Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Inspectie en handhaving op ongewenst gedrag

4w5a9451-min_1_20201229_140353

Het is van groot belang dat ongewenst gedrag op de werkvloer voorkomen wordt. Daarom besteedt de Inspectie SZW er aandacht aan in een van hun Basis Inspectie Modules (BIM). Hierin wordt uiteengezet wat ongewenst gedrag inhoudt, waarom er inspecties aan gewijd worden en wat deze inspecties inhouden.

In een eerder artikel beschreven we op welke wijze inspecties plaatsvinden. Daarin noemden we dat inspecteurs in gesprek kunnen gaan met medewerkers en leidinggevenden, zogenaamde groepsinterviews. Zo wordt er informatie verkregen over de beleidscyclus die de werkgever volgt om ongewenst gedrag te voorkomen. Bij ieder inspectiepunt hoort een vraag. Deze lijst met vragen kun je gebruiken om te checken of je organisatie wel aan alle vereisten voldoet.

  1. Is er een actuele, deugdelijke en volledige RI&E aanwezig met betrekking tot het PSA-risico Intern ongewenst gedrag?
  2. Is er op basis van de bevindingen in de RI&E met betrekking tot dit PSA-risico een Plan van Aanpak opgesteld met maatregelen om dit risico afdoende te kunnen beheersen?
  3. Zijn er doeltreffende gedragsregels voor de onderlinge communicatie en omgang tussen werknemers opgesteld, waaraan alle werknemers zich moeten houden en worden deze actief uitgedragen?
  4. Heeft de werkgever een informele klachtstructuur, waarbij incidenten in informele sfeer door de leidinggevende opgelost kunnen worden?
  5. Is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld, waartoe personeelsleden zich kunnen wenden, als zij in hun werk met ongewenst gedrag worden geconfronteerd? Zo ja, is deze vertrouwenspersoon voldoende onafhankelijk, toegankelijk, bekwaam en door het personeel geaccepteerd?
  6. Heeft de werkgever voorzien in een formele klachtenstructuur voor de medewerkers om een klacht rondom intern ongewenst gedrag in te dienen en te laten onderzoeken en hier een uitspraak over te laten doen?
  7. Worden leidinggevenden getraind dan wel geïnstrueerd in het kader van intern ongewenst gedrag?
  8. Wordt er periodiek voldoende voorlichting gegeven aan zowel vaste als tijdelijke medewerkers over de risico’s van intern ongewenst gedrag? En wordt er voorgelicht over de maatregelen en voorzieningen die in dit verband zijn getroffen?
  9. Wordt de effectiviteit van de aanpak van het risico Intern ongewenst gedrag, met het bijbehorend pakket van beheersmaatregelen, periodiek geëvalueerd?

Het kan zijn dat je twijfelt of je wel voldoet aan alle inspectiepunten. Neem bij twijfel contact met ons op, onze experts helpen je graag verder!