Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Eigenrisicodrager ziektewet & ziek uit dienst

Een vrouwelijk zakelijk professional werkt aan een laptop terwijl ze zich bezighoudt met het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet.

Wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat en de werkgever eigen risicodrager is voor de Ziektewet, zijn er specifieke stappen en verantwoordelijkheden die de werkgever dient te volgen. Hieronder wordt de procedure in dergelijke situaties uiteengezet.

Eigen risicodragerschap voor de Ziektewet

Als een werkgever eigen risicodrager is voor de Ziektewet, betekent dit dat de werkgever zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Ziektewet voor (ex-)werknemers. Dit houdt in dat de werkgever onder andere de Ziektewet-uitkeringen en re-integratie van zieke (ex-)werknemers zelf dient te regelen en te bekostigen. Het nemen van deze verantwoordelijkheden vereist niet alleen financiële inzet, maar ook een proactieve benadering om ervoor te zorgen dat zieke werknemers effectief worden ondersteund in hun herstel en re-integratie in het arbeidsproces. 

Procedure bij ziek uit dienst gaan

Wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat, dient de werkgever als eigen risicodrager voor de Ziektewet de volgende 3 stappen te doorlopen:

  1. Melding bij UWV: De werkgever dient de ziekmelding van de werknemer door te geven aan het UWV. Dit kan via de online portal of telefonisch.
  2. Ziektewet-uitkering: Als de (ex-)werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering, dient de werkgever deze uitkering te verstrekken en de re-integratie van de werknemer te faciliteren.
  3. Re-integratieverplichtingen: De werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke (ex-)werknemer, ook nadat deze uit dienst is gegaan. Dit omvat onder andere het opstellen van een re-integratieplan en het begeleiden van de werknemer bij het vinden van passend werk.

Belang van zorgvuldige afhandeling

Het is van groot belang dat werkgevers die eigen risicodrager zijn voor de Ziektewet de procedure bij ziek uit dienst gaan zorgvuldig en nauwgezet volgen. Dit omvat onder andere het tijdig melden van ziekte bij het UWV, het faciliteren van Ziektewetuitkeringen en re-integratie en verzuimbegeleiding door een gecertificeerde arbodienst. ADXpert heeft veel expertise op het gebied van Eigenrisicodragerschap Ziektewet.

Rol van het UWV bij Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Het UWV speelt een centrale rol in de afhandeling van ziektegevallen en de uitkering van Ziektewet-uitkeringen. Werkgevers dienen nauw samen te werken met het UWV en de richtlijnen en procedures van het UWV te volgen om de rechten en plichten met betrekking tot eigen risicodragerschap voor de Ziektewet correct na te leven. Door de juiste stappen te volgen en de benodigde verantwoordelijkheden te dragen, kunnen werkgevers als eigen risicodrager voor de Ziektewet op een zorgvuldige wijze omgaan met ziek uit dienst gaande werknemers, en tegelijkertijd voldoen aan de wettelijke verplichtingen en zorgplicht jegens deze werknemers.

Het zelf begeleiden van de zieke ex-werknemer heeft de volgende drie voordelen:

  1. Onderzoek wijst uit dat de verzuimduur veel korter is. De ex-werknemer is eerder hersteld en daarna zijn de kosten voor de oud-werkgever aanzienlijk lager.
  2. Ex-werknemers zijn minder lang ziek en het risico dat ze de WIA instromen is kleiner. Dat betekent dat er minder ex-werknemer afhankelijk worden van een arbeidsongeschiktheidsuitkering en dat langlopende lasten voor de ex-werkgever voorkomen worden.
  3. Een betrokken casemanager en bedrijfsarts creëert bij de ex-werknemer een positieve associatie met de oud-werkgever. Soms zijn er weer mogelijkheden om terug te keren.

Praktische aandachtspunten voor het zelf uitvoeren van de Ziektewet zijn het voeren van een gescheiden verzuimregistratie en het verlonen met een apart loonheffingsnummer. Dat zijn eenvoudig te regelen zaken. Echter in de praktijk van ADXpert zien we dat dit weleens misgaat.

Om ervoor te zorgen dat deze praktische aspecten correct worden afgehandeld, is het raadzaam om samen te werken met een ervaren partner die bekend is met de complexiteiten van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. 

Bij ADXpert hebben we de expertise en ervaring om werkgevers hierbij te ondersteunen. Door de samenwerking met een gecertificeerde arbodienst en het volgen van de juiste stappen, kunnen werkgevers niet alleen voldoen aan hun verantwoordelijkheden maar ook op een zorgvuldige wijze omgaan met ziek uit dienst gaande werknemers. Indien u meer informatie wenst over het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op