Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Het belang van preventief medisch onderzoek voor werkgevers

PreventiefMedischOnderzoekPMO

In een wereld waar veel van werknemers wordt verwacht, ligt steeds meer de nadruk op het welzijn en de gezondheid van de werknemer. Niet alleen hebben bevlogen en fitte werknemers een positieve invloed op de algehele werksfeer, ze zijn ook productiever. Voor een werkgever wordt het steeds belangrijker om de gezondheid van zijn werknemers in kaart te brengen. Een goede manier hiervoor is het toepassen van Preventief Medisch Onderzoek, ook wel een PMO genoemd. Een andere benaming is AGO of PAGO. Dat betekent periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Het aanbieden van een PMO, AGO of PAGO is een wettelijke verplichting volgens de Arbowet.

Voordelen van een PMO voor werkgevers

Preventief medisch onderzoek is voor een werkgever een investering in de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers. Met een PMO worden volgens een systematische aanpak potentiële gezondheidsrisico’s vroegtijdig geïdentificeerd. Dat is direct ook één van de voordelen van een PMO, want door gezondheidsproblemen in een vroeg stadium op te sporen bevordert dit niet alleen de gezondheid van de werknemers. Het vermindert ook het verzuim en de kosten voor verzuimbegeleiding worden lager.

Inhoud van een PMO: fysieke en mentale gezondheid

De inhoud van een PMO kan verschillen per werkgever vanwege de werkzaamheden die binnen het bedrijf worden uitgevoerd. Vanuit een RI&E die binnen een organisatie is opgesteld, worden de risicofactoren meegenomen in een PMO en onderzocht bij de werknemers.

Op fysiek vlak worden bij een PMO de vitale functies getest, zoals bloeddruk, BMI, hartfunctie, saturatie en longfunctie etc. Daarbij kan er ook onderzoek worden gedaan naar visus, cholesterol, bloedsuiker, leverfunctie, nierfunctie etc. De mentale gezondheid, PSA, van een werknemer wordt bij een PMO ook onderzocht en biedt veel inzicht. Ook dat is een wettelijke verplichting, vastgelegd in artikel 2.15 Arbobesluit.

Arbometer: Een wetenschappelijk instrument voor psychosociale arbeidsbelasting

Een nieuw en wetenschappelijk instrument daarvoor is Arbometer. Deze vragenlijst gaat over de psychosociale arbeidsbelasting in de organisatie en stelt een werkgever in staat om op psychosociaal gebied potentiële problemen te traceren. Het gaat om werkdruk, stress, emotionele belasting, onduidelijke taken en verantwoordelijkheden, rolconflicten, sociale steun, agressie en intimidatie, autonomie en beslissingsbevoegdheid, werk-privébalans, discriminatie enz.

Een RI&E op het gebied van PSA (psychosociale arbeidsbelasting) wordt getoetst op basis van de Inspectie Module ‘werkdruk en ongewenst gedrag’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de eisen zoals in de Staatscourant 7977 vermeld.

Een ander voordeel van het aanbieden van een PMO is dat de bewustwording van gezondheidsrisico’s onder werknemers wordt verhoogd. Door de specifieke en gedetailleerde informatie die uit een PMO voortkomt kan de werknemer hierop anticiperen en eventueel stappen ondernemen om de risicofactoren te verminderen. Voorbeelden van interventies zijn: stoppen-met-rokencursus, timemanagement, grenzen leren stellen, loopbaanontwikkeling enzovoort. 

Daarbij is het voor een werkgever mogelijk om gezondheid bevorderende programma’s aan te bieden op basis van de behoeften van zijn personeel. Arbometer biedt analyses op individueel, team en organisatieniveau. Verbetertrajecten op organisatieniveau zijn bijvoorbeeld team coaching, intervisie met leidinggevenden enzovoort.

Door als werkgever een PMO aan te bieden aan werknemers, laat de werkgever zien dat hij betrokken is bij het welzijn van zijn personeel en niet alleen in de productiviteit. Dit kan de relatie tussen de werkgever en werknemer positief beïnvloeden, wat een hogere tevredenheid en positieve bedrijfscultuur aanwakkert. Een positieve bedrijfscultuur zal zorgen voor het behoud van gezonde medewerkers en het aantrekken van getalenteerde, nieuwe medewerkers.

Het uitvoeren van een preventief medisch onderzoek is een transparant proces en het is essentieel dat dit respectvol en vertrouwelijk wordt uitgevoerd. Het handelen in overeenstemming met de privacywetgeving is noodzakelijk om het vertrouwen van de werknemer te waarborgen.

Investeren in Werknemersgezondheid

In het kort heeft de werkgever een groot belang bij een PMO of e-PMO zoals Arbometer vanwege het preventieve effect op langdurig ziekteverzuim en het behoud van gezonde, productieve medewerkers. Werkgevers die investeren in een PMO en de daarna in te zetten verbeterprogramma's, investeren in een beweging van tevreden medewerkers naar bevlogen medewerkers. Dat heeft amplitie. Het RIVM laat in onderzoeken zien dat elke euro die hierin geïnvesteerd wordt na een periode van twee jaar 2,5 euro oplevert.

Wil je meer informatie over hoe PMO of Arbometer jouw bedrijf kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op!