Kennisbank

De NOW samengevat

Is uw bedrijf ook getroffen door de impact van het coronavirus? De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kunt u binnenkort een aanvraag doen bij het Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In dit artikel vatten wij deze nieuwe regeling voor u samen.

 • Werkgevers die verwachten dat ze te maken zullen hebben met een daling in omzet van minstens 20% kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor loonkosten;
 • Deze tegemoetkoming kan maximaal 90% van de loonsom bedragen, een uitgebreide uitleg vindt u in ons dossier over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud;
 • De aanvraag kan worden gedaan voor loonkosten van vast èn flexibel personeel;
 • De tegemoetkoming geldt voor een periode van 3 maanden, met een eventuele verlenging van 3 maanden;
 • In deze periode mogen desbetreffende werknemers niet ontslagen worden en heeft werkgever een loondoorbetalingsplicht;
 • De werknemer hoeft niet te stoppen of minder te werken gedurende de periode van tegemoetkoming;
 • Ook uitzendbedrijven kunnen voor uitzendkrachten een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen;
 • De nieuwe regeling zal op korte termijn aan te vragen zijn;
 • De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020;
 • Het UWV zal een voorschot uitkeren. Deze zal 80% zijn van de te verwachten tegemoetkoming en wordt achteraf eventueel gecorrigeerd aan de hand van de werkelijke daling van de omzet;
 • Voor aanvragen boven een bepaalde omvang is een accountantsverklaring vereist; de specifieke hoogte wordt nader bepaald.
ADXpert ontzorgt

Heeft u te kampen met omzetdaling als gevolg van het coronavirus, of heeft u vragen over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? Lees de meest gestelde vragen in ons uitgebreide dossier of geef de aanvraag uit handen. Met overige vragen kunt u terecht in ons zorgvuldig opgestelde Coronavirus Dossier. Hierin geven onze experts antwoord op al uw vragen.

U kunt altijd terecht bij ons voor advies.