Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

WvP rechten werknemer

4W5A06431

In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd wat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn bij ziekteverzuim. Hieronder wordt specifiek op een rij gezet welke rechten u als werknemer heeft.

  • U heeft het recht om (tijdelijk) ziek te zijn. Om (tijdelijk) niet belastbaar te zijn voor uw werk. Soms kunt u echter wel ander werk uitvoeren. Als die passend werk is, wordt van u verwacht dat u dit uitvoert.
  • Werkgever en werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie. Soms komen deze twee partijen er samen niet uit of verschillen ze van mening. Dan kunt u als werknemer het UWV vragen om een onafhankelijk en deskundig oordeel over de situatie te geven. Dit wordt een Deskundigenoordeel (DO) genoemd.
  • U mag van de werkgever en de arbodienst voldoende inspanningen verwachten bijvoorbeeld in het vaststellen van (on)geschiktheid tot (passend) werk. Als u twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kunt u vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk binnen de eigen organisatie.
  • Mocht er geen passend werk zijn bij uw huidige werkgever dan zal het tweede spoor opgestart worden. Als uw werkgever niet uit zichzelf externe hulp aanbiedt tijdens het tweede spoortraject mag u erom vragen. Er wordt dan van de werkgever verwacht dat hij dat alsnog aanbiedt. De werkgever betaalt deze begeleiding.
  • Soms kunt u met wat extra voorzieningen (bijvoorbeeld spraaksoftware, een til hulpmiddel of een aangepaste werkplek) terugkeren in uw eigen werk of in een aangepaste functie. U heeft recht op voorzieningen die uw arbeidsgeschiktheid bevorderen.
  • En tot slot, u heeft recht op het indien van een WIA-aanvraag, mocht uw arbeidsongeschiktheid duren tot op het moment dat u de WIA kunt aanvragen.