Expertises

Experts in coaching

op de goede weg

ADXpert begeleidt mensen in en naar (ander) werk. In het eerste geval gaat het om werknemers die op één of andere manier zijn vastgelopen en coaching nodig hebben ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkelen en/of omgaan met stress. In het tweede geval gaat het om mensen die wegens ziekte, beperkingen of letsel niet meer terug kunnen keren op hun werkplek. Of om welke reden dan ook een carrièreswitch overwegen.

Wat de situatie ook is, onze experts zetten hun ervaring en expertise in om zo snel mogelijk tot een situatie te komen waarmee alle partijen tevreden zijn. Om die te bereiken hanteert ADXpert een persoonlijke benadering en heldere communicatie.

Tweede spoortraject

Conform Wet verbetering poortwachter (Wvp) hebben zowel de werkgever als de werknemer opdracht om gezamenlijk zorg te dragen voor adequate re-integratie van de zieke werknemer binnen of buiten de eigen organisatie. In gevallen waarin een werknemer niet meer op de oude werkplek kan terugkeren, is een tweede spoortraject de aangewezen route. De coaches van ADXpert begeleiden de werknemer op zoek naar een passende werkplek. Zij hechten veel waarde aan een menselijke, professionele en transparante aanpak. Om een adequaat traject te garanderen, werken wij aan de hand van modules met een heldere doorlooptijd. U weet waarvoor u betaalt.

Waarom ADXpert?

Er zijn 7 unieke zekerheden waarom u zou moeten kiezen voor ADXpert:

 1. Onze pragmatische en doelgerichte aanpak, volgens de zogenaamde Oplossingsgerichte Benadering.
 2. Diverse arbeidsmarktversterkende interventies zoals een cv-check, sollicitatietraining, netwerkversterking, LinkedIn instructie.
 3. De inzet van innovatieve vacaturebank TrjcT.
 4. Focus op het vinden van ander werk en/of werkervaringsplek.
 5. Multidisciplinaire ondersteuning gedurende het hele traject door een arbeidsdeskundige en een coach.
 6. Korte en heldere communicatie tussen werkgever en coach met maandelijkse rapportage.
 7. Arbeidskundige ondersteuning bij de WIA-procedure en eventuele beroeps- en bezwaarzaken.

  Meer weten over tweede spoortraject van ADXpert?

Offerte aanvragen

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding helpt bij de doorontwikkeling van uw carrière. Door samen met een expert loopbaanvragen vast te stellen, worden de mogelijkheden goed in kaart gebracht. De coaches van ADXpert werken samen met u toe naar een plan waarmee u verder kunt. Dit doen wij volgens twee modules die afzonderlijk of op elkaar aansluitend ingezet kunnen worden.

Waarom kiezen voor ADXpert?

Wanneer u kiest voor loopbaanbegeleiding door ADXpert, kunt u rekenen op kwaliteit, effectiviteit en innovativiteit.

 • Kwaliteit. De deskundigheid, ervaring en doelgerichtheid van onze loopbaancoaches. Loopbaanbegeleiding moet bij ons aan de hoogste eisen voldoen. We werken met ervaren coaches die bij ieder traject sparren met een arbeidskundige en zo nodig met een jurist. Korte en heldere communicatie tussen werkgever en coach met maandelijkse rapportage voor de werknemer.
 • Effectiviteit. We gaan voor een professionele en menselijk aanpak, altijd op maat. We werken volgens de Oplossingsgerichte Aanpak (Solution Focused Approach)
 • Innovativiteit. We maken gebruik van innovatieve instrumenten zoals TrjcT, psychologische en loopbaantesten, etc.

Belangrijk: ADXpert heeft een groot netwerk van bedrijven, waardoor de plaatsingskans hoger is dan gemiddeld. We doen actief aan jobhunting. Meer weten over loopbaanbegeleiding?

Offerte aanvragen

Letselschadebegeleiding

Bij letselschadebegeleiding spelen verschillende belangen rondom de letselschadeprocedure een rol. De belangenbehartiger, de aansprakelijke verzekeraar of de betrokkene kunnen zelf begeleiding inschakelen van experts bij de oriëntatie op en bemiddeling naar andere passende werkmogelijkheden. ADXpert is daarbij een ervaren, deskundige en betrouwbare partner.

