Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Uw Whk-beschikking goed onder controle?

4w5a0797-min_12_20210112_205206

Premie betalen is een 'fact of life’. Bent u ondernemer, dan ontvangt u tegen het einde van het jaar een whk-beschikking van de Belastingdienst, waarop u kunt zien hoeveel premie u moet betalen aan de werkhervattingskas. De grote vraag is echter, betaalt u terecht deze premie? En: hoe kunt u dat (laten) controleren? 

Kleine, middelgrote, grote ondernemer?

Bent u een kleine ondernemer (loonsom lager dan € 346.000), dan betaalt u een vaste sectorpremie. Een korte controle van de loonsom en de juiste sectorindeling is hier voldoende.

Bent u een middelgrote werkgever (€ 346.000 - € 3.460.000), dan is de premie deels een sectorale premie en deels een individueel bepaalde premie. De individuele premie is gebaseerd op uw eigen instroom van zieke werknemers in de Ziektewet of WGA. Hoe hoger de loonsom, hoe sterker de individueel gedifferentieerde premie zal meewegen.

Bij grote ondernemingen (loonsom groter dan € 3.460.000) is de premie volledig individueel gedifferentieerd, oftewel volledig bepaald door de eigen instroom. Dit onderscheid kunt u terugvinden op de Whk-beschikking en tot zover is het vaak wel duidelijk voor u als ondernemer.

Waar wordt het mistig?

De Whk-beschikking zelf is voor (middel)grote ondernemingen al gauw ondoorzichtig. Een bonte verzameling van ogenschijnlijk losstaande getallen die u weinig zeggen en waardoor de meest voor de hand liggende vraag naar de relatie tussen toerekening en premiehoogte simpelweg niet kan worden beantwoord. Een nadere controle is dan ook van groot belang, gelet op het feit dat er nogal eens iets misgaat. Dit kunnen fouten zijn in de bedragen, de berekeningen, maar ook in de onderliggende dossiers.

Controle door ADXpert

Onze primaire focus bij elk rechtmatigheidsonderzoek blijft de premiebeschikking. We vragen de bijbehorende instroomlijsten op en controleren deze nauwkeurig. Vinden we iets wat niet klopt, b.v. een werknemer met een no-riskstatus of een onbekende werknemer, dan vragen we bij de Belastingdienst om herziening en waar nodig met terugwerkende kracht. Deze herziening kan dan tot een fikse besparing leiden.

Na deze eerste focus komen we uit bij het UWV. Het is dan bekend om welke dossiers (werknemers) het gaat, zodat de rechtmatigheid van een toekenning kan worden beoordeeld. ADXpert Rechtsbijstand is door het UWV erkend als professioneel rechtshulpverlener aan wie inzage in medische gegevens moet worden verstrekt. Daardoor kan de rechtmatigheid worden getoetst. Het scheelt natuurlijk ook dat we niet alleen fiscaal geschoold zijn, maar ook gepokt en gemazeld in het sociaal zekerheidsrecht.

Resultaat

De praktijk laat zien dat onze aanpak werkt. We kunnen bogen op duizenden euro’s aan nabetalingen en besparingen. We helpen u aan een rechtmatige premie. We hebben de tools en het enthousiasme.