Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Taakdelegatie

adxpertbewerkt-8_10_20221208_152743

Taakdelegatie, wat is dat?

Bij ziekteverzuim, re-integratie en preventie is het advies van de bedrijfsarts belangrijk. Een aantal taken van de bedrijfsarts kunnen andere professionals binnen de arbodienst ook uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is de casemanager taakdelegatie, die in opdracht en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts een deel van de taken uitvoert.

Supervisie

Een bijzondere vorm van taakdelegatie in de bedrijfsgezondheidszorg is supervisie. Bij supervisie verricht een arbo-arts taken die een bedrijfsarts ook uitvoert, echter onder begeleiding en toezicht van de bedrijfsarts. De arbo-arts werkt op eigen titel en heeft een eigen verantwoordelijkheid.

Wie bepaalt of het consult bij een casemanager taakdelegatie plaatsvindt?

De bedrijfsarts bepaalt per ziekmelding welke werkzaamheden door een andere professional van de arbodienst uitgevoerd mogen worden. Een werknemer heeft altijd het recht om een consult bij de bedrijfsarts aan te vragen.

Hoe blijft de kwaliteit gewaarborgd?

Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de zorg en naleving van wet- en regelgeving gewaarborgd is. Een bedrijfsarts is zowel in het geval van taakdelegatie als supervisie eindverantwoordelijk. Er is wettelijk vastgelegd welke taken wel of niet gedelegeerd mogen worden en onder welke voorwaarden. Afspraken tussen de bedrijfsarts en de taakgedelegeerden zijn vastgelegd in een overeenkomst. Er vindt regelmatig overleg plaats.

Privacy en geheimhouding

Een arbo-arts heeft een zelfstandig beroepsgeheim. Een casemanager taakdelegatie werkt onder een afgeleid medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Dit geldt eveneens voor het medisch secretariaat. Rollen en toegangsrechten met betrekking tot het medisch domein in de verzuimapplicatie zijn op basis van privacywetgeving zorgvuldig ingericht.

Kwaliteit, privacy en wetgeving staan centraal bij taakdelegatie in de bedrijfsgezondheidszorg. Of het nu een casemanager taakdelegatie betreft of supervisie door een arbo-arts, de bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk. Strikte wettelijke richtlijnen, vastgelegd in overeenkomsten, worden zorgvuldig gehandhaafd. Dit garandeert een professionele uitvoering, waarbij de werknemer altijd het recht behoudt om een consult bij de bedrijfsarts aan te vragen.