Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Dossier

Eigen risico dragen voor de Ziektewet

Als werkgever draagt u gedurende twee jaar de verantwoordelijkheid voor het doorbetalen van het loon van zieke werknemers en hun re-integratie. Als u ervoor kiest Eigen Risicodrager (ERD) voor de ziektewet (ZW) te worden, betaalt u minder premie. In dit geval draagt niet het UWV, maar u als werkgever de Ziektewetuitkering als een werknemer ziek wordt. Deze keuze geeft u meer controle over kosten en re-integratie, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de bijbehorende verplichtingen. 

Wat is eigen risico dragen voor de ZW?

Als ERD voor de ZW betaalt u zelf de Ziektewetuitkering voor uw (ex-)werknemers die daar bij ziekte recht op hebben. Ook als ze niet meer bij u werken.

Uw preventie- en verzuimbeleid regelt u als werkgever zelf, samen met uw bedrijfsarts of arbodienst. Als ERD voor de ZW heeft u naast het preventie- en verzuimbeleid ook de re-integratie van uw zieke werknemers zélf in de hand. Zo heeft u de controle over het hele proces.

Als ERD betaalt u minder premie

Als ERD voor de ZW betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas), omdat u het premiedeel ZW-flex niet hoeft te betalen.

Als ERD heeft u wél andere kosten

Als ERD moet u kennis van de ZW in huis hebben, een eigen verzuimadministratie voeren, en eventueel een contract voor ZW-specialist voor arbodienstverlening afsluiten. De kosten die hiermee gepaard gaan kunt u afzetten tegen de premies voor uw sector en de risicocijfers. Dat geeft u een indicatie of het voor u voordelig is om ERD voor de ZW te worden. Het is verstandig om u hierover goed te laten informeren.

Voor wie word ik ERD ZW?

U wordt alleen ERD voor de ZW voor werknemers:

 1. zonder ‘gewoon’ arbeidscontract, zoals thuiswerkers en stagiairs;
 2. die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen ziek werden;
 3. met een (tijdelijk) arbeidscontract, zoals uitzendkrachten, van wie het contract eindigt tijdens ziekte.
Voor wie bent u geen ERD voor de ZW?

Soms betaalt UWV de Ziektewetuitkering, óók als u ERD bent voor de ZW. Het gaat dan om werknemers:

 1. die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie;
 2. die geboren zijn vóór 8 juli 1954, voormalig werkloos zijn en recht hebben op compensatie volgens de Compensatieregeling;
 3. die een langdurige ziekte of handicap hebben (werknemers met een no-riskpolis). Als u deze werknemers bij UWV ziek meldt, heeft u een bewijs nodig dat de no-riskpolis voor hen geldt.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

Als ERD regelt u zelf dat u de kennis in huis heeft om de ZW uit te voeren, of u koopt deze in bij een gespecialiseerde arbodienst. U beoordeelt of (ex-)werknemers voor wie u het risico draagt bij ziekte recht hebben op een uitkering, hoelang ze recht hebben op een uitkering en hoe hoog die is.

Voor de (ex-)werknemers voor wie u het risico draagt:

   UWV controleert of u deze taken goed uitvoert. Als u deze niet goed uitvoert, kan dit er toe leiden dat UWV de werkzaamheden van u overneemt. Zij brengen de kosten daarvan bij u in rekening. Overigens kunt u een deel van de taken ook als dienst bij UWV inkopen.

   Uitvoering ZW inkopen bij een andere organisatie

   Als ERD ZW kunt u de uitvoering van de ZW overdragen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld aan een ZW-gespecialiseerde arbodienst en/of een administratiekantoor. U bent dan wel nog steeds verantwoordelijk voor de uitvoering.

   UWV controleert andere uitvoerders

   Laat u de taken voor de ZW uitvoeren door een andere organisatie? Dan kan UWV daar controleren. Als zij zien dat die organisatie de taken niet volgens de ZW uitvoert, laten wij dat weten aan u. Het is uw taak, als ERD, om de organisatie opdracht te geven haar taken op de juiste manier uit te voeren. UWV controleert regelmatig bij organisaties die taken voor de ZW uitvoeren voor ERD. Stellen zij vast dat een organisatie de ZW steeds onjuist uitvoert? Dan ontvangen alle opdrachtgevers die zaken doen met die organisatie, daarvan een rapportage.

