Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Arbeidsdeskundige expertises

Voorsprong door kennis

De arbeidsdeskundige expertises van ADXpert brengen de situatie vanuit alle relevante invalshoeken in kaart. Op een persoonlijke en deskundige manier onderzoeken we de belastbaarheid en wat dat betekent voor de inzetbaarheid. Met onze coachende begeleiding wegen we samen de individuele mogelijkheden en zoeken we naar een nieuwe balans.

Profiteer van onze kennis

4w5a07441_1_20220218_175515

Met de arbeidsdeskundige expertises van ADXpert haalt u actuele kennis in huis en dat is terug te zien in onze dienstverlening. Dankzij ons hoge kennisniveau zien we altijd meer oplossingen dan de gemiddelde dienstverlener in deze sector. En daar profiteren onze klanten weer van: betere oplossingen leiden tot kostenbesparingen voor de werkgever én voor een goed vervolg voor de werknemer.

Het kantoor van ADXpert is gevestigd tussen Rotterdam en Dordrecht (in Ridderkerk). De arbeidsdeskundigen van ADXpert zijn landelijk actief en helpen werkgevers in heel Nederland.

Profiteer van onze arbeidsdeskundige expertises

Wilt u van onze expertise gebruikmaken?

Neem contact met ons op


Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige onderzoekt het vermogen van een zieke werknemer. De uitkomst van het onderzoek is belangrijk: is een werknemer volledig arbeidsongeschikt of zijn er werkzaamheden die hij nog wel kan uitvoeren. Door middel van coaching wordt naar een goede balans gezocht tussen belastbaarheid en belasting (arbeid).

Arbeidsdeskundige expertises helpen

 • de werkgever om (preventieve) beslissingen te nemen met betrekking tot verzuim;
 • de werknemer met inzicht in beperkingen én mogelijkheden waarmee hij meer regie kan nemen op zijn (werkzame) leven.

Lees hier het artikel ‘Arbeidsdeskundige onmisbaar bij complex verzuim’

Waarmee helpt onze arbeidskunde?

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer een werknemer langdurig ziek is of er aan het begin van de verzuimperiode geen perspectief is op herstel, is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Dit onderzoek geeft een objectief oordeel over de vraag of de werknemer kan terugkeren op de eigen werkplek. Omdat stroperigheid in zo’n periode voor iedereen ongewenst is, levert ADXpert het arbeidsdeskundig rapport af binnen vijf werkdagen.

Het UWV hecht veel waarde aan een arbeidsdeskundig onderzoek. Wie een arbeidsdeskundig onderzoek te laat inzet, kan rekenen op een loonsanctie. Daarom wordt het arbeidsdeskundig onderzoek uiterlijk ingezet aan het einde van het eerste ziektejaar (tussen de 42e en 52e week). 

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe staat het met de belastbaarheid van de werknemer?
 • Is er voor de werknemer zicht op terugkeer naar de eigen werkplek?
 • Kan het werk aangepast worden aan de mogelijkheden van de werknemer?
 • Is er een andere functie binnen de organisatie voor de werknemer?
 • Moet er gezocht worden naar een werkplek buiten de eigen organisatie (re-integratie tweede spoor)?

Meer weten over een arbeidsdeskundig onderzoek? Of benieuwd hoe een arbeidsdeskundig onderzoek eruitziet? Bekijk een geanonimiseerd voorbeeldrapport.

Begeleiding en beoordeling AOV

Bij ziekte van een ondernemer speelt een arbeidskundige begeleiding en beoordeling vaak een essentiële rol. In het kader van een arbeidsdeskundig onderzoek en/of begeleiding voor een ondernemer (AOV) kunnen de volgende aspecten belicht worden:

 • de mate van arbeidsongeschiktheid;
 • adviezen voor het verminderen van de arbeidsongeschiktheid door bedrijfsaanpassingen, taakverschuivingen, voorzieningen en andere oplossingen;
 • de begeleiding van ondernemers in het eigen bedrijf of naar een situatie buiten het eigen bedrijf;
 • de uitvoering van een second opinion.

Onze arbeidsdeskundige rapportage blinkt uit in helderheid en is gedegen onderbouwd.

Arbeidsdeskundige begeleiding bij letselschade

Verschillende belangen rond de procedure bij letselschade spelen een rol wanneer letselschadebegeleiding uitgevoerd wordt. Zowel de belangenbehartiger, de verzekeraar als de betrokkene kunnen begeleiding inschakelen bij letselschade. De experts van ADXpert worden ingeschakeld om te bemiddelen naar ander, passend werk of om daarop de oriënteren. Dit doen wij dankzij onze ervaring op een deskundige en betrouwbare wijze.

