Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Ziekteverzuim

Expertises

Ziekteverzuim heeft impact op zowel de werknemer als de werkgever. De werkgever is daarom gebaat bij ziekteverzuim verminderen en de werknemer bij een begeleid herstel. De Wet verbetering poortwachter schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen bij dreigend langdurig ziekteverzuim. Samen met de arbodienst of bedrijfsarts moeten zij zich inspannen om de zieke werknemer zo adequaat mogelijk weer terug te laten keren op het werk. De arbodienst van ADXpert is een betrouwbare partner met een multidisciplinair team en een betrokken werkwijze.
4w5a0020_4_20211224_120329

Wat is ziekteverzuim? 

Er is sprake van ziekteverzuim als een werknemer niet op het werk verschijnt, omdat hij door ziekte zijn werk niet kan uitvoeren. Ongeveer een vijfde van de totale verzuimkosten wordt veroorzaakt door kort verzuim. Valt de werknemer zes weken of langer uit, dan is er sprake van langdurig ziekteverzuim. In dat geval moet een probleemanalyse gemaakt worden door de arbodienst of bedrijfsarts.

Ziekteverzuim verminderen

Een belangrijke stap om ziekteverzuim te verminderen is zorgen voor een goed verzuimbeleid. Het kan geruststellend zijn als onze arbodienst een degelijk arbo- en verzuimbeleid organiseert én handhaaft. ADXpert begeleidt uw medewerkers op persoonlijke en kundige wijze. Samen met werkgever en werknemer nemen we de verantwoordelijkheid om de werknemer op een verstandige manier weer te laten re-integreren. Met onze expertise kunt u ziekteverzuim verantwoord verminderen binnen uw bedrijf.

We gaan graag de samenwerking aan met jou of je hrm-partner!

GA MET ONS DE SAMENWERKING AAN

Wij beloven beterschap

Arbometer is ontworpen om uw organisatie te ondersteunen bij het optimaliseren van psychosociale arbeidsomstandigheden en het creëren van een gezondere en productievere werkomgeving. Het is een geavanceerde vragenlijst die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is bedoeld voor alle werknemers binnen uw bedrijf. De vragenlijst dekt volledig de aspecten van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en kan tevens dienen als medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Met Arbometer kunnen we bestaande en potentiële risico's traceren, zoals overmatige werkdruk, werkstress, onveiligheid en andere psychosociale factoren, die van invloed kunnen zijn op het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Arbometer is interessant organisaties met minimaal 25 medewerkers in verschillende branches die willen voorkomen dat werknemers uitvallen door psychosociale arbeidsfactoren.

Arbometer

Waarmee helpt onze arbodienst?

Arbodienstverlening

Wij bieden onze arbodiensten aan onder de naam ‘doen-wat-werkt’. Onze aanpak is pragmatisch, met het doel de emotionele, organisatorische en financiële schade van verzuim door ziekte te beperken. 

Ons adagium is: kijk wat werkt en doe daar meer van. Stop met wat niet werkt en bedenk iets anders. Door onze voorsprong in kennis kunnen we bij hoofdpijndossiers oplossingen voorstellen die zowel voor werknemer als werkgever perspectief bieden.

Het liefst bieden we een all-inclusive pakket op maat aan, waardoor we op het gebied van verzuim een partner kunnen zijn voor de hrm’er of werkgever. Bij zo’n pakket hoort niet alleen een arbeidsdeskundig onderzoek, een tweede-spoortraject en een bedrijfsarts, maar bijvoorbeeld ook de coaching van teamleiders, begeleiding tijdens het bezoek van een werknemer aan het UWV en beroeps- en bezwaarzaken tegenover een beslissing van het UWV. We kunnen de arbodienstverlening ook aanbieden op verrichtingenbasis.