   Voorwaarden eigen risico dragen ZW 

   Als u het ERD-schap voor de ZW aanvraagt bij de Belastingdienst, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

   1. U voldoet aan de Arbo-eisen. Als ERD moet uw ziekteverzuimbeleid op orde zijn. Hierover maakt u afspraken met uw arbodeskundigen of een ZW-arbodienst. Deze afspraken op papier stuurt u, met uw aanvraag voor ERD-schap, mee naar de Belastingdienst.  
   2. U bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet gestopt als ERD voor de Ziektewet.
   Kan elk bedrijf ERD worden?

   Zowel grote als kleine bedrijven kunnen ERD worden. Een filiaal of vestiging kan echter geen ERD worden. Een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen kan alleen als geheel ERD worden.

   Via de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van het eigenrisicodragen voor de Ziektewet-flex en de WGA.

   Met de premiewijzer maakt u een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2020.

   Aanvragen eigen risico dragen Ziektewet

   Wilt u ERD voor de ZW te worden? Meld u dan aan bij de Belastingdienst. U kunt 2 keer per jaar starten als ERD: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken voor die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn; dus uiterlijk 31 maart, of uiterlijk 1 oktober.

   Bent u een startende werkgever?

   Dan kunt u ERD worden op het moment dat u werkgever wordt. Stuur bij uw aanmelding als werkgever het aanvraagformulier Aanvraag of beëindiging ERD-schap voor de ZW en de schriftelijke vastlegging van de afspraken rond verzuimbegeleiding mee.

   U bent ERD voor de ZW. Moet u uw zieke (ex-)werknemer dan ziek melden bij UWV? Neemt u zelf de beslissing over een eventuele Ziektewet-uitkering? Hoe weet u hoe hoog de uitkering is? Lees meer over de verschillende situaties waarmee u te maken kan krijgen tijdens het ERDschap voor de ZW.

   UWV controleert of u de ZW goed uitvoert, en kan u op weg helpen als u (nog) niet aan de richtlijnen voldoet.

   Voor wie, en wanneer doet u ziek- en betermeldingen bij UWV?

   Er zijn 3 situaties:

   1. Is uw werknemer ziek en eindigt zijn dienstverband? Geef dan op de laatste werkdag van het dienstverband van uw werknemer aan UWV door dat hij ziek is. Is uw werknemer ziek geworden binnen 4 weken nadat hij uit dienst ging? Dan valt hij onder de nawerking van de Ziektewet. Meld hem dan binnen 4 dagen ziek bij UWV.
   2. Zieke werknemers met een fictief dienstverband, zoals thuiswerkers, leerlingen, stagiairs, aannemers van werk (maar niet in een eigen bedrijf werkzaam), freelancers en provisiewerkers, hebben recht op een Ziektewet-uitkering. Meld hen ziek bij UWV uiterlijk op de vierde dag van ziekte.
   3. Eindigt de uitzendovereenkomst als de uitzendkracht zich ziek meldt bij het uitzendbureau? Meld de uitzendkracht dan ziek bij UWV uiterlijk op de vierde dag van zijn ziekte.

   Doe uw meldingen altijd op tijd. Zo voorkomt u een boete.

   Ziek- en beter melden doet u bij voorkeur online via het werkgeversportaal.

   Is het niet mogelijk uw (ex-)werknemer via het werkgeversportaal ziek te melden? Gebruik dan het formulier : Ziekmelding (ex-)werknemer

   Kan uw werknemer zijn werk weer volledig hervatten? Meld hem dan beter met het formulier: Hersteldmelding (ex-) werknemer.

   Doe dit binnen 2 dagen nadat de werknemer u heeft gemeld dat hij hersteld is.

   Wijzigingen doorgeven

   Ontvangt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering? Geef dan aan ons door als de situatie van uw werknemer verandert. Bijvoorbeeld als de datum wijzigt waarop uw (ex-)werknemer beter is. Gebruik hiervoor het formulier: Wijzigingen doorgeven door eigenrisicodrager Ziektewet

   Te late betermelding

   Heeft uw werknemer zich te laat beter gemeld? Dan kunt u dat melden.

   Soms is een beslissing van UWV nodig. U vraagt het UWV om een beslissing in de volgende situaties:

   1. U beëindigt de uitkering (zonder dat sprake is van spontaan herstel).
   2. De werknemer vraagt zelf om een beslissing.
   3. Er is geen recht op een Ziektewet-uitkering.
   4. De werknemer is beter verklaard door de arbo-arts.
   5. U betaalt een overlijdensuitkering.
   6. De Ziektewet-uitkering wordt geschorst.
   7. U kent de uitkering toe nadat u die eerder heeft afgewezen.
   8. U geeft een voorschot op de uitkering.
   9. U wilt een maatregel opleggen waardoor de Ziektewet-uitkering gedeeltelijk wordt geweigerd.
   10. De hoogte en duur van de Ziektewet-uitkering wijzigt.

