Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Klachtenprocedure ADXpert
Definitie klacht

Iedere melding van een werknemer, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan. De melding heeft niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie. Het is duidelijk, gelet op de teleurstelling bij de werknemer, dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie.

1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk per brief of per e-mail indienen. Uw tekst is het uitgangspunt van de behandeling. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen ADXpert gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

3. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak opgesteld en verzonden. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties ADXpert aanbrengt.
Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van ADXpert in Ridderkerk. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.