Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Dossier

Compensatie Transitievergoeding

Het kan uw aandacht niet meer zijn ontgaan: de veranderende regels m.b.t. de Transitievergoeding en de per 1 april 2020 in werking getreden Wet Compensatie Transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst doordat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten. Deze transitievergoeding die u, als werkgever, aan werknemers heeft moeten betalen kan zijn opgelopen tot tienduizenden euro’s. 

Iedere werkgever die in het verleden deze transitievergoeding heeft betaald, kan zijn geld terugkrijgen. ADXpert ondersteunt en ontzorgt werkgevers bij het terugvragen van reeds betaalde vergoedingen.

Alles wat u moet weten over de Compensatie Transitievergoeding

Waarom staat de Transitievergoeding nu zo in de belangstelling?

Dat heeft alles te maken met wetgeving. Voordat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking trad, moest een werkgever aan een medewerker die al twee jaar ziek was en daarom uit dienst ging, een flink bedrag aan ontslagvergoeding meegeven. Deze verplichte ontslagvergoeding heette Transitievergoeding. Deze transitievergoeding werd als ervaren als een onterechte lastenverzwaring. Het punt is namelijk dat hij voor deze medewerker niet alleen twee jaar loonkosten had gehad, maar daarnaast nog een flink bedrag aan verzuimkosten opzij had moeten leggen. Gelukkig heeft de overheid naar de kritiek geluisterd, en wordt deze onrechtvaardigheid nu rechtgezet met een nieuwe wet, de Wet Compensatie Transitievergoeding.

Daarnaast had de overheid had nog een ander belang: het terugdringen van slapende dienstverbanden. Om te voorkomen dat er transitievergoeding betaald moest worden, hielden veel werkgevers hun zieke werknemers in dienst, zonder dat er loon uitbetaald hoefde te worden. Zo’n dienstverband, waar dus geen loon tegenover staat, heet een slapend dienstverband. Dat is niet wenselijk en met de Wet Compensatie Transitievergoeding wil de overheid drempels wegnemen voor het beëindigen hiervan.

Wat houdt de Wet Compensatie Transitievergoeding in?

De wet is van toepassing als er de verplichte transitievergoeding is betaald bij het beëindigen van een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als dat het geval is, krijgt de werkgever deze transitievergoeding, soms voor een deel, gecompenseerd.

Dit is geregeld in het nieuwe artikel 7:673e van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat het UWV op verzoek van de werkgever een vergoeding verstrekt, de compensatie dus, ter hoogte van de vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten.

Hoe kom ik in aanmerking voor de Compensatie Transitievergoeding?

Om in aanmerking te komen voor compensatie van de betaalde transitievergoeding moet een werkgever aan een hele rij voorwaarden worden voldaan.

  • Zo moet de WIA-wachttijd (104 weken) zijn verstreken, ook als er sprake is van een eventuele verlenging.
  • Het dienstverband moet beëindigd zijn wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat kan zijn door middel van opzegging met toestemming UWV, ontbinding door de rechter of met wederzijdse instemming via een vaststellingsovereenkomst.
  • Het dienstverband moet van rechtswege zijn beëindigd, waarbij de werknemer op dat moment wegens ziekte niet in staat was de arbeid te verrichten.
  • De werkgever moet een vergoeding hebben betaald en daarnaast moet hij de door het UWV gevraagde documenten kunnen verstrekken.

Dit kan ingewikkeld zijn voor de gemiddelde werkgever, maar de wetgever wil het natuurlijk wel zorgvuldig regelen.

Wanneer kan de Compensatie Transitievergoeding worden aangevraagd? En kan dit ook met terugwerkende kracht?

Voor nieuwe gevallen, dat wil zeggen vanaf 1 april 2020, is dat binnen een half jaar na de betaling van de transitievergoeding. Voor oude gevallen, dat wil zeggen waarbij de arbeidsovereenkomst, inclusief transitievergoeding, is beëindigd tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020, moet de aanvraag gedaan worden tussen 1 april en 30 september.

Die termijnen zijn serieus belangrijk. Je moet allerlei documenten regelen en bewijsmateriaal verzamelen, als je het als werkgever dan ook nog druk hebt, dan vis je gewoon achter het net. Vandaar dat veel werkgevers het door een derde partij laten regelen. Dan weet je zeker dat het in orde komt en heb je er geen omkijken meer naar.

Wat moet ik aanleveren voor de aanvraag van de Compensatie Transitievergoeding?

Het is een heel verhaal. Je moet de stukken verzamelen waarmee je kunt bewijzen dat je echt recht hebt op deze vergoeding. Natuurlijk moet je een arbeidsovereenkomst hebben. Stel dat je die niet meer hebt, dan vraagt het UWV om op een andere manier te bewijzen dat je iemand echt in dienst hebt gehad. Heb je nog een loonstrookje, waarop de begindatum staat?

Je moet ook kunnen