   Voor de beslissing gaan zij uit van de informatie die u ons geeft. Als u een verzoek doet voor een beslissing, sturen zij u deze binnen 2 weken per post. Uw werknemer kan bij UWV bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing.

   • Formulier: Verzoek om een beschikking over de Ziektewet-uitkering
   Teveel Ziektewet-uitkering betaald?

   Heeft u aan uw (ex-)werknemer teveel Ziektewet-uitkering betaald? Dan kunt u met het formulier Verzoek terugvordering teveel betaalde Ziektewet-uitkering het teveel betaalde bedrag terugkrijgen. Wij zorgen er dan voor dat uw (ex-)werknemer het bedrag terugbetaalt.

   Beslissing na Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

   Als uw (ex-)werknemer bijna 1 jaar ziek is, voert UWV de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling uit. U hoeft de beoordeling niet bij het UWV aan te vragen, omdat zij uw (ex-)werknemer zelf oproepen. Het UWV stuurt u en uw (ex-)werknemer een beslissing over deze beoordeling. Daarin staat wat het gevolg is voor de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer.

   Toetsing verbetering belastbaarheid tweede ziektejaar aanvragen

   Krijgt uw (ex-)werknemer na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling nog steeds een Ziektewet-uitkering? En vindt uw bedrijfsarts of arbo-dienst dat zijn gezondheid verbeterd is na die Eerstejaars Ziektewet-beoordeling? Dan kunt u een Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar aanvragen.

   Ziektewet-uitkering betalen

   De Ziektewet-uitkering die u betaalt is 70% van het dagloon. U berekent de hoogte van de uitkering zelf of u koopt deze dienst in bij UWV.

   Verzuimbegeleiding en re-integratie

   Tijdens uw ERD-schap voor de ZW bent u ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw (ex-)werknemers. Ook als de werknemer niet meer bij u in dienst is en zijn dienstverband eindigde terwijl hij ziek was, moet u er samen zo veel mogelijk voor zorgen dat de werknemer weer aan de slag kan. Leg de afspraken daarover vast in het Plan van aanpak, een onderdeel van het re-integratieverslag.

   Als uw werknemer langer ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt UWV aan de hand van het re-integratieverslag of u voldoende hebt gedaan aan zijn re-integratie.

   De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

   Als uw (ex-)werknemer bijna 1 jaar ziek is, krijgt hij een beoordeling van UWV. Dit noemen we de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. He UWV beoordeelt dan of u de Ziektewet-uitkering kunt stoppen of niet.

   Alleen UWV mag de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling uitvoeren. U mag de beoordeling dus niet door een andere partij laten uitvoeren. U hoeft de beoordeling niet bij het UWV aan te vragen, omdat zij uw (ex-)werknemer zelf oproepen. Er zijn geen kosten verbonden aan de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling.

   Wanneer is de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling?

   De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling vindt plaats als uw (ex-)werknemer bijna 1 jaar ziek is. In de 42e week dat hij ziek is, stuurt het UWV u een brief met 2 formulieren: 1 formulier voor uzelf en 1 formulier dat u aan uw bedrijfsarts of arbodienst geeft. Hiermee vragen zij u om een aantal gegevens aan ons aan te leveren. Uw (ex-)werknemer krijgt ook een brief met een formulier.

   Stuur het ingevulde formulier binnen 7 werkdagen naar het UWV terug. Ook de bedrijfsarts of arbodienst moet het formulier binnen 7 werkdagen terugsturen. Als het UWV de gegevens niet op tijd heeft, kunnen zij niet starten met de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Dan moet u mogelijk de Ziektewet-uitkering langer doorbetalen.

   Als het UWV de formulieren heeft ontvangen, sturen wij een uitnodiging aan uw (ex-)werknemer. De beoordeling start vanaf de 44e week dat hij/zij ziek is.

   Als het nodig is, heeft uw (ex-)werknemer een gesprek met de verzekeringsarts van UWV en vaak ook met de arbeidsdeskundige.

   Week 52: beslissing Ziektewet-uitkering

   In de 52e week van de ziekte krijgt uw (ex-)werknemer een brief met een beslissing. U krijgt een kopie van deze brief. In deze beslissing staat of u de Ziektewet-uitkering moet stoppen of dat de uitkering nog maximaal 1 jaar duurt.

