Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Dossier

Loonsanctie

Een loonsanctie is een instrument van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV is bang dat de werkgever niet alles uit de kast haalt om de langdurig ziekte werknemer weer te re-integreren. Daarom is deze sanctie bedacht. De werkgever die zich naar het oordeel van het UWV niet voldoende inspant, moet een extra jaar loon doorbetalen. Voor de werkgever is dit een grote kostenpost, ook omdat de verzuimverzekeraar deze sanctie gewoonlijk niet vergoedt.

Wat doet het UWV?

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ. In die hoedanigheid beoordeelt het UWV onder andere of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering volgens de genoemde regelingen en wetten. Ook bepaalt het UWV de hoogte en de duur van deze uitkering en verstrekken ze de uitkeringen.

Wanneer een werknemer een WIA-uitkering aanvraagt bij het UWV, dan wordt het re-integratieverslag meegestuurd. Daarin staat beschreven welke acties de werkgever heeft ondernomen voor de re-integratie van de werknemer. Op basis van dit verslag beoordeelt het UWV of de WIA-aanvraag wordt goedgekeurd of dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Dit besluit wordt middels een brief bekendgemaakt aan de betrokken partijen.

Beoordeling re-integratieverslag 

Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag en wanneer het UWV van mening is dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren, wijst het UWV de WIA-aanvraag van de werknemer af en verplicht de werkgever om het loon door te betalen.

Deze beslissing wordt medegedeeld in een brief van het UWV aan de werkgever. In deze brief staat ook aangegeven wat de verplichtingen zijn van de werkgever ten aanzien van het loon en ontslag. Ook wordt er uitleg gegeven wat de werkgever kan doen om de doorbetaling alsnog stop te zetten of het besluit aan te vechten.

Waarom wordt een loonsanctie opgelegd?

In de brief die u krijgt als er sprake is van verlenging van de loonsdoorbetalingsplicht staat ook het argument waarom u deze sanctie krijgt opgelegd. Er zijn een paar mogelijkheden:

 1. Het UWV vindt dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen. U heeft bijvoorbeeld te laat een arbeidsdeskundig onderzoek of een tweede spoor traject ingezet.
 2. Het UWV vindt dat u zich onvoldoende hebt ingespannen voor re-integratie.
 3. Het UWV is van mening dat u uw werknemer onvoldoende hebt gestimuleerd om zijn verantwoordelijkheid te nemen. U heeft bijvoorbeeld verzuimd om een loonstop toe te passen als een werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakwam.
 4. Het UVW vond dat de arbodienst of de bedrijfsarts u onjuist adviseerde, bijvoorbeeld klachtcontingent in plaats van tijdcontingent.
 5. Het UWV vond het oordeel van de bedrijfsarts niet juist, in casu te veel afwijken van het oordeel van de UWV-arts.
Wat kunt u doen tegen een loonsanctie?

Als de loonsanctie is afgegeven, hoeft u niet bij de pakken neer te zitten. De kosten van een loonsanctie kunnen teruggebracht of zelfs volledig gecompenseerd worden. Dit wordt een loonsanctiereparatie genoemd.

1. Een succesvol bezwaarschrift tegen de beslissing van het UWV

Zoals gezegd kan het UWV tot een loonsanctie besluiten op grond van bijvoorbeeld:

 1. Onvoldoende re-integratie inspanningen door de werkgever;
 2. Onjuiste of onvoldoende adviezen door uw arbodienstverlener of bedrijfsarts.

Het besluit van de beslissing van het UWV kan succesvol worden aangevochten door aannemelijk te maken dat de geleverde inspanningen om de werknemer te re-integreren wel adequaat en voldoende waren.

Als ADXpert namens de werkgever bezwaar maakt tegen de beslissing van een loonsanctie schrijven we niet alleen een bezwaarschrift, maar zullen we ook de hoorzitting voorbereiden en bijwonen.

2. Het verhalen van de kosten op de arbodienst of bedrijfsarts

Iedere werkgever heeft een contract met een Arbodienst of bedrijfsarts. Zij zijn de deskundigen die er tijdens het langdurig verzuim van een medewerker verantwoordelijk voor zijn dat u op het juiste moment en op de juiste manier geadviseerd wordt. Bovendien leveren zij ook hun aandeel in de begeleiding van de zieke werknemer. Een bedrijfsarts kan zelfstandig afspraken maken met de medewerker, waarop de werkgever geen invloed heeft.

Als uit de beslissing van het UWV blijkt dat de loonsanctie te wijten is aan inadequaat handelen van de arbodienst en/of bedrijfsarts, kan een schadeclaim bij deze partijen worden neergelegd.

Als ADXpert namens de werkgever een schadeclaim neerlegt bij de arbodienst, zullen we niet alleen de schadeclaim opstellen, maar ook namens u de onderhandelingen voeren en zorgen voor een solide vaststellingsovereenkomst.