Voor een structurele werkhervatting in passend werk wordt gekeken naar werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de betrokkene. Dit betekent dat er een re-integratievolgorde bestaat waarbij de focus ligt op de mogelijkheden bij de huidige werkgever, (spoor 1) en, zo nodig aanvullend, buiten de eigen organisatie (spoor 2). Het doel is om betrokkene zoveel mogelijk op zijn/haar eigen loonniveau te kunnen terugbrengen. De arbeidsdeskundige en de re-integratiecoach spelen hierbij een belangrijke en onafhankelijke rol. Zij hebben veel kennis en ervaring in het zoeken en vinden van en plaatsen in ander, passend werk.

In overleg met de betrokkene worden wensen en mogelijkheden geïnventariseerd, waarbij de benodigde scholing, training en werkplaatsaanpassingen in kaart worden gebracht (oriëntatie). Het komt veel voor dat de belastbaarheid van de betrokkene wordt getoetst in een zogenaamde werkervaringsplek (een soort stage). Zodoende wordt werkervaring opgedaan en kan er ondersteuning worden geboden door te solliciteren naar passend werk, veelal met succes! Wel wordt er van de betrokkene een goede medewerking en eigen inzet verwacht. Het gaat immers om de toekomst van betrokkene zelf.

Offerte aanvragen

Outplacement

In situaties waarin een werkgever afscheid wil of moet nemen van een werknemer, biedt de werkgever vaak een outplacement aan. Bij ADXpert is outplacement een traject dat voor iedere werknemer persoonlijk wordt ontworpen. Juist door de brede ervaring met arbeidsmobiliteit en door het grote netwerk van bedrijven kunnen onze coaches het outplacementtraject tot een succes maken.

ADXpert ontwerpt graag samen met de werknemer persoonlijke outplacementplannen. De volgende elementen kunnen deel uitmaken van dit ontwerp.

 • Intakegesprek;
 • Diverse loopbaantesten;
 • Talent en Motivatie Analyse (TMA);
 • Interdisciplinair overleg met een arbeidsdeskundige en TMA-deskundige;
 • Inzet van diverse trainingen, zoals sollicitatietraining en computertraining;
 • Toegang tot vacaturebank TrjcT;
 • Benutten van ons uitgebreide bedrijvennetwerk.

Maar de belangrijkste succesfactor is onze persoonlijke betrokkenheid. Meer weten over outplacement?

Offerte aanvragen

Derde spoor re-integratie

Re-integratie derde spoor volgt als de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen werk heeft gevonden en het UWV na keuring heeft vastgesteld dat de werknemer verminderde arbeidsproductiviteit kent. Vanwege de aanzienlijke risico’s van een dergelijk project is het raadzaam een specialist in te schakelen. Experts kunnen uw werknemer begeleiden naar duurzaam werk. 

Een derde spoor verloopt in grote lijnen zoals een tweede spoor. Het is dan ook vaak een vervolg van het tweede spoortraject. Een succesvol traject leidt er voor de werknemer toe dat hij weer aan de slag kan in een passende baan. Het leidt er voor de werkgever toe dat hij niet langer de WGA-uitkering hoeft te betalen.

Offerte aanvragen

Talent en Motivatie Analyse

De gedachte van de Talent en Motivatie Analyse (TMA) is dat de werknemer het beste tot zijn recht komt in een functie die aansluit op zijn persoonlijkheid en competenties. Door een passende functie is de werknemer gemotiveerd en wordt er effectief en succesvol gewerkt. We ervaren steeds opnieuw hoe effectief het afnemen van een TMA is bij arbeidsmobiliteit.

Met behulp van een Talent en Motivatie Analyse (TMA) brengen wij talenten en drijfveren van de werknemer in kaart. De werknemer voert de TMA zelfstandig online uit. De tijdsduur van de TMA is ongeveer anderhalf uur. In die tijd worden 22 drijfveren en 44 talenten bevraagd aan de hand van stellingen en gedragsitems.

Naast de drijfveren en talenten komen ook competenties van de werknemer en de mate waarin deze verder te ontwikkelen zijn, ruim aan bod. De stellingen en items zijn gebaseerd op verschillende vaardigheden en persoonlijke eigenschappen zoals ambitie, besluitvaardigheid, dominantie, inlevingsvermogen, leidinggeven en sociabiliteit. Op die manier worden de voorkeuren die de werknemer heeft, duidelijk vertaald naar motivatie en talenten die op hun beurt weer grotendeels het gedrag van een werknemer bepalen.

