Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Ook na 2 jaar nog re-integratieverplichting voor werkgever?

av_adxpert-2019_11kopie_11_20190528_161357

Stel, u bent een werkgever. U hebt een werknemer die 2 jaar ziek is. Deze werknemer wil graag passende arbeid blijven verrichten. U zegt: na 2 jaar ziekte eindigt de loonbetalingsverplichting. Daarom wilt u de arbeidsovereenkomst ontbinden. Hebt u de wet aan uw kant?

Passende arbeid

In februari 2017 heeft een kantonrechter te Arnhem hierover uitspraak gedaan. Een medewerkster wil na 2 jaar ziekte passende arbeid blijven verrichten. Zij werkt 40 uur per week in wisselende dag-, avond- en nachtdiensten. In 2009 wordt zij arbeidsongeschikt. Vanaf 1 mei 2012 tot 28 november 2014 werkt zij weer 21,85 uur per week, alleen dagdiensten. Op 28 november 2014 meldt medewerkster zich opnieuw ziek. Vanaf half oktober 2015 bouwt zij in het kader van re-integratie haar uren op tot 15 uur per week vanaf 30 mei 2016.

Naar de rechter

Op 28 november 2016 eindigt het tweede ziektejaar. De werkgever laat aan de werknemer weten de loonbetaling per die datum stop te zetten en de arbeidsovereenkomst te gaan ontbinden. Reden is dat de aangepaste functie niet meer voortgezet kan worden. Verder is de werkneemster alleen beschikbaar voor dagdiensten. Dit zou een onevenredige belasting voor collega’s vormen. De werkneemster laat weten dat zij haar werkzaamheden per 28 november 2016 voort wil blijven zetten. De werkgever gaat hier niet op in en stopt de loonbetaling per 28 november 2016. Via de kantonrechter vordert de werkneemster werkhervatting in haar functie voor 15 uur per week en loonbetaling vanaf 28 november 2016.

De uitspraak

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever de werkneemster weer in staat moet stellen de passende arbeid voor 15 uur te verrichten. Verder moet de werkgever zich houden aan loonbetaling met ingang van 28 november 2016. De werkgever heeft namelijk niet voldoende aannemelijk kunnen maken dat de aangepaste werkzaamheden in het kader van re-integratie onacceptabel zouden zijn voor de planning of bedrijfsvoering. Ook vormt de passende arbeid voor collega’s geen onevenredige belasting.

Conclusie

Zijn re-integratieactiviteiten tijdens de periode van loondoorbetalingsverplichting niet geslaagd? Zolang er sprake is van een dienstverband, blijft u als werkgever verantwoordelijk voor inpassing van de werknemer in uw organisatie. Ook als de twee ziektejaren zijn verstreken of als de werknemer volledig arbeidsongeschikt geacht wordt in de zin van de WIA. En houdt de werknemer zich beschikbaar voor passend werk, ook na twee jaar arbeidsongeschiktheid en toekenning van een WIA-uitkering? Afhankelijk van de omstandigheden kan er op grond van art. 7:628 en 758a BW zelfs nog een loonbetalingsplicht zijn.

De werkgever hoeft het aanbod van de werknemer om passende arbeid te verrichten niet te accepteren als dat in redelijkheid niet verlangd kan worden. Dat is per geval verschillend, afhankelijk van de inhoud van het aanbod van de werknemer, de aard van de werkzaamheden en de organisatie. Als werkgever moet u wel kunnen bewijzen dat passende arbeid in redelijkheid niet mogelijk is. Dit geldt wanneer het productieproces in gevaar komt of als de bedrijfsvoering financieel onevenredig belast wordt.

Lees hier de volledige uitspraak.