Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Ziek uit dienst: verhaalsanctie?

4W5A9164-min

Wij komen het tegen…de arbeidsrelatie loopt ten einde van een zieke werknemer en tijdens de ziekteperiode worden geen re-integratie activiteiten verricht. Want…het contract loopt toch af. 

Het UWV denkt hier anders over. Voor een werkgever en werknemer die een tijdelijke arbeidsrelatie hebben, gelden dezelfde re-integratieverplichtingen als voor de werkgever en de werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd.

De arbeidsdeskundige van het UWV stelt drie dezelfde vragen:

  1. Is er sprake van een bevredigend resultaat?
  2. Zo nee,  heeft de werkgever desondanks voldoende re-integratie inspanningen verricht?
  3. Zo nee, heeft de werkgever hiervoor een deugdelijke grond?

Van een bevredigend resultaat, bestaande uit een structurele herplaatsing in ander werk, zal vrijwel nooit sprake zijn. De re-integratieplicht van de werkgever eindigt tegelijk met het tijdelijke dienstverband.

Het is echter geen reden om tot datum uit dienst minder inspanningen te verrichten dan voor een medewerker in vaste dienst. De inspanningen zullen zich vooral moeten richten op re-integratie in het tweede spoor.

Verhaalsanctie

Als de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst langer dan 6 weken arbeidsongeschikt is geweest, toetst het UWV of de werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan. Als de werkgever onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan, dan ‘verhaalt’ het UWV de ZW-uitkering op de werkgever over de periode dat de werkgever is tekortgeschoten in zijn re-integratieverplichtingen over een periode van maximaal één jaar.

Tips
  • Neem bij alle ziektegevallen voldoende re-integratiemaatregelen. Maak eventueel specifieke afspraken met uw arbodienst over de re-integratie van vangnetters;
  • Vraag na één jaar arbeidsongeschiktheid een deskundigenoordeel aan bij het UWV als u twijfelt of u voldoende aan re-integratie doet. U hoort dan van het UWV of  u op de goede weg bent en/of wat er in het tweede jaar nog van u verwacht wordt. Let wel dat het deskundigenoordeel geen bindend oordeel is, maar slechts een advies;
  • U kunt het UWV vragen om bij te dragen in de kosten van de re-integratie als uw zieke werknemer op korte termijn uit dienst gaat en de kosten van de benodigde re-integratie onevenredig hoog zijn gezien de resterende looptijd van het dienstverband. Door deze mogelijkheid hoeven de (hoge) kosten van een re-integratie instrument dus geen obstakel zijn om dat instrument niet in te zetten.