Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wederzijdse financiële belangen

4W5A06571

Een zieke werknemer heeft (financiële) gevolgen vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is aan te raden deze gevolgen in een vroeg stadium te bespreken. Uit de praktijk blijkt namelijk dat dit het re-integratieproces een boost geeft. We gebruiken een casus om dit toe te lichten. 

WIA-keuring aanvragen

Het gaat om een werknemer van 49 jaar zonder partner. Ze heeft twee kinderen en heeft haar inkomen dus hard nodig. Inmiddels is ze bijna 104 weken ziek en zal de WIA-keuring aangevraagd worden. Haar leidinggevende heeft keurig alle stappen van de Wet verbetering poortwachter doorlopen en er is een tweede spoortraject ingezet. Helaas zonder resultaat…

Vanuit het arbeidsdeskundig rapport kan er een inschatting worden gemaakt van de uitkomst van de WIA-keuring van deze werknemer. Ook de gevolgen voor het inkomen en de verplichtingen die hierbij horen kunnen duidelijk worden.

Uitkomst WIA-keuring

Inmiddels heeft het UWV de WIA-keuring beoordeeld en de uitkomst is dat deze werknemer voor 37% arbeidsongeschikt is. Dit was tegen de verwachtingen van de werkgever en werknemer in en daarom is er ook bezwaar gemaakt. Helaas heeft dit niet geleid tot een hoger arbeidsongeschiktheidpercentage. De werkgever draagt het eigen risico voor de WGA en de werkgever heeft ook een re-integratieverplichting voor de aankomende 10 jaar. De schade is ruim € 105.000,–.

De werkgever vraagt zich af: hoe nu verder? Wat moet er gebeuren als een werknemer een WGA-uitkering krijgt binnen de organisatie? Moet de werknemer weer aan het werk binnen de organisatie? Een belangrijke wedervraag is dan: kan deze werknemer de huidige functie tot en met 67 jaar duurzaam uitvoeren? Natuurlijk is dan het antwoord nee, want het gaat om een zieke werknemer. Dat had het arbeidsdeskundig onderzoek ook al aangetoond en de situatie is niet veranderd.

Actieve re-integratie

Essentieel is dat de re-integratie van deze werknemer nu wel zal slagen, maar hoe doe je dat? De werknemer krijgt de komende 26 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering en 70% van haar laatstverdiende loon. Hierdoor zal deze werknemer niet meteen de noodzaak zien van de re-integratie.

Op lange termijn is de re-integratie voor het behoud van haar inkomen absoluut belangrijk. Door het UWV is de resterende verdiencapaciteit vastgesteld en dat betekent dat zij na de uitkering van 26 maanden ervoor moet zorgen dat zij minimaal 50% van haar inkomen moet hebben. Heeft zij die 50% niet, dan komt zij niet in aanmerking voor een hogere WGA-loonaanvullingsuitkering en valt ze terug op de lagere vervolguitkering. Het gaat dan om 28% van het minimumloon; op jaarbasis gaat dat om een bedrag van slechts € 5.600,–. Haar totale inkomen zakt dus flink. Dit argument kan gebruikt worden om de werknemer te activeren om zich voor 100% in te zetten om weer (deels) aan het werk te gaan.

Voordelen re-integratie

Op het moment dat deze werknemer met een WGA-uitkering werkt, zal haar inkomen er met 30% op vooruit gaan en de WGA-schade voor de werkgever gaat omlaag. Bijkomend is dat de werknemer een hogere loonaanvullingsuitkering krijgt en dat betekent dat zij haar gezin met twee kinderen gewoon kan onderhouden. Ook blijven haar WW-rechten in stand, omdat zij tijdens de loongerelateerde uitkering werkt.

To do

Gebruik deze casus om het verzuim in een vroeg stadium met uw zieke werknemer te bespreken. De kans op een succesvolle re-integratie wordt hiermee flink vergroot, want de werknemer weet vroeg genoeg wat de inkomensgevolgen zijn. Het levert iedereen een financieel voordeel op.