Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Basiscontract arbodienstverlening

Basiscontractarbodienstverlening

In de Arbowet (2018) is vastgelegd dat elk bedrijf verplicht is om een basiscontract af te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Dit contract dient als fundament voor de samenwerking tussen werkgever en arbodienstverlener, waarbij de minimale afspraken worden vastgelegd om de rechten en plichten van beide partijen te verduidelijken en de kwaliteit van de arbodienstverlening te waarborgen. Bij ADXpert wordt dit basiscontract ook wel een no-nonsens pakket genoemd. Door deze wettelijke verplichting wordt niet alleen de bescherming van werknemers bevorderd, maar wordt ook een kader gecreëerd voor preventieve maatregelen en samenwerking tussen werkgever, werknemers en arbodienstverleners. 

In het basiscontract zijn een aantal belangrijke taken meegenomen die verplicht zijn voor de werkgever. Het gaat hierbij niet alleen om ziekteverzuimbegeleiding, het opstellen van een Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, maar ook om het implementeren van passende preventieve maatregelen. Verzuimbegeleiding is van vitaal belang voor het welzijn van werknemers en de productiviteit van het bedrijf, waarbij een doeltreffende aanpak van verzuim de focus legt op een spoedig herstel en een geleidelijke re-integratie op de werkvloer. Een RI&E biedt inzicht in de arbeidsrisico's binnen de organisatie en vormt de basis voor het ontwikkelen van een effectief arbobeleid. Daarnaast draagt een periodiek arbeidsdeskundig onderzoek bij aan het vroegtijdig signalen van gezondheidsklachten en het bevorderen van een gezonde werkomgeving. Door deze verplichtingen na te leven, kan de werkgever niet alleen voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook een veilige en gezonde werkomgeving waarborgen voor alle werknemers. 

Naast de bovenstaande taken staan er ook een aantal kaders in de Arbowet die het basiscontract van een arbodienst moet bevatten:

Toegang tot de bedrijfsarts

Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts. De bedrijfsarts speelt een cruciale rol bij het begeleiden van ziekteverzuim. Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een bedrijfsarts te raadplegen wanneer dit nodig is. Het is belangrijk dat werknemers zich bewust zijn van hun recht op toegang tot de bedrijfsarts 

Second opinion

In het kader van de Arbowet hebben werknemers het recht om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts wanneer zij twijfels hebben over het oordeel of de adviezen van hun eigen bedrijfsarts. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de werkgever. 

Melding beroepsziekten

Een belangrijk aspect van het basiscontract is de verplichting tot het maken van afspraken over de melding van beroepsziekten aan het Nederlands Centrum Beroepsziekten (NCvB) en de Inspectie SZW. Het tijdig en nauwkeurig melden van beroepsziekten is essentieel om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico's op de werkplek en om preventieve maatregelen te kunnen nemen. Door beroepsziekten te registreren en te analyseren, kunnen patronen en trends worden geïdentificeerd, waardoor gerichte interventies mogelijk zijn om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en vergelijkbare gevallen in de toekomst te voorkomen. 

Samenwerking met de ondernemingsraad (OR)

Een effectieve samenwerking tussen de arbodienst en de ondernemingsraad (OR) is van cruciaal belang voor het waarborgen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. Het basiscontract bevat daarom specifieke afspraken over hoe de arbodienst samenwerkt met de OR, met betrekking tot de uitvoering van de arbodienstverlening. De OR speelt een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de werknemersbelangen en heeft vaak specifieke kennis en inzichten over de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Door de OR actief te betrekken bij het arbobeleid en de uitvoering van de arbodienstverlening, kunnen werknemersparticipatie en medezeggenschap worden verstrekt. Dit bevordert niet alleen de betrokkenheid en het welzijn van werknemers, maar draagt ook bij aan het identificeren van risico's en het ontwikkelen van passende preventieve maatregelen. 

Adviseren over preventieve maatregelen

Een van de kerntaken van de arbodienst is het adviseren van de werkgever over preventieve maatregelen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkplek. Dit advies omvat een breed scala aan aspecten, variërend van ergonomie en arbeidshygiëne tot psychosociale arbeidsbelasting en veiligheidsvoorzieningen. 

Toegang tot de werkplek

Een belangrijke voorwaarde voor effectieve arbodienstverlening is de mogelijkheid voor de bedrijfsarts om toegang te hebben tot de werkplek, indien nodig. Deze toegang stelt de bedrijfsarts in staat om een grondige beoordeling te maken van de arbeidsomstandigheden en potentiële gezondheidsrisico's die van invloed kunnen zijn op de werknemers. 

Klachtenprocedure

Een klachtenprocedure is een essentieel onderdeel van het basiscontract tussen een werkgever en een arbodienst. Deze procedure biedt werknemers de mogelijkheid om eventuele ontevredenheid of klachten over de dienstverlening van de arbodienst op een gestructureerde en transparantere manier te uiten en op te lossen. 

Toetsing van het arbobeleid

In het basiscontract moeten er afspraken worden gemaakt over de toetsing van het arbobeleid door de arbodienst, inclusief het opstellen van een jaarverslag. Deze toetsing heeft als doel om te evalueren in hoeverre het arbobeleid van de werkgever voldoet aan de wettelijke eisen en normen op het gebied van arbeidsomstandigheden en gezondheid. 

Het basiscontract is bedoeld om de samenwerking tussen werkgevers, werknemers en arbodienstverleners te versterken en ervoor te zorgen dat de arbodienstverlening gericht is op preventie, gezondheid en veiligheid op de werkplek. Wanneer de werkgever zich niet aan de gemaakte afspraken in het basiscontract houdt, kan dit leiden tot sancties.

Wil je er zeker van zijn dat jouw bedrijf voldoet aan de verplichtingen van de Arbowet en dat de gezondheid en veiligheid van jouw werknemers gewaarborgd zijn? Neem dan vandaag nog contact op met ADXpert om meer te weten te komen over ons no-nonsens pakket en hoe wij jou kunnen helpen.