Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Verzuim en vakantie

verzuimenvakantie

Johan is al geruime tijd ziek thuis en inmiddels is de vakantietijd aangebroken. Hij zou er best samen met zijn vrouw en kinderen ertussenuit willen en heeft zin in drie weken zon in Spanje. Zowel bij Johan als zijn werkgever rijzen er echter vragen op. Mag hij met vakantie en worden deze dagen dan van zijn verlofsaldo afgeschreven? Hoe zit het nu precies?

Afboeken

Johan mag in principe tijdens zijn verzuim op vakantie gaan en zal dit op de gebruikelijke manier aan de werkgever moeten vragen. Bij twijfel of de vakantie het herstel van Johan niet in de weg staat, kan de werkgever aan de bedrijfsarts om zijn oordeel vragen. Als de bedrijfsarts aangeeft dat vakantie niet verstandig is en herstel belemmerd zou werken, dan mag een werkgever het verlof weigeren. Het aantal dagen dat Johan op vakantie gaat, zal van zijn verlofsaldo worden afgeboekt. Let erop dat als Johan vanwege re-integratieverplichtingen al halve dagen zou werken, er toch hele vakantiedagen worden afgeboekt.

Salaris naar 100% tijdens vakantie

Johan krijgt tijdens zijn ziekte inmiddels nog maar 70% van zijn salaris doorbetaald. Tijdens de zomervakantie gaat hij 3 weken op vakantie. Zijn werkgever moet hem nu tijdens deze 3 vakantieweken 100% salaris uitbetalen. Zelfs al zou Johan maar één dag vakantie opnemen, dan is de werkgever verplicht om deze dag 100% uit te betalen.

Vervallen van vakantiedagen

Johan heeft verder geen behoefte aan vakantie en het herstel blijft uit. Aan het eind van het jaar heeft hij daarom nog 10 dagen verlof open staan. Van deze 10 dagen zijn er vijf wettelijk en vijf bovenwettelijk. De werkgever attendeert Johan erop dat de wettelijke dagen per één juli van het nieuwe jaar zullen komen te vervallen. Johan blijkt in staat tot het opnemen van vakantie, hij is tenslotte in de zomervakantie ook al geweest, dus de werkgever verwacht terecht van hem dat hij deze vakantiedagen in het komende half jaar opneemt. Doet Johan dat niet, dan komen de wettelijke vakantiedagen per 1 juli van het nieuwe jaar te vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen verlopen pas na 5 jaar.

De situatie is anders als Johan te ziek zou zijn om vakantie te nemen, of bijvoorbeeld langdurig opgenomen wordt. Dan blijven zowel de wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen staan en mag de werkgever het verlofsaldo niet laten vervallen.