Wat maakt onze arbodienstverlening uniek?
  • De start: bij of zelfs nog vóór de ingangsdatum nemen we de dossiers van langdurig zieken door en bespreken we concrete acties. Bij de start scannen we ook alle personeelsdossiers op bijvoorbeeld no-riskers, vangnetters en te veel betaalde afdrachten.
  • De-medicalisering: naast de inzet van een bedrijfsarts is het onze arbeidsdeskundige die gesprekken voert met werknemers die langdurig in verzuim zijn of dreigen te komen. Samen met de werknemer (en eventueel diens partner) kijken wij wat effectief en gewenst is voor de toekomst. Aan onze bedrijfsartsen stellen we altijd specifieke vragen.
  • Communicatie: wij zien verzuim als een gezamenlijk probleem en overleggen met de teamleiders, bijvoorbeeld voor een arbeidskundig consult of een bezoek aan de bedrijfsarts. We geven gevraagd en ongevraagd advies.

Meer weten over:

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Steeds meer werkgevers kiezen voor eigenrisicodragerschap Ziektewet, afgekort ERD ZW. Ze nemen afscheid van het UWV. Dat is vaak een goede beslissing. Door ERD ZW te worden, bespaart u jaarlijks een flink bedrag. Wel is het belangrijk om een deskundige en goed bereikbare partner te hebben. ADXpert heeft zich op dit gebied als specialist ontwikkeld. 

Wat kan ADXpert voor u betekenen? Samen met u maken wij een afweging tussen kansen en risico’s. Wij zorgen voor een adequate en effectieve handelswijze en ontzorgen u gedurende het hele proces. We begeleiden uw ex-werknemer op een persoonlijke en adequate wijze, zodat hij niet langer dan nodig voor uw rekening komt.

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie & evaluatie, of RI&E, is een onderzoek naar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van werknemers in een organisatie. Voor elke werkgever met werknemers in dienst is het laten uitvoeren van een RI&E verplicht volgens de Arbowet. De RI&E is een van de vier aandachtspunten waar een inspecteur van SZW op let tijdens een bezoek. Het ontbreken van een RI&E vormt een groot risico bij een inspectieonderzoek en zeker als er iets fout gaat. Al honderden bedrijven zijn door ADXpert geholpen aan een pragmatisch ingevulde RI&E.

Als werkgever beslist u na een inventarisatie van alle risicofactoren welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in uw organisatie. De RI&E hoeft slechts één keer worden uitgevoerd in een bedrijf. Daarom blijft het bij een eenmalige investering. Het blijven actualiseren van het document is wel belangrijk. Wanneer er binnen het werkproces aanzienlijke veranderingen plaatsvinden, moet de RI&E op de betreffende punten worden bijgewerkt. Dit geldt ook voor wijzigingen die betrekking hebben op de werkomstandigheden of gebruikte techniek.

Werkwijze
Stap 1. Inventarisatie

Om een goed en volledig beeld te krijgen maakt de arbodeskundige een rondgang door het bedrijf en bestudeert hij relevante beleidsdocumenten. Daarnaast interviewt hij sleutelfiguren en andere werknemers. Zo brengt hij de risico’s in kaart. Hij let daarbij op drie soorten risico’s: fysieke risico’s (bijvoorbeeld tillen en beeldschermwerk), psychosociale risico’s (stressfactoren) en veiligheidsrisico’s.

Stap 2. Evaluatie

Na de inventarisatie vindt er een ordening plaats. Welk risico heeft de hoogste prioriteit? Hoe groot is de kans op dit risico en hoeveel personen zijn betrokken bij een eventueel ongeval? Wat vinden de werknemers belangrijk? Wat is de mogelijke impact van een veiligheidsrisico? Welke keuze zou de leidinggevende maken?

Stap 3. Plan van Aanpak.

Op basis van de inventarisatie en evaluatie ontwerpt de arbodeskundige een plan van aanpak. Wat moet er gebeuren? Door wie en binnen welke termijn? Welk budget is hiervoor nodig? Het is belangrijk dat het plan van aanpak werkbaar is en dat de termijnen goed zijn afgestemd op prioriteiten en mogelijkheden.

Waarom ADXpert?

Het kenmerk van ADXpert is een pragmatische aanpak. We zijn zelf ondernemers en willen een goede sparringpartner zijn voor ondernemers. Dat kenmerkt onze aanpak. Zo voorkomt u dat een RI&E een zinloze exercitie wordt. Bij ADXpert werken we met marktconforme tarieven.