   De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling is later

   In sommige gevallen krijgt uw (ex-)werknemer de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling later. Dat is als:

   1. haar zwangerschapsverlof ingaat tussen week 44 en week 52 van haar ziekte en zij na haar verlof ziek nog steeds is;
   2. hij gedetineerd is tussen week 44 en 52 van zijn ziekte en hij na zijn detentie nog steeds ziek is;
   3. zijn contract stopt nadat hij minimaal 52 weken ziek is geweest. Hij krijgt dan een uitnodiging nadat wij de ziekmelding hebben ontvangen. Binnen 8 weken krijgt uw (ex-) werknemer een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Wij beoordelen dan of uw (ex-) werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering;
   4. hij meer dan 65% van zijn maatmaninkomen verdient op de dag nadat hij 1 jaar (52 weken ziek) is. Als dat het geval is, wordt de beoordeling 6 maanden uitgesteld. Deze 6 maanden gaan in vanaf de eerste dag dat hij meer dan 65% van zijn maatmaninkomen is gaan verdienen. Dit wordt berekend door de arbeidsdeskundige. Als uw (ex-)werknemer uitstel krijgt, dan ontvangt u daarover een brief met een kopie van de beslissing. Binnen 8 weken voor het einde van deze periode krijgt uw (ex-)werknemer weer een beoordeling.
   Welke gegevens moet ik aanleveren?

   Om de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling te kunnen doen, heeft het UWV gegevens van u, uw bedrijfsarts of arbodienst en uw (ex-)werknemer nodig. Daarom sturen zij u formulieren voor u en uw bedrijfsarts of arbodienst in de 42e week dat uw (ex-)werknemer ziek is.

   Gegevens die zij van u nodig hebben:

   De functie van uw (ex-)werknemer voordat hij ziek werd;

   1. Zijn taken en werkzaamheden in die functie;
   2. Zijn werktijden in die functie;
   3. Of hij op dit moment betaald en/of onbetaald werk doet. Als dat betaald werk is: de functie, het aantal uren per week, het sv-loon en eventuele inkomsten als zelfstandige;
   4. Of hij op dit moment op een proefplaatsing werkt. Als dat zo is: de functie, de periode van de proefplaatsing en de werktijden.

   Gegevens die het UWV van uw bedrijfsarts of arbodienst nodig heeft:

   1. De diagnose van de ziekte of beperking van uw (ex-)werknemer;
   2. Het behandelplan;
   3. Informatie over het ziekteverloop en de prognose.
   Wat is de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling?

   Tijdens de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling heeft uw (ex-)werknemer 1 of 2 gesprekken met medewerkers van UWV.

   Na de 42e week van zijn ziekte krijgt uw (ex-)werknemer een uitnodiging voor een gesprek met een verzekeringsarts. Deze arts beoordeelt zijn gezondheid.

   Meestal heeft uw (ex-)werknemer na het gesprek met de verzekeringsarts een gesprek met een arbeidsdeskundige. Hij beoordeelt wat voor werk uw (ex-)werknemer nog kan doen en wat hij daarmee kan verdienen.

   De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige maken een rapport van hun gesprekken met uw (ex-)werknemer. Deze rapporten krijgt hij thuis gestuurd. Samen met de rapporten ontvangt hij een beslissing. Het UWV stuurt u een kopie van deze brief. U krijgt ook een kopie van het rapport van de arbeidsdeskundige.

   In de beslissing staat of u de Ziektewet-uitkering moet stoppen of dat de uitkering nog maximaal 1 jaar duurt

   Beslissing over de Ziektewet-uitkering

   Uiterlijk in de 52e week dat uw (ex-)werknemer ziek is, krijgt hij een brief met een beslissing over de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. U krijgt een kopie van deze brief. In deze beslissing staat of u de Ziektewet-uitkering moet beëindigen of dat de uitkering nog maximaal 1 jaar duurt.

   Is de beoordeling later geweest? Dan krijgt uw (ex-)werknemer de beslissing ook later.

   Wanneer moet ik de Ziektewet-uitkering beëindigen?

   U moet de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer stoppen als hij meer dan 65% kan verdienen van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring kan verdienen. U stopt de uitkering 1 maand nadat hij een 1 jaar ziek is geweest. In de beslissing staat wanneer u de uitkering moet stoppen.

   Heeft uw (ex-)werknemer de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling later gekregen? En kan hij meer dan 65% verdienen van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring kan verdienen? Dan stopt u de uitkering 1 maand nadat hij de beslissing heeft gekregen.

   Niet eens met de beslissing?

   Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken. In de brief met de beslissing staat hoe dat u dat doet.

   Na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

   Wat er na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling gebeurt, hangt ervan af of de Ziektewet-uitkering stopt of doorgaat.