Rapportage TMA

Nadat de werknemer de test heeft gemaakt, ontvangt hij of zij een rapportage van de TMA. Onze TMA-professional bespreekt de resultaten uitvoerig met de werknemer. Dit gesprek duurt gemiddeld anderhalf uur. Met behulp van de analyse verkennen zij samen kwaliteiten en valkuilen. De werknemer krijgt meer zelfinzicht en meer kennis over zijn competenties en persoonlijkheid. Op basis van de analyse streven we er bij ADXpert naar om verdere ontwikkeling en gedragsverandering van de werknemer te stimuleren en huidige krachten te benutten.

Hoe gebruikt ADXpert de Talent en Motivatie Analyse?

ADXpert gebruikt de TMA succesvol in diverse settingen. Zo is de TMA in te zetten bij beroeps- en loopbaanvraagstukken, gericht op ontwikkeling en/of verandering. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens een outplacementtraject, waarbij de werknemer middels de TMA ontdekt welke talenten hij heeft en waar deze het beste tot hun recht kunnen komen. Eveneens is de TMA een instrument wat ingezet wordt tijdens ontwikkelvraagstukken. Tijdens re-integratie wordt gekeken of omscholing duurzaam lijkt. Werknemers geven over de TMA terug dat zij door middel van deze analyse:

 • Focus (terug)krijgen op hun kwaliteiten.
 • Het perspectief over wat mogelijk is op de arbeidsmarkt, verbreden.

Meer informatie over de Talent en Motivatie Analyse bij ADXpert?

Offerte aanvragen

Stress- en burn-out coaching

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat burn-out op steeds jongere leeftijd voorkomt. Het is één van de snelst groeiende oorzaken van ziekteverzuim. Voor een werknemer is het ingrijpend als hij of zij te maken krijgt met een burn-out. Vooral omdat zo moeilijk voorspelbaar is hoe het herstelproces verloopt. Hoelang gaat een burn-outsituatie (nog) duren?

Dezelfde vraag zal een werkgever zich stellen. Wanneer kan zijn of haar werknemer – juist bij burn-out gaat vaak om loyale en gedreven mensen – weer aan de slag? De onzekerheid over de prognose geeft werknemer en werkgever extra stress.

Dit vraagt om een andere benadering. Zoals die van ADXpert. De coaches van ADXpert combineren de oplossingsgerichte benadering (Solution Focused Approach) van stress- en burn-outcoaching met wetenschappelijke monitoring van het effect volgens de CDOI-vragenlijsten (Client Directed Outcome Informed).

Bij tijdig ingrijpen door onder andere preventief coaching in te zetten, kan uitval vaak voorkomen worden. Anders dan bij de curatieve zorg kan ADXpert vaak binnen twee weken een oriëntatiegesprek inplannen.

Waarom ADXpert?

1. Gaan voor perspectief

Erkenning van de stresservaring is voor ons het startpunt. Daarna kijken we vooruit. Een voorzichtige focus op de toekomst leidt sneller tot resultaat en geeft meer energie. Het is aantoonbaar effectiever dan ‘graven in het verleden’.

2. Doen wat werkt

ADXpert onderscheidt zich door een pragmatische aanpak op maat. Onze deskundige coaches denken niet in de eerste plaats vanuit methodieken, maar vanuit progressie. Kijk naar wat werkt, en doe er meer van. Stop met wat niet werkt, en doe wat anders.

3. Meten is weten

Om te weten wat werkt, is een verantwoord meetinstrument belangrijk. We werken met de wetenschappelijk verantwoorde Client Directed Outcome Informed (CDOI)-methodiek, ontwikkeld door o.a. Scott Miller. Een korte vragenlijst die iedere sessie ingezet wordt om de voortgang en groei te monitoren en het begeleidingstraject te optimaliseren.

4. Prioriteit bij preventie

De beste preventie bij stress- en burn-out is dat werknemers mentaal sterker worden en zelf regie nemen om werklast en werkdruk in balans te houden. Onze coaches kunnen werknemers die hiermee worstelen professioneel ondersteunen.

Meer informatie over stress- en burn-out coaching?

OFFERTE AANVRAGEN