Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Het eigenrisicodragerschap: beëindiging, terugkeer & meer

4w5a9249-min_1_20201229_145142

Bij het zijn van eigenrisicodrager zijn een aantal zaken van belang om rekening mee te houden. In dit artikel leest u alles over beëindiging van het zijn van ERD, terugkeer, regel ''Nawerking'' en meer. 

Toezicht en controle door UWV

Het UWV houdt toezicht op de eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ERD ZW) om te controleren of een aantal punten juist worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om het volgende:

  • Hoe de werkgever de interne controle heeft opgezet. Het draait daarbij om o.a. de procedure rond ziek- en hersteld meldingen, het verzuimprotocol, het beleid bij een te late ziekmeldng etc.;
  • Hoe de verzuimadministratie is ingericht. Deze moet apart staan van de personeels- of loonadministratie;
  • De dossiers die de werkgever heeft bijgehouden over de uitvoering van de Ziektewet.
Het beëindigen van het ZW-eigenrisicodragerschap

Het eigenrisicodragerschap beëindigen kan twee keer per jaar en gebeurt bij de Belastingdienst. Minimaal dertien weken vóór de einddatum (1 januari of 1 juli) moet het formulier voor de aanvraag ontvangen zijn door de Belastingdienst. Indien u het eigenrisicodragerschap beëindigd heeft, kunt u dit pas weer opstarten na minimaal drie jaar.

Terugkeerpremie Ziektewet

Wanneer u het eigenrisicodragerschap beëindigd heeft zoals in bovenstaande procedure beschreven is, moet de gedifferentieerde premie Ziektewet weer worden betaald. Kleine werkgevers betalen de reguliere premies, terwijl voor (middel)grote werkgevers een terugkeerpremie ZW in het kalenderjaar van terugkeer en het kalenderjaar daarop geldt. De individuele premie voor laatstgenoemde werkgevers wordt berekend o.b.v. eigen lasten. Wanneer deze premie hoger is dan de helft van de sectorale premie, is de individueel berekende premie leiden. Is de individuele premie lager dan de helft van de sectorale premie, dan is laatstgenoemde leidend.

Werknemers zonder dienstverband

Fleswerkers vormen 18% van de werkende beroepsbevolking maar tegelijkertijd maar liefst meer dan 55% van de WIA-instroom. Om dit probleem op te lossen, is de Wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) ingevoerd, met het doel de uitstroom uit de ZW te versnellen en instroom in WIA te beperken. Er werden o.a. maatregelen ingevoerd om de vangnetters te stimuleren eerder aan het werk te gaan. Er zijn een aantal gevallen waarin personen zonder dienstverband recht hebben op ziekengeld (70% van het laatste loon):

  • Zieke werklozen;
  • Zieke werknemer van wie het contract beëindigd is als gevolg van faillissement;
  • Zieke werknemer van wie het contract in de proeftijd beëindigd wordt;
  • Ziekte na afloop van tijdelijk dienstverband;
  • Ziekte van thuiswerkers en oproepkrachten;
  • Ziekte van uitzendkrachten.
Let op de regel ‘’Nawerking’’

Als een werknemer 4 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek is geworden, kan hij recht hebben op een ziektewetuitkering. Voorkomen moet worden dat dit voor de rekening van de werkgever komt, dus moet de werkgever er voor zorgen dat de werknemer een WW-uitkering aanvraagt.

Naar aanleiding van dit artikel vragen gekregen? Neem gerust contact met ons op, onze experts helpen u graag verder!