Tip: U kunt de RI&E ook zelf uitvoeren, daarmee bespaart u kosten. Wij adviseren u graag.

Bel ons, of vraag meteen een offerte aan.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een gezonde werknemer is de basis van een gezond bedrijf. Veel werkgevers kiezen voor een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) vanuit de gedachte dat bij het verzuimbeleid voorkomen beter is dan genezen. Liever neem je de juiste maatregelen vooraf dan dat je  geld moet uitgeven aan re-integratie en de vervanging van een zieke werknemer.

Een PMO is een medisch onderzoek, zonder dat meteen sprake is van concrete klachten of ziekte. Een PMO begint met een plan. In veel gevallen is de uitkomst van een RI&E een nuttig aanknopingspunt om het PMO-plan op te stellen. Een PMO kan erg laagdrempelig zijn: jaarlijks of tweejaarlijks de basisvragenlijst. Een PMO kan ook persoonlijker en op maat.

Een belangrijk aspect van een PMO is dat de resultaten op bedrijfs- en groepsniveau worden teruggekoppeld (>15 werknemers). Bedrijven en organisaties die ervoor kiezen om het PMO periodiek in te zetten, kunnen het beleid rondom vitaliteit en gezondheid op de werkvloer hierop zinvol afstemmen. Zo wordt een PMO een waardevol instrument om hoge verzuimcijfers te voorkomen of terug te dringen.

Werkwijze PMO

Een PMO kent drie stappen: ontwerp, uitvoering en nabespreking.

Wij starten een PMO altijd met een goed en diepgaand gesprek met de werkgever. ADXpert vindt het belangrijk dat een PMO doelmatig, uitvoerbaar en proportioneel wordt vormgegeven. De kosten en inzet moeten in verhouding staan tot het resultaat. Ons bedrijf staat bekend om zijn pragmatische aanpak en dat willen we graag zo houden.

De acceptatie van het proces door de mensen op de werkvloer is essentieel voor het behalen van goede resultaten. Daarom besteden we in het plan ook veel aandacht aan goede communicatie.

Voor het onderzoek staat het gebruiksvriendelijke gezondheidsportaal ‘Gezondwerkt’ voor u klaar. Gezondwerkt biedt u veel gemak, bespaart u kosten, is snel en zorgt voor een professionele uitstraling. Uiteraard past dit softwarepakket bij alle verplichtingen van de AVG.

Meer weten? Lees hier over het PMO van ADXpert.

Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek kan gezondheidsklachten voorkomen en verminderen. Het onderzoek levert u concrete adviezen op die de werksituatie verbeteren. Zo worden klachten bij werknemers verminderd én kan de productiviteit en tevredenheid worden verhoogd. Onze bedrijfsfysiotherapeut voert het werkplekonderzoek uit.

Second opinion

Als u als werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts, bestaat de optie om een second opinion aan te vragen. Dit is mogelijk als het advies gaat over verzuimbegeleiding, een gezondheidsonderzoek of enig ander gezondheidsgerelateerd vraagstuk. 

Onze bedrijfsartsen bieden u graag een second opinion. De gedachte achter een second opinion is de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk kan worden ingezet voor de psychosociale hulpverlening van werknemers met emotionele, psychologische of materiële problemen. Dit geldt zowel voor werkgerelateerde als niet-werk gerelateerde factoren of traumatische gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan relatie- of scheidingsproblemen, rouwverwerking, zorg- of gezondheidskwesties, verslavingsproblematiek, huisvestingsproblemen, financiële zorgen of (bedrijfs)ongevallen. Het bedrijfsmaatschappelijk werk richt zich op een strategische en oplossingsgerichte benadering van hulpverlening. 

Wilt u meer weten? Lees hier over het bedrijfsmaatschappelijk werk van ADXpert.

Extern vertrouwenspersoon

Bij ADXpert hechten we veel waarde aan een gezonde en veilige werkomgeving. Ontdek hoe onze externe vertrouwenspersoon aanzienlijke toegevoegde waarde biedt. 

Klik hier om meer te lezen over de externe vertrouwenspersoon bij ADXpert!

Artikelen gerelateerd aan arbodienstverlening