Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Gewijzigd beoordelingskader bij nieuwe ziekmelding na EZWB

adxpert-64_7_20221208_152716

Werknemers die ziek uit dienst gaan en een jaar lang ziek blijven, krijgen te maken met een Eerstejaars Ziektewetbeoordeling (EZWB) door het UWV. Dit houdt, kort gezegd, in dat het UWV net voor het eerste ziektejaar gaat beoordelen of de werknemer al in staat is om 65% van zijn maatmaninkomen te kunnen verdienen met algemeen geaccepteerde arbeid. Het UWV gaat na of er minimaal 3 (deel)functies te duiden zijn waarmee de werknemer 65% van zijn MMI zou kunnen verdienen. Als dit zo is, gaat de werknemer uit de Ziektewet. 

Bent u als werkgever Eigen Risico Drager voor de Ziektewet, dan mag u op dat moment de uitkering aan de werknemer stopzetten en heeft de werknemer geen recht meer op een ziektewetuitkering. In deze werkwijze is onlangs een wijziging doorgevoerd.

Het kan het gebeuren dat de werknemer binnen 4 weken nadat het recht op een Ziektewetuitkering is gestopt, zich opnieuw ziekmeldt en tussentijds niet meer heeft gewerkt. Het UWV zal dan opnieuw moeten beoordelen of de verzekerde werknemer weer recht krijgt op een Ziektewetuitkering. In het verleden keek het UWV dan of de werknemer tenminste nog één van de bij de EZWB geselecteerde (deel)functies kon uitvoeren. Was het antwoord hierop positief, dan kwam de werknemer niet opnieuw in aanmerking voor de Ziektewetuitkering. Dat is nu veranderd.

De Centrale Raad van Bestuur (CRvB) heeft nu geoordeeld, dat het UWV opnieuw moet kijken of er nog steeds 3 (deel)functies geschikt zijn voor de werknemer. Concreet houdt dit voor het UWV het volgende in:

  • Het UWV moet eerst beoordelen of de beperkingen zijn toegenomen. Als dat niet zo is, dan krijgt de werknemer geen Ziektewetuitkering, er is immers niets veranderd in de situatie.
  • Als de beperkingen zijn toegenomen moet het UWV beoordelen of de oorspronkelijk bij de EZWB geduide (deel)functies geschikt zijn gebleven
  • Ziekengeld kan dan worden geweigerd als
    • Ten minste drie (en dus niet maar één) geschikte functie (met in ieder geval drie arbeidsplaatsen) overblijven
    • Een schatting op basis van die functies nog steeds leidt tot in ieder geval 65% arbeidsgeschiktheid.

In de zaak die de CRvB moest beoordelen waren de beperkingen van een verzekerde werknemer na de EZWB toegenomen. Met deze toegenomen beperkingen was de werknemer nog slechts geschikt voor één (deel) functie. Dat betekende dat de verzekerde op basis van het nieuwe beoordelingskader ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid. Hij kreeg dus opnieuw een Ziektewetuitkering.