Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

ERD bij tijdelijk en vast dienstverband

4w5a9451-min_1_20201229_140353

Een zieke werknemer moet re-integreren. Maar hoe dit gebeurt, hangt af van u als werkgever. Als u eigenrisicodrager bent, moet u zelf zorgen voor de re-integratie van werknemers in de ziektewet. Als u bij het UWV verzekerd bent, neemt het UWV de verantwoordelijkheid voor genoemde werknemer over. Daar zit dus een wezenlijk verschil tussen.

Poortwachter & tijdelijke contracten

Indien een tijdelijk contract afloopt, dient de werkgever te zorgen dat een re-integratieverslag wordt opgesteld, wat alleen geldt voor een werknemer die na afloop van het contract langer dan zes weken ziek is. Deze meldt zich bij het UWV om een vangnetuitkering te ontvangen, waarna het UWV de poortwachter begeleiding overneemt. Wanneer de werkgever eigenrisicodrager is, verzorgt deze de uitkering en is ziekmelding bij het UWV niet nodig.

Bij ziekte langer dan tien weken moet een uitgebreid re-integratieverslag inclusief oordeel van de bedrijfsarts worden opgesteld. Wanneer de inspanningen worden beoordeeld als zijnde onvoldoende, volgt een verhaalsanctie.

Een loonsanctie kan volgen na de toetsing die na 104 weken plaatsvindt en alleen als werkgever ERD is. Een loonsanctie houdt in dat de werkgever de kosten van de Ziektewetuitkering nog een jaar moet dragen. Voor de werknemer kan dit inhouden dat een deel van de WIA- of WW-uitkering geweigerd wordt. De loonsanctieduur kan bekort worden als werkgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

De benadelingshandeling in de Ziektewet (art. 45 ZW)

Beëindiging van een vast dienstverband met wederzijds goedvinden leidt tot verwijtbare werkloosheid voor de werknemer wat ervoor zorgt dat de werknemer geen Ziektewet krijgt, omdat hij bezwaar gemaakt dient te hebben. Ook het beëindigen van het dienstverband door de werknemer tijdens de verplichte loondoorbetalingsperiode, kan worden gezien als een benadelingshandeling.

Regres van nettoloonschade en re-integratiekosten

De werkgever kan in bepaalde gevallen gebruik maken van het regresrecht. In een situatie waarin de werknemer afwezig is door schuld van een derde (zoals bij een verkeersongeluk), kan de werkgever het nettoloon en de re-integratiekosten verhalen op de derde die verwijtbaar gehandeld heeft. De werkgever moet echter rekening houden met het civiele plafond: het te verhalen bedrag mag maximaal gelijk zijn aan het bedrag dat de aansprakelijke derde als inkomensschade had moeten vergoeden aan de werknemer. Rechtvaardiging van het verhalen van re-integratiekosten op degene die verwijtbaar heeft gehandeld, komt erop neer dat de inkomensschade door re-integratie veelal wordt beperkt, waardoor de aansprakelijke minder schade hoeft te vergoeden.

Vragen over de hierboven behandelde onderwerpen? Onze experts beantwoorden ze graag!