Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Tot wanneer kan je compensatie transitievergoeding aanvragen?

4w5a0310_1_20220920_144104

Wanneer een werknemer na twee jaar ziekte uit dienst gaat, heeft hij recht op een transitievergoeding. Werkgevers kunnen deze transitievergoeding bij het UWV terugvragen. Maar tot wanneer kan deze compensatie worden aangevraagd?

Recht op compensatie

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet hebben werkgevers recht op compensatie van de transitievergoeding die zij hebben betaald aan werknemers die na meer dan twee jaar ziekte uit dienst zijn gegaan. Dit is een belangrijke regeling die werkgevers ondersteunt bij de kosten die gepaard gaan met langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Termijn aanvragen compensatie

Een vuistregel voor het aanvragen van de compensatie transitievergoeding is dat het binnen 6 maanden nadat de betaling aan de werknemer is gedaan, aangevraagd moet zijn bij het UWV. Let erop dat het UWV bij het indienen van een aanvraag voor compensatie ook vraagt om een betalingsbewijs. De betaling mag in gedeeltes plaatsvinden als de betaling tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering leidt. Dan houdt het UWV de termijn van 6 maanden na de laatste betaling aan.

Wat maakt het ingewikkeld?

Het feit dat het UWV vaak te laat is met de WIA-beslissing maakt het ingewikkeld. Er is voor zowel de werkgever als de werknemer soms nog geen duidelijkheid over het einde van het dienstverband. De werkgever mag aan het einde van de wachttijd, dus als de 104 weken loondoorbetalingsverplichting voorbij zijn, de transitievergoeding direct betalen. Wil de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, dan hoeft de werkgever in principe niet op de beslissing te wachten. Het UWV adviseert echter wel te wachten op de beslissing, maar compenseert de maanden na de wachttijd niet. 

Om het concreet te maken, zal ik het aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken. Op 1 januari 2023 stopt de loondoorbetaling voor mw. Jansen. Het UWV adviseert te wachten met het beëindigen van het contract tot de WIA-beslissing bekend is. Pas op 10 oktober 2023 komt er een beslissing van het UWV. Als de werkgever het advies van het UWV opvolgt, kan er pas op 31 oktober 2023 een einde aan het dienstverband komen. Wettelijk gezien heeft de werknemer dan recht op transitievergoeding tot en met 31 oktober 2023. Bij het indienen van de aanvraag compensatie transitievergoeding bij het UWV zal het UWV echter alleen de transitievergoeding compenseren tot 1 januari 2023. De maanden januari – oktober worden dus niet gecompenseerd. Wij adviseren werkgever dan ook om aan het einde van de wachttijd met een vaststellingsovereenkomst het arbeidscontract te beëindigen.

Wettelijke termijn voor de betaling van de transitievergoeding

Het maakt voor het aanvragen van de compensatie Transitievergoeding voor het UWV dus niet uit wanneer het contract is beëindigd, maar alleen wanneer de transitievergoeding is betaald. Je moet dan ook altijd een bewijs van betaling meesturen bij de aanvraag. Wettelijk gezien maakt het wél uit wanneer de transitievergoeding is betaald. Dat moet namelijk uiterlijk binnen één maand na het einde van het contract plaatsvinden.

Uitzonderingen

Vervroegde WIA

Wordt aan uw werknemer een vervroegde IVA toegekend, let er dan altijd goed op dat u pas na 104 weken het arbeidscontract mag beëindigen en de transitievergoeding betaalt. Doet u dat eerder, dan zal het UWV de aanvraag voor compensatie transitievergoeding afwijzen.

Gedeeltelijke transitievergoeding

Mocht de werknemer door de werkgever een nieuw contract aangeboden worden aan het einde van de wachttijd waarbij sprake is van minder uren of een lager salaris, dan is er sprake van een gedeeltelijke transitievergoeding. Ook deze gedeeltelijke transitievergoeding komt in aanmerking voor compensatie bij het UWV.

Heeft u vragen over de compensatie voor de transitievergoedingen neem dan contact  met ons op