Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Dossier

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Is jouw bedrijf getroffen door de impact van het coronavirus? 

De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kunt u binnenkort een aanvraag doen bij het Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Waarom bestaat de regeling Werktijdverkorting niet meer?
 • Het coronavirus heeft de afgelopen periode een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting veroorzaakt. De regeling Werktijdverkorting is niet gepast voor de ingrijpende impact van het coronavirus voor bedrijven en organisaties in Nederland. 
 • De overheid wenst meer werkgevers financieel tegemoet te komen en wil dit sneller doen dan mogelijk was met de ingetrokken regeling Werktijdverkorting. De overheid wil dit bewerkstelligen via de nieuwe regeling.
Kan ik de Werktijdverkorting nog aanvragen?

Nee. Helaas is dit niet meer mogelijk. Ingediende aanvragen worden beschouwd als aanvragen voor de Noodmaatregel Overbrugging van Werkbehoud (NOW). Hiervoor zal wel aanvullende informatie worden opgevraagd.

Is mijn lopende Werktijdverkorting nog geldig?

Als uw aanvraag voor werktijdverkorting al een toekenning heeft gekregen, dan zal deze vergunning geldig blijven. 

Hoe kan ik mijn Werktijdverkorting nu nog verlengen?

Dit is helaas niet meer mogelijk op de originele manier. Als u gebruik maakt van de vergunning voor Werktijdverkorting en deze wilt verlengen, moet u gebruik maken van de nieuwe NOW regeling.

Wat is het verschil tussen de WTV en de NOW?
 • In plaats van werktijdverlies wat betreft de WTV gaat de NOW uit van omzetverlies. Een verwacht omzetverlies van minstens 20% kan resulteren in een tegemoetkoming van maximaal 90% van de totale loonkosten. 
 • De nieuwe NOW regeling geldt ook voor de loonkosten van werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.
 • De NOW staat los van opgebouwde WW-rechten van het personeel.
 • De regeling geldt met terugwerkende kracht voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.
Wanneer kan ik de NOW aanvragen?

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Wat zijn de voorwaarden voor NOW?
 • Er wordt minstens 20% omzetverlies verwacht.
 • De aanvraag verplicht werkgever tot géén ontslag gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, met een verlenging van nog eens 3 maanden. 
 • Werkgever is verplicht het reguliere salaris door te betalen.
Wat gebeurt er als ik na een toekenning van de NOW toch werknemers moet ontslaan?

Eén van de voorwaarden van de NOW is, dat u als werkgever gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen werknemers ontslaat.

Wanneer u zich niet aan deze voorwaarde houdt, ook al is er geen andere mogelijkheid, dan zal het UWV het ontslag in behandeling nemen en een besluit vormen. Er wordt in zo'n geval wel een correctie doorgevoerd wanneer uw definitieve, werkelijke subsidie wordt vastgesteld. Voor het doorvoeren van deze correctie is niet van belang of het UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. 

Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Geldt de aanvraag ook met terugwerkende kracht?

Ja, er zal vanaf 1 maart 2020 gekeken worden naar omzetverlies. De tegemoetkoming hangt dus niet af van de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Voor welke werknemers geldt de NOW?

De nieuwe regeling is niet alleen van toepassing op vaste krachten. Ook de loonkosten voor personeel waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, worden vergoed. Denk hierbij aan oproepkrachten. 

Voor uitzendkrachten in dienst bij uitzendbureaus kan de NOW ook worden aangevraagd. Op deze manier kunnen bedrijven deze zware periode overbruggen, zonder personeel te ontslaan.

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden.

Wordt in de berekening van loonkosten ook de loonkosten van zieke werknemers meegenomen?

Ja. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonkosten, mits deze werknemers worden doorbetaald.

Is het vakantiegeld ook onderdeel van de loonkosten?

De NOW compenseert ook de aanvullende kosten en lasten zoals werkgevers- en pensioenpremies en de opbouw van vakantiebijslag. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonkosten van werknemers.

Hoe hoog zal de NOW zijn?

Het percentage van de NOW in loonkosten is afhankelijk van het percentuele verlies in omzet. Dit zal maximaal 90% zijn van de loonsom. Een aantal voorbeelden zijn:

• Wanneer er sprake is van 100% omzetverlies, zal de tegemoetkoming 90% van de loonkosten bedragen;

• Wanneer er sprake is van 50% omzetverlies, zal de tegemoetkoming 45% van de loonkosten bedragen;

• Wanneer er sprake is van 25% omzetverlies, zal de tegemoetkoming 22,5% van de loonkosten bedragen.

Voor de loonkosten worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. 

Vanwege het belang van de loonkosten voor de NOW is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Wat is het maximale bedrag dat ik per werknemer ontvang?

Per werknemer is er een maximum van €9538 per maand. Wanneer een werknemer een hoger salaris heeft dan €9538 krijgt deze maximaal tot aan dat bedrag gecompenseerd.

Wanneer en hoe snel ontvang ik de NOW?

Het UWV zal een voorschot verstrekken op basis van de aanvraag. Dit voorschot zal 80% van de verwachte tegemoetkoming zijn. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht het UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan. Achteraf wordt het daadwerkelijke omzetverlies in kaart gebracht en wordt het verschil hierin verrekend.

Aanvragen voor de tegemoetkoming boven een bepaalde hoogte dienen te worden ondersteund door een accountantsverklaring. Deze hoogte wordt nog bepaald door de overheid.

Vanaf wanneer geldt de NOW?

Het is nog niet mogelijk om een aanvraag voor deze regeling in te dienen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt door het Kabinet. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de aanvraag is gedaan.

De regeling geldt voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

Hoe ziet de NOW-procedure eruit?

Het UWV zal een voorschot verstrekken op basis van de aanvraag. Dit voorschot zal 80% van de verwachte tegemoetkoming zijn. Achteraf wordt het daadwerkelijke omzetverlies in kaart gebracht en wordt het verschil hierin verrekend.

Voor grote aanvragen is een accountantsverklaring vereist. Het is nog onduidelijk wanneer er sprake is van een grote aanvraag, dit wordt nog vastgesteld door de overheid. De definitieve tegemoetkoming wordt dus achteraf vastgesteld. Hierbij kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Wat merkt mijn personeel van de NOW aanvraag?

Door het aanvragen van de NOW, spreekt de werkgever af dat er tijdens de periode van de tegemoetkoming geen ontslagen zullen plaatsvinden. Het personeel ontvangt tijdens deze periode hun volledige salaris.

Ten opzichte van de regeling Werktijdverkorting, wordt ook geen beroep gedaan op de WW van werknemers.

Hoe kan ADXpert mij helpen?

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

Het contact met het UWV en het administratieve werk kan veel kostbare tijd in beslag nemen. ADXpert ontzorgt u graag en heeft de juiste expertise in huis om u te helpen bij een geslaagde aanvraag!

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Advies over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) of hulp nodig bij de aanvraag?

Bel ons op 085 27 33 409 of laat u terugbellen