Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Veilig werken: wat zegt de Arbowet?

4W5A9447-min

Een veilige werkvloer kan voor werkgevers nogal eens voor hoofdbrekens zorgen. Je moet rekening houden met de RI&E, Arbowet et cetera. Helaas blijkt uit recent onderzoek dat teveel werknemers niet of niet voldoende opgeleid zijn om veilig te kunnen werken. Vandaar dit artikel. Om wat duidelijkheid te scheppen.

Artikel 8

Artikel 8 Arbowet zegt het volgende: werknemers dienen doeltreffend te worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of beperken. Dat is lid 1.

Lid 2 van datzelfde artikel lijkt hetzelfde te zeggen: ‘aan werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden’. Er wordt echter niet hetzelfde gezegd.

Verschil lid 1 en 2

In lid 1 gaat het over voorlichting, dus over VCA. In lid 2 gaat het over onderricht. Dat is dus een stuk breder en gaat om het leren aan werknemers hoe ze dienen om te gaan met risico’s van hun werk. Een algemene training is dus onvoldoende om aan lid 2 te voldoen!

Toevoeging lid 3 en 4

In lid 3 en 4 wordt uitgeweid over persoonlijke beschermingsmiddelen en over toezicht. Het blijkt dus dat alleen voorlichting en opleiding niet voldoende zijn. Toezicht moet ook zeker aanwezig zijn.

Arbobesluit

Alles gehad? Zeker niet, dit was nog maar het algemene gedeelte. De specificatie kun je terugvinden in het Arbobesluit. Daarin wordt bijvoorbeeld toegelicht dat ook over psychosociale arbeidsbelasting voorlichting moet worden gegeven (artikel 2.15). Ook een groot aantal andere zaken worden hierin genoemd.

Het is dus heel belangrijk om te kijken of je als werkgever voldoet aan de eisen van zowel Arbowet als Arbobesluit.

Tip

Lees de Arbowet en het Arbobesluit erop na om te zien of je voldoet aan de eisen. Let er vooral op dat alleen theoretisch onderricht en toezicht onvoldoende zijn: zorg voor diepgang in trainingen en voor onderwijs in de praktijk.