Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Voorbeeld van loonschade

Als jouw werknemer arbeidsongeschikt raakt door een ongeval lijdt u als werkgever schade: loonschade. In dit voorbeeld van BVD Advocaten nemen we je mee in een situatie van loonschade. 

Ongeval

Willem van Beek (34 jaar) werkt als software engineer bij Techtron Installatietechniek.
Onderweg naar een klus wordt zijn bedrijfsbus met forse snelheid van achteren aangereden. Zelf heeft hij ernstige nek- en hoofdpijnklachten en moet zich daardoor ziek melden bij zijn werkgever. Het ziet ernaar uit dat hij wel even weg zal blijven…

De verzekeraar van de aanrijdende auto erkent aansprakelijkheid en vergoedt Techtron enkele weken later de cascoschade van de bus. Maar Willem zit nog steeds ziek thuis en Techtron moet zijn loon doorbetalen. Wat nu?

Recht op vergoeding

Zowel Willem als Techtron hebben een vordering op de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Willem heeft recht op vergoeding van zijn persoonlijke- en/of letselschade. Maar dat zegt hem op dat moment niet veel. Omdat zijn loon wordt doorbetaald is die schade in veel gevallen aanvankelijk vrij beperkt. Daardoor zal Willem op dat moment ook nog niet het nut en de noodzaak zien van het inschakelen van een letselschade advocaat.

Techtron als werkgever voelt wel direct de financiële pijn van het ongeval. Zij moet het loon doorbetalen, maar wordt daarnaast geconfronteerd met de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter, zoals het inschakelen van een arbodienst, een bedrijfsarts enz, met alle kosten die daarbij horen. Misschien nog wel belangrijker: Techtron moet vervanging regelen voor Willem, wat ook weer extra kosten met zich mee brengt.

Wat komt voor verhaal in aanmerking

De wetgever heeft bepaald dat het vorderingsrecht van Techtron op de verzekeraar beperkt is tot het doorbetaalde netto-loon en de kosten van de re-integratie (arbodienst, bedrijfsarts, andere bijkomende kosten). De werkgeverslasten (meestal zo’n 50% van het brutoloon) en de werknemerslasten (het verschil tussen netto en bruto: 19%, 37,% en 50%) dus niet. Ook de (meer)kosten van de vervangende werknemer kunnen niet worden verhaald.

De vordering van Willem is gebaseerd op het beginsel van de volledige schadevergoeding. Dat is een veel ruimer regime, waarbij bovendien het herstel van de benadeelde voorop staat. Willem heeft – juist in de eerste periode na het ongeval – recht op bijstand die hem in staat stelt (a) optimaal te herstellen van de gevolgen van het ongeval en (b) optimaal te re-integreren in het arbeidsproces, bijna ongeacht welke kosten daaraan zijn verbonden. Een gespecialiseerde letselschade advocaat kan deze bijstand leveren. Het voordeel is dat – als de aansprakelijkheid is erkend of vast staat – zijn of haar kosten (ook) door de verzekeraar moeten worden vergoed.

Gezamenlijk belang werkgever en werknemer

Er is dus een gezamenlijk belang van Willem en Techtron om – op kosten van de verzekeraar – direct na het ongeval samen op te trekken om te komen tot een optimaal herstel en optimale re-integratie, al dan niet met aanpassingen, hulpmiddelen, om- of bijscholing enz. Daarbij is een bundeling van expertise noodzakelijk: de letselschade advocaat maakt gebruik van een gespecialiseerd medisch adviseur. Gezamenlijk schakelen partijen vaak een herstelcoach of een arbeidsdeskundige in die het slachtoffer bij de re-integratie adviseert en ondersteunt. Bij voorkeur is dat een deskundige van ADXpert.

In het geval van Willem betekent dit dat een gespecialiseerde letselschade advocaat van BVD Advocaten op diens verzoek of op verzoek van Techtron zo snel mogelijk na het ongeval een huisbezoek aflegt om – bij voorkeur samen met de verzekeraar – de situatie in kaart te brengen, te onderzoeken welke medische behandelingen noodzakelijk zijn om het herstel van Willem te bevorderen en om een stevig plan te maken voor de re-integratie. Er wordt dan vanzelfsprekend ook contact opgenomen met Techtron. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de diensten van een herstelcoach of arbeidsdeskundige van ADXpert. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de verzekeraar.

Risico langdurig verzuim

Dergelijke acties helpen om het risico op onnodig langdurig verzuim te beperken. De rekening van langdurig verzuim is hoog. Als Willem langdurig uit het arbeidsproces raakt, is het risico op blijvende arbeidsongeschiktheid hoog. De prijs daarvan wordt echter (weer) vooral betaald door Techtron.

Als Willem na 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt zou zijn, heeft hij recht op een WIA-uitkering. Het UWV zal Techtron daarvoor een pembaboete opleggen (het gaat voor hier te ver om dat nader toe te lichten). Dat Techtron aan het ongeval en daarmee aan de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid part noch deel heeft, is niet relevant.

Als Techtron eigen-risicodrager is, wordt de WGA-uitkering van Willem verhaald op Techtron. Omdat Willem in beginsel voor de rest van zijn leven een WIA-uitkering zal ontvangen, gaat het daarbij om heel veel geld. ADXpert beschikt over de deskundigheid om deze nadelige gevolgen weg te nemen of te verminderen, door bijvoorbeeld te proberen om de WGA-uitkering van Willem om te zetten in een IVA-uitkering. Voor de kosten van een IVA-uitkering heeft het UWV geen verhaalsrecht op de werkgever.

Arbeidsongeschikt

Een IVA-status is ook in het belang van Willem: hij wordt dan blijvend volledig arbeidsongeschikt geacht en hoeft niet steeds te leven met de onzekerheid van een herkeuring. Tegelijk kan hij – ironisch genoeg – meer bijverdienen naast zijn IVA-uitkering dan bij een WGA-uitkering het geval is.

Zowel in de situatie dat Willem weer aan het werk komt – liefst in zijn eigen functie, liefst bij Techtron of zo nodig bij een ander bedrijf – als in de situatie dat hij arbeidsongeschikt blijft, staat de letselschade advocaat van BVD Advocaten Willem bij in het verhalen van de schade die hij tengevolge van het ongeval voor de rest van zijn leven lijdt.

Zelfde advocaat en arbeidsdeskundige

Het feit dat Willem en Techtron vanaf het begin gebruik maken van dezelfde letselschade advocaat en bij voorkeur één arbeidsdeskundige betrokken is (namelijk van ADXpert) betekent ook dat het risico op verschil van mening tussen Willem en Techtron zo klein mogelijk is en hun belangen zoveel mogelijk parallel blijven lopen.

Rekenvoorbeeld (gebaseerd op het eerste jaar. Kosten kunnen uiteraard doorlopen).
Bruto maandsalaris Willem EUR 3.500
Netto maandsalaris Willem EUR 2.400 x 12 maanden EUR 28.800
Netto vakantietoeslag EUR 1.700
Netto eindejaarsbonus EUR 1.000
Kosten bedrijfsarts EUR 1.250
Kosten multidisciplinaire trajecten EUR 1.625
Totale kosten EUR 34.375 

Indien je geconfronteerd wordt met loonschade als gevolg van een arbeidsongeschikte werknemer door een ongeval, is het belangrijk om deskundige hulp in te schakelen. Neem contact op met ons op voor meer informatie.