Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Re-integratie & Corona

4W5A9201

De gevolgen van de genomen maatregelen in het kader van COVID-19 (corona) zijn steeds meer zicht- en merkbaar. Ze hebben ook invloed op de wijze van beoordelen van de re-integratie-inspanningen van werkgevers door het UWV. 

Re-integratieverplichtingen en corona
Bij een WIA-aanvraag toetst het UWV of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Zijn de verplichtingen niet nagekomen, dan volgt een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken. Vanwege het corona-virus hebben werkgevers veel vragen. Wat is noodzakelijk en wat niet. Recent heeft het UWV een addendum op de Werkwijzer poortwachter gepubliceerd.

Maatwerk mogelijk
Kort gezegd komt het erop neer dat er maatwerk mogelijk is als bepaalde verplichtingen vanwege de corona-maatregelen niet of niet volledig uitgevoerd kunnen worden. De reden waarom dient wel goed gedocumenteerd te worden om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. 

Uitstel van re-integratie mogelijk?
Nee. Het UWV benadrukt dat re-integratie-inspanningen ook ‘op afstand’ kunnen worden ingezet. ADXpert adviseert bedrijven dan ook vooral niet af te wachten, maar ervoor te zorgen dat juist ook in deze tijd voldaan wordt aan de re-integratieverplichtingen.

  • U voorkomt administratieve loonsanctie vanwege het te laat opstarten van een traject;
  • U blijft werken aan opbouw van het re-integratiedossier en voorkomt daarmee onvolledigheid;
  • Voor uw verzuimende werknemer is het heel belangrijk perspectief te blijven zien, juist in deze tijd van onzekerheid.

Aanpassing werkwijze
Onze dienstverlening verandert in deze periode niet en trajecten lopen gewoon door conform afspraak. Wel is het nodig onze werkwijze aan te passen zoals de omstandigheden van ons vragen.

  • Alle fysieke afspraken met werkgevers en werknemers zijn omgezet in telefonische afspraken of vinden plaats via beeldbellen;
  • Tweede spooractiviteiten lopen zoveel als mogelijk door. Wanneer er geen uitvoering kan worden gegeven aan (onderdelen van) het tweede spoortraject vanwege het corona-virus, zullen wij dit in het dossier voldoende onderbouwen;
  • Wij bieden RIV-documenten digitaal ter ondertekening aan. Wanneer dit voor de ontvanger niet mogelijk is, heeft het UWV aangegeven dat tot en met 23 mei 2020 volstaan kan worden met een akkoord per email.

Advies nodig? Of vragen over wat er voor uw bedrijf verandert door de uitbraak van het coronavirus? In ons uitgebreide Coronavirus Dossier geven onze experts antwoord op al uw vragen.