Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Een gezonde en veilige werkomgeving

4W5A9718-min

Uw personeel is de basis van uw organisatie. Als zij hun werk goed doen, is dat positief voor uw bedrijfsresultaten. Houd daarom uw werknemers gezond en vitaal. Zorg als werkgever voor een gezonde en veilige werkomgeving en gebruik hiervoor de verplichte RI&E (Risico inventarisatie en -evaluatie). Arbo&Meer kan de gehele RI&E afname verzorgen, waarbij de opdrachtgever zo veel mogelijk werk uit handen wordt genomen. Ook is het mogelijk de door uzelf uitgevoerde RI&E te controleren, aan te vullen en te toetsen.

Investeren in goede arbeidsomstandigheden leidt tot een betere productiviteit, lager verzuim, meer betrokken werknemers. Het is daarbij goed voor het werkklimaat en leidt tot minder verloop, dus van groot belang voor de werkgever. Maar werknemers hebben ook een groot belang bij goede werkomstandigheden. Het leidt tot arbeidssatisfactie. De Arbowet verplicht daarom iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat gericht is op het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden.

Een RI&E bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. In de eerste plaats wordt er een onderzoek uitgevoerd naar veiligheid, gezondheid en welzijn en worden de risico’s in kaart gebracht. Deze risico’s krijgen een prioritering, zodat de werkgever waar de focus op moet liggen in verband met de veiligheid of het welzijn van de werknemers in de organisatie. In de tweede plaats is het van belang om een gedegen plan van aanpak op te stellen met verbetermaatregelen die passen bij de geconstateerde risico’s. Ten derde is het van belang om de maatregelen die genomen worden te evalueren. De evaluatie zal beoordelen of het risico is weggenomen, is verminderd of dat de uitgevoerde maatregelen te weinig effect bewerkstelligen. 

Veiligheid is een continue proces van deze drie bovenstaande facetten. Arbo&Meer ondersteunt uw organisatie graag in dit proces.