Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Maatregelenpakket voor loondoorbetalingsperiode

4W5A0744

Een werkgever is twee jaar lang verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en de re-integratie als een werknemer ziek is. Samen met de arbodienst en bedrijfsarts zet de werkgever zich in om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. 

In 2002 is de Wet verbetering poortwachter ingevoerd waarin staat welke processtappen genomen moeten worden bij de re-integratie. Een belangrijk punt in het proces is de eerstejaarsevaluatie. Hier wordt gekeken of er sprake is van een traject richting een nieuwe werkgever (tweede spoor) of bij de eigen werkgever in dezelfde of een andere functie (eerste spoor).  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaf aan dat kleine werkgevers het loon twee jaar doorbetalen van een werknemer en de re-integratieverplichtingen als zwaar beschouwen. Daarom heeft de minister een maatregelenpakket afgesproken om loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker en goedkoper te maken. De volgende dingen komen in het pakket terug:

  • Private mkb-verzuimontzorgverzekering;
  • Financiële tegemoetkoming aan kleine werkgevers voor de kosten van het tweede ziektejaar;
  • Leidend maken medisch advies bedrijfsarts bij re-integratieverslagtoets (RIV-toets);
  • Verbeteren van de communicatie thema loondoorbetaling en werkhervatting;
  • Subsidieprogramma van ZonMw voor innovatieve aanpakken van re-integratie tweede spoor. Het subsidieprogramma wordt in het najaar van 2021 opengesteld.