Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Arbeidsdeskundige onmisbaar bij complex verzuim

4W5A04241

Verzuim en re-integratietrajecten vragen soms om de visie van een arbeidsdeskundige. Maar is de leidinggevende niet degene die het beste oordeel kan geven over een dergelijke situatie? Wij leggen u graag uit waarom en wanneer een arbeidsdeskundige u uitkomst kan bieden.  

Goed werkgeverschap

Veel leidinggevenden begeleiden een verzuim- en re-integratieproces zelf. Dat doen zij allereerst op basis van goed werkgeverschap en betrokkenheid bij hun medewerkers. Daarnaast doen zij dat op basis van de rollen en verantwoordelijkheid die de wetgever hen met Poortwachter meegeeft. En gezien de daling van het verzuim in de afgelopen jaren gaat dat ook goed.

Inschakelen arbeidsdeskundige?

Wij onderschrijven voor 110 procent het belang van het regie nemen van leidinggevende en medewerker bij inzetbaarheid. Ook klopt het dat leidinggevende en medewerker veel weten over aanwezig werk bij het eigen bedrijf. En in een heleboel situaties kunnen leidinggevende en medewerker een oplossing qua inzetbaarheid vrij rechtlijnig en simpel oplossen. Vaak gaat het daarbij om niet al te complexe problematiek, een goede verhouding tussen leidinggevende en werknemer en een oplossing waarbij de medewerker geen enkel nadelig gevolg heeft qua vast contract en inkomen. In die situaties schakelen leidinggevende en werknemer terecht geen (externe) arbeidsdeskundige in.

Mens, Werk en Inkomen

Jammer genoeg gaan niet alle situaties van een ‘leien dakje’. Er zijn een heleboel werkgevers die er in een vroegtijdig stadium zelf – want daarvoor zijn zij inderdaad niet wettelijk verplicht – voor kiezen om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Het begint er bijvoorbeeld mee dat zowel de leidinggevende als de werknemer vanuit eigen perspectief niet tot elkaar komen. Beiden schakelen dan een arbeidsdeskundige in om een proces op gang te helpen dat blijkbaar is gestagneerd. Vaak gaat het ook om complexere problematiek in de relatie Mens, Werk en Inkomen. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid geven.

Voor de Mens is het belangrijk dat er een structurele oplossing komt voor Werk met duidelijkheid over de consequenties qua Inkomen. Sommige leidinggevenden weten niet hoe ver ze kunnen gaan met re-integreren. Dan zie ze passend werk ten onrechte niet als het beste medicijn.

Er is een visie op belasting en belastbaarheid nodig. Een planmatige en tijdsgerichte aanpak gericht op realisatie van het einddoel met duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijkheid is, draagt bij aan draagvlak en de juiste beweging richting oplossing. Daarbij worden alle keuzes en stappen ook nog juist gepositioneerd binnen de complexe wet- en regelgeving. De arbeidsdeskundige kan daarin adviseren, wegen en begeleiden.

Vakbekwaamheid arbeidsdeskundige

Door de inzet van de arbeidsdeskundige zijn we gekomen tot de juiste stip op de horizon qua inzetbaarheid en de stappen die we moeten zetten om dat doel te bereiken'', is een veel gehoorde terugkoppeling. Onze ervaring is dat veel werkgevers en werknemers het advies van de onafhankelijke arbeidsdeskundige dus juist als grote meerwaarde ervaren. Bovendien zijn arbeidsdeskundigen aanspreekbaar op hun specifieke vakbekwaamheid en gedrag.

Complexe gevallen

We zien dat veel werkgevers (externe) arbeidsdeskundigen bijvoorbeeld nu ook weloverwogen vroeg in het proces en breed inzetten, zoals bijvoorbeeld de Nationale Politie. De effecten spreken voor zich: werknemers die gelukkig en gezond hun pensioen halen en werkgevers die gemotiveerde en productieve werknemers hebben. De leidinggevende kan dat vaak zelf doen en is arbeidskundig. Voor complexe gevallen laten leidinggevenden zich graag adviseren door een arbeidsdeskundige.