   De Ziektewet-uitkering stopt

   De reden dat de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer stopt, is dat hij meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

   Hoe lang loopt de Ziektewet-uitkering nog door?

   Als de Ziektewet-uitkering stopt, hoort u dit in de 52e week dat uw (ex-)werknemer ziek is. Hij krijgt daarna nog een maand Ziektewet-uitkering. In de beslissing staat wanneer u de uitkering moet stoppen.

   Heeft uw (ex-)werknemer de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling later gekregen? Dan stopt de uitkering een maand nadat u de beslissing heeft gekregen.

   De Ziektewet-uitkering loopt door

   De reden dat de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer doorloopt, is dat hij minder dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Of omdat hij geen mogelijkheden heeft om te werken.

   Verandert de Ziektewet-uitkering?

   U moet de Ziektewet-uitkering nog maximaal 1 jaar doorbetalen. De hoogte van de uitkering blijft gelijk.

   Als de gezondheid van uw (ex-)werknemer verbetert

   Is de gezondheid van uw (ex-)werknemer na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling verbeterd? Dan kunt u UWV vragen om een Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar uit te voeren. Gebruik hiervoor het formulier Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar. Het UWV beoordeelt dan of uw (ex-)werknemer mogelijk meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

   Let op: stuur het formulier alleen op als uw bedrijfsarts of arbodienst vindt dat de belastbaarheid van uw (ex-)werknemer is verbeterd na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling.

   Kan uw werknemer zijn werk weer volledig hervatten? Meld hem dan beter met het formulier Hersteldmelding bij volledig hervatten eigen werk ERD.

   Formulier: Hersteldmelding (ex-) werknemer

   Wat controleert het UWV bij eigen risicodragerschap Ziektewet?

   Het UWV kijkt bij de controle naar de volgende onderdelen:

   1. De opzet van uw administratieve organisatie rond ziekte en verzuim, bijvoorbeeld:
   2. Wat is de procedure rond ziek- en betermeldingen?
   3. Hoe worden ziek- en betermeldingen geregistreerd?
   4. Is er een verzuimprotocol voor de ziekmeldingen die onder het eigen risico vallen?
   5. Wat is het beleid als de werknemer zich te laat ziek meldt?
   6. Vraagt u beslissingen aan als dat nodig is?

   • De inrichting van uw verzuimadministratie
    U moet een aparte verzuimadministratie bijhouden, die los staat van een personeels- of loonadministratie. U legt van de zieke werknemers binnen uw organisatie de volgende gegevens vast:
   1. het Burgerservicenummer;
   2. de naam;
   3. de ziekteperiode, met een overzicht van eerdere periodes van ziekte;
   4. de reden waarom de werknemer onder het eigen risico valt;
   5. een eventuele weigering van een Ziektewetuitkering, met een toelichting waarom;
   6. de hoogte van het dagloon en hoe deze is berekend;
   7. de hoogte van de bruto daguitkering en hoe deze is berekend;
   8. gegevens over aanvang, duur en einde van het recht op Ziektewetuitkering met een toelichting waarom;
   9. de periode waarover de Ziektewetuitkering is betaald;
   10. de periode waarover een voorschot op de Ziektewetuitkering is betaald.

     De uitvoering van de ZW
     Het UWV controleert dossiers die u heeft bijgehouden over de Ziektewet.

     Hoe vaak controleert het UWV?

     Het UWV controleert minimaal 1 keer per 2 jaar. Bij signalen over onjuiste uitvoer is er eerder en meer controle. Als u de ZW juist uitvoert, is de volgende controle na 2 jaar.

     Beoordeling wanneer u zelf de ZW uitvoert

     Als u zelf de ZW uitvoert, ontvangt u een verslag van de uitgevoerde controle. Formulieren die van belang zijn voor het uitvoeren van de Ziektewet:

     1. Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar
     2. Beoordeling duur Ziektewet-uitkering
     3. Beoordeling hoogte Ziektewet-uitkering
     4. Beoordeling maatregel Ziektewet-uitkering
     5. Beoordeling recht Ziektewet-uitkering
     6. Fraude/regelovertreding van werknemer melden
     7. Hersteldmelding (ex-)werknemer
     8. Informatieverzoek no-riskpolis/compensatieregeling (ex-)werknemer
     9. Verzoek om een beschikking over de Ziektewet-uitkering
     10. Verzoek om loon- en persoonsgegevens (ex-)werknemer
     11. Verzoek terugvordering te veel betaalde Ziektewet-uitkering
     12. Wijziging doorgeven eigenrisicodrager Ziektewet
     13. Ziekmelding (ex-)werknemer