Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wat betekent het Meerjarenplan RI&E voor u?

4w5a0501-min_10_20210112_205320

Ieder jaar overlijden in Nederland 4100 mensen op de werkvloer. Zo’n ongeval kan in veel gevallen voorkomen worden. Daarom is een risicoinventarisatie en -evaluatie van groot belang. Zo heeft een werkgever inzicht in de risico’s die arbeid heeft voor de werknemer en daarop in kan spelen door maatregelen te nemen.

De overheid vindt dat de RI&E binnen veel bedrijven beter kan en moet. In 2020 is daarom het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023 opgesteld. Op dit moment is de RI&E van veel bedrijven gebrekkig of beslaat die slechts een klein deel van alle risico’s. Ook zijn er bedrijven die niet over een RI&E beschikken, terwijl dit wettelijk verplicht is.

Daarnaast doet zich het volgende probleem voor: RI&E en plan van aanpak dienen te worden voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst, ter toetsing en advies. Het is dus niet alleen een goedkeuring, maar ook een second opinion.

Ook is er onderzoek uitgevoerd om te kijken of de handhaving op de RI&E makkelijker en efficiënter kan. Dat heeft de Inspectie onder andere gedaan door zonder fysiek bezoek te handhaven en dus de RI&E, plan van aanpak en basiscontract schriftelijk op te vragen. De methode leverde groot bereik en een efficiëntere manier van inspecteren op.

Het is van groot belang om maatregelen te treffen om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Daarom moet een RI&E worden opgesteld die voldoet aan alle minimumeisen. Laat de RI&E en plan van aanpak altijd nakijken door een gecertificeerde arbodienst. Zoals ADXpert.