3. Snelle interventie

Op het moment dat het UWV tot een loonsanctie overgaat, kan een snelle interventie (arbeidsdeskundig onderzoek, tweede spoor) de periode waarvoor de loonsanctie geldt, terugbrengen van een jaar tot een paar maanden. Des de eerder het dossier gesloten kan worden, des te beter.

ADXpert onderscheidt zich door snelle oplevering van het arbeidskundig rapport en een snelle start van het Tweede Spoortraject.

Hoe verloopt een loonsanctiereparatie?

Loonsanctiereparatie begint met een onderzoek. Uit het verslag van dit onderzoek blijkt of een bezwaarprocedure zin heeft of niet. Bij het onderzoek wordt het verslag van de 104 weken re-integratie geanalyseerd; verder de evaluatierapporten, en alle correspondentie met onder andere de werknemer, arbodienst en UWV. Het onderzoeksverslag bevat voor zover van toepassing ook het eerste concept van een bezwaarschrift of de schadeclaim.

Op basis van dit onderzoek brengen we een advies uit, dat antwoord geeft op de volgende vragen:

 • wel of niet bezwaar maken tegen de UWV-beslissing;
 • wel of niet uw arbodienst aansprakelijk stellen;
 • welke interventies kunnen op korte termijn worden ingezet?
   Hoe kunt u een loonsanctie voorkomen?

   Een loonsanctie voorkomen is uiteindelijk beter dan repareren. Ook als u geen loonsanctie hoeft te repareren kunt u contact met ons opnemen voor een adviesgesprek over hoe u loonsancties kunt voorkomen.

   Hieronder een aantal algemene tips die u alvast kunt inzetten om de kans op een loonsanctie te verkleinen.

   1. Helderheid in procedures

   Het is belangrijk dat uw werknemers op de hoogte zijn van uw verzuimbeleid. Zorg er daarom voor dat alle procedures met betrekking tot ziekteverzuim helder en inzichtelijk zijn.

   Volg de procedures uit het verzuimbeleid wanneer een werknemer ziek is en. Werk actief samen met de werknemer aan re-integratie door vanaf het begin goed contact te onderhouden met de werknemer in kwestie. Leg alles wat u doet en wat de werknemer doet nauwkeurig vast.

   2. Dossiervorming

   Wanneer de procedures helder zijn voor alle partijen is het zaak dat u alles wat u bespreekt en onderneemt vastlegt in een dossier. Het UWV beoordeelt een WIA-aanvraag aan de hand van het re-integratieverslag en stelt op de website documenten beschikbaar zodat u zeker weet dat u de juiste informatie bijhoudt. U kunt na een jaar bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen om te controleren of u alles goed op papier heeft gezet.

   3. Spoor 2 traject

   Start op tijd met het spoor 2 traject. U kunt hiervoor contact opnemen met ADXpert. Onze coaches zijn geschoold in de oplossingsgerichte benadering. Psychologische- en loopbaantesten helpen om de goede match te maken tussen uw werknemer en een baan elders. U wordt gedurende het hele proces op de hoogte gehouden van de vorderingen.

   Heeft u behoefte aan deskundig advies?

   ADXpert is een arbeidsdeskundig adviesbureau. Bij ons werken specialisten die zich bezighouden met de meer complexe arbeidsdeskundige dossiers en veel ervaring hebben met het oplossen van UWV-perikelen. In alle gevallen waarin we loonsanctiereparatie toepassen, werken we samen met ElixHR, een juridische dienstverlener op het gebied van arbeidsrecht.

   Met deze gebundelde kennis en ervaring vormen we een gewaardeerde partner voor werkgevers die te maken krijgen met een loonsanctie. We vertellen u graag over succesvolle trajecten in het verleden.

   Wat kost een loonsanctiereparatie?

   Loonsanctiereparatie bestaat uit twee fases: Onderzoek – Vervolgtraject. Onze filosofie is dat het onderzoek de werkgever niet teveel moet kosten en dat we het vervolgtraject beschouwen als een project waarin we de kansen en risico’s delen.

   Voor een onderzoek rekenen we een vaste, redelijke prijs. Als er een vervolgstap wordt genomen (bezwaar, aansprakelijkheid) doen we dat op basis van no cure no pay. Uitsluitend bij succes betaalt u een fee. Deze fee bedraagt 50% van de schadelastvermindering of de toegewezen schadevergoeding.

   Onderzoek en voorbereiden bezwaarschrift UWV of van een claim bij de arbodienst vraagt van u investering van € 1975,00.

   Succesvol verstuurd

   We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

   Een loonsanctiereparatie aanvragen of advies?

   Bel ons op 085 27 33 409 of laat u terugbellen