riskpolis

Er lopen verschillende onderzoeken naar de no-riskpolis, onder meer een onderzoek hoe de bekendheid van de no-riskpolis vergroot kan worden. Verder wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de no-riskpolis eventueel uit te breiden naar de groep chronisch zieken. Zij hebben een hoger risico op verzuim, maar vallen nu niet onder de no-riskpolis. Het initiatief komt vanuit werkgroep Kanker & Werk. Er is ook een experiment uitgevoerd met vervroegde toekenning van de no-riskpolis. Voor tweede spoorkandidaten met een chronisch ziektebeeld kan dit de re-integratie mogelijk kunnen stimuleren. Meer lezen over dit onderwerp? Onze experts hebben hierover twee artikel geschreven: Chronische ziekte en no-riskpolis en Vervroegde no-riskpolis, betere positie op arbeidsmarkt?

2. Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

  Met het wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’ wordt geregeld dat in 2021 het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de RIV-toets door UWV. De RIV-toets zal in 2021 volledig uitgevoerd worden door arbeidsdeskundigen van UWV. Dat is wel weer uitgesteld tot 1 september 2021. Als werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het medisch advies van de bedrijfsarts, kan een RIV-toets niet meer leiden tot een sanctie. Hiermee wordt onzekerheid voorkomen over het te voeren re-integratietraject voor werkgever en werknemer. Meer informatie hierover vindt u in de artikelen: 3 voordelen | Aanpassing WIA-beoordeling per 2021, Loonsanctie & bedrijfsarts | Veranderingen Prinsjesdag 2020 en Aanvulling Werkwijzer Poortwachter - Quickstart.

  3. Burn-out

   Ook in 2021 wordt verder gewerkt aan de maatschappelijke beweging aanpak burn-out, waarbij ook de hernieuwde aandacht voor thuiswerken en de consequenties daarvan voor de vitaliteit en het welbevinden van werkenden worden betrokken. Meer informatie over onze Stress- en burn-outcoaching vindt u hier.

   4. RI&E meerjarenplan (2020-2023)

    Vanuit het Meerjarenprogramma Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zullen bedrijven worden ondersteund bij het opstellen en naleven van de RIE om de naleving van deze verplichting te verbeteren. Aparte aandacht komt er voor de ruim 400.000 in Nederland werkzame arbeidsmigranten. Zij hebben net als alle andere werkenden recht op een eerlijk loon en gezonde en veilige werkomstandigheden. Ook dient er goede huisvesting voor hen te zijn. De Inspectie SZW heeft extra capaciteit om eventuele misstanden bij malafide uitzendorganisaties aan te pakken. Om het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten om laag te brengen start staatssecretaris Van Ark met een meerjarenplan voor het aanjagen van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Hierover leest u meer in het artikel Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht: Boete?

    5. Wet betaald ouderschapsverlof

     Het kabinet wil ouders ontzorgen en tegelijk investeren in de ontwikkeling van kinderen. Per 1 januari 2019 was het verlof voor partners al uitgebreid naar 5 dagen direct na de geboorte. Met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof per 1 juli 2020 kwamen daar voor de partner 5 weken in het eerste half jaar bij. Hierover leest u meer in het artikel: Wet WIEG | Geboorteverlof vader 2020. Nu neemt het kabinet een derde stap met de invoering van 9 weken deels betaald ouderschapsverlof. Het doel van deze uitbreiding is om beide partners de kans te geven om tijd met hun kind door te brengen in het eerste jaar na de geboorte. Daarnaast kan het verlof zorgen voor een gelijkere verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders. In deze 9 weken hebben ouders recht op een uitkering tot 50% van het maximum dagloon. De maatregel zal per augustus 2022 ingaan.

     6. Nieuwe balans op de arbeidsmarkt

      Volgens de Commissie regulering van werk onder leiding van Borstlap, worden in huidige stelsel duurzame arbeidsrelaties te veel ontmoedigd, externe flexibiliteit te veel gestimuleerd en is het stelsel van contractvormen onoverzichtelijk en moeilijk te handhaven. Ook zouden werkenden zich beter en sneller moeten kunnen aanpassen aan veranderingen in de economie en kan het socialezekerheidsstelsel nog pro-actiever worden ingezet om mensen aan het werk te krijgen. De arbeidsmarkt van de toekomst zou volgens de commissie daarom gestoeld moeten zijn op de uitgangspunten ‘wendbaarheid’, ‘duidelijkheid’, ‘weerbaarheid’ en ‘wederkerigheid’. De situatie op de arbeidsmarkt als gevolg van COVID-19 onderstreept deze analyse. Kwetsbare mensen worden het hardst geraakt en verschillen tussen werkenden zijn groot. De bevindingen van de commissie sterken het kabinet dan ook in het streven naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. Er zullen meer maatregelen nodig zijn om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

      7. Gelijke behandeling van werkenden

       Het kabinet heeft afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de verschillen in de behandeling van vast en flexwerk op de arbeidsmarkt te verkleinen. Denk aan de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de premiedifferentiatie in de WW. Ook is voor zelfstandigen zonder personeel in het pensioenakkoord een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) opgenomen. Het kabinet streeft ernaar om begin 2021 een uitgewerkt voorstel AOV ZZP naar de Tweede Kamer te sturen. Verder heeft het kabinet besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2021 versneld af te bouwen.