Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wie betaalt het ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een waardevolle vorm van verlof die werknemers in staat stelt om tijdelijk minder te werken of helemaal niet te werken om voor hun kinderen te zorgen. Door middel van ouderschapsverlof kunnen werknemers de balans vinden tussen werk en gezinsleven, terwijl ze de mogelijkheid behouden om op een later moment weer volledig deel te nemen aan het arbeidsproces.

Financiële regelingen bij ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof wordt betaald door de werkgever en de hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen van de werknemer. Om ouderschapsverlof aan te vragen, moet de werknemer minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de werkgever. De hoogte van de uitkering voor ouderschapsverlof is afhankelijk van het inkomen van de werknemer en bedraagt maximaal 70% van het dagloon, inclusief 8% vakantiegeld.

Het dagloon wordt berekend op basis van het gemiddelde inkomen van de werknemer in de afgelopen twaalf maanden. Het UWV berekent de uitkering op basis van het aantal uren dat de werknemer werkt en het aantal uren dat hij of zij minder gaat werken tijdens het ouderschapsverlof.

Daarnaast kan het opnemen van ouderschapsverlof kosten met zich meebrengen voor de werkgever, zoals het regelen van vervanging voor de taken van de werknemer die met verlof is. Dit kan extra druk leggen op de overige werknemers of vereisen dat er tijdelijke krachten worden ingehuurd. Dit kan leiden tot extra kosten voor de werkgever, afhankelijk van de oplossing die wordt gekozen.

Het ouderschapsverlof kan worden opgenomen in blokken van minimaal één maand en maximaal zes maanden per kind. In totaal heeft een werknemer recht op 26 keer het aantal uren dat hij per week werkt aan ouderschapsverlof.

Voorwaarden en aanvraagprocedure ouderschapsverlof

Het verlof moet worden opgenomen voordat het kind acht jaar oud is. Om ouderschapsverlof aan te vragen, moet de werknemer minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de werkgever. In het verzoek moet worden aangegeven wanneer het verlof ingaat, hoeveel uur per week er wordt gewerkt en hoe lang het verlof duurt.

De werkgever moet binnen vier weken reageren op het verzoek. Als de werkgever het verzoek afwijst, moet hij dit schriftelijk en met redenen omkleed doen.

Het is belangrijk om te weten dat ouderschapsverlof niet hetzelfde is als calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof. Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of een sterfgeval in de familie, en kortdurend zorgverlof is bedoeld voor de verzorging van een ziek kind, partner of ouder.

Samenvatting ouderschapsverlof

In het kort wordt het ouderschapsverlof betaald door de werkgever en is de hoogte van de uitkering afhankelijk van het inkomen van de werknemer. Om ouderschapsverlof aan te vragen, moet de werknemer minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de werkgever. Het verlof kan worden opgenomen in blokken van minimaal één maand en maximaal zes maanden per kind. In totaal heeft een werknemer recht op 26 keer het aantal uren dat hij per week werkt aan ouderschapsverlof.

Wil je meer te weten komen over je rechten bij het krijgen van een kind? Lees dan dit artikel over de Wet WIEG.