Om de werkhervatting gestructureerd te laten verlopen, dient gezocht te worden naar werk dat zo goed mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de betrokkene. Eerst wordt gekeken of er een mogelijkheid is om bij de huidige werkgever te blijven werken. Dit noemen we spoor 1. Mocht dat geen optie zijn, dan wordt gekeken buiten de eigen organisatie, wat we spoor 2 noemen. De betrokkene dient zoveel mogelijk op het oude loonniveau te worden teruggebracht, waarbij de arbeidsdeskundige en re-integratiecoach een grote rol spelen. Zij zijn ervaren in het zoeken van ander, passend werk.

De wensen en mogelijkheden worden geïnventariseerd in overleg met de betrokkene. Hierbij worden eventueel benodigde scholingen, trainingen en werkplekaanpassingen in kaart gebracht. Dit is de oriëntatiefase. De belastbaarheid van de betrokkene kan worden getoetst door middel van een werkervaringsplek, een soort stage. Op deze manier wordt werkervaring opgedaan door de betrokkene en wordt deze ondersteund bij het solliciteren naar ander, passend werk. Deze manier van werken leidt veelal tot succes, mits de betrokkene uiteraard goed meewerkt en eigen inzet toont. Het gaat immers om de toekomst van de betrokkene.

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek is nuttig als er weinig kansen zijn dat een zieke werknemer passend werk vindt op de huidige arbeidsmarkt en de werkgever of de werknemer om die reden sterk twijfelt aan het nut van de inzet van re-integratie op spoor 2. 

Een haalbaarheidsonderzoek geeft een objectief en formeel antwoord op de vraag of er voor een werknemer op de actuele arbeidsmarkt werk te vinden is dat aansluit bij de functionele mogelijkheden. Een registerarbeidsdeskundige voert het onderzoek uit. Dit onderzoek dient mede als bewijsmateriaal voor het UWV dat de werkgever zorgvuldig alle mogelijkheden tot re-integratie is nagegaan. Het rapport dat u als resultaat van het onderzoek krijgt, vormt een belangrijke bijlage bij de aanvraag van een deskundigenoordeel van het UWV of bij een vervroegde WIA-aanvraag.

Wat kan ADXpert voor u betekenen?

Met onze deskundigheid voeren wij een goed gefundeerd haalbaarheidsonderzoek voor u uit. We leveren het onderzoek binnen vijf werkdagen bij u af. ADXpert wil graag uw sparringpartner zijn bij vragen over een zieke werknemer.

Wilt u meer weten over een haalbaarheidsonderzoek? Lees hier verder. 

Voorlopig deskundigenbericht

Het deskundigenbericht is een rapportage waarin door een arbeidsdeskundige antwoord gegeven wordt op vragen van de rechter. Die vragen kunnen betrekking hebben op feiten, maar de rechter kan de deskundige ook naar zijn oordeel vragen.

Het inschakelen van een deskundige (via de rechter),  vooruitlopend op een procedure

Vooruitlopend op de rechterlijke bewijswaardering kan een partij vóór of tijdens een procedure bij de rechter een verzoek indienen voor een zogeheten voorlopig deskundigenbericht (artikel 202 Rv). Bij toewijzing van dit verzoek wordt een deskundigenonderzoek bevolen, waarbij de aan te wijzen deskundige zich uitlaat over vragen en relevante feiten en omstandigheden die essentieel zijn voor een beslissing over het geschil. De gedachte hierachter is dat een partij met een voorlopig deskundigenbericht beter zou kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedure te beginnen of voort te zetten.

Partijdeskundige

Mocht u overwegen een gerechtelijke procedure te starten, dan is het aan te bevelen de situatie vooraf door ons als partijdeskundige te laten onderzoeken. Hiermee zijn de kansen in een procedure in te schatten en kan vooraf een strategie bepaald worden. Een heldere rapportage kan daarbij behulpzaam zijn.

Loonwaardeonderzoek

De loonwaarde is de economische waarde van de prestaties van de werknemer. Bij arbeidsongeschiktheid kan een situatie ontstaan waarin een werknemer structureel minder toe kan voegen aan de organisatie dan in de uitgangssituatie. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van ziekteverzuim voor de organisatie, is het van belang te weten welke loonwaarde een werknemer heeft. Een loonwaardeonderzoek biedt dan duidelijkheid.

Waarom wordt een loonwaardeonderzoek ingezet?

Een loonwaardeonderzoek maakt de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid inzichtelijk. Er ontstaat duidelijkheid over de restverdiencapaciteit van de werknemer bij structurele werkzaamheden. Daarbij geeft het onderzoek inzicht in de financiële consequenties voor de werknemer zelf en voor de werkgever. Een loonwaardeonderzoek levert bovendien de onderbouwing voor het UWV als onderdeel van het re-integratieverslag of de ontslagprocedure. Daarnaast is het een onderbouwing voor de verzuimverzekeraar bij de vaststelling van een uitkeringspercentage.

Verdieping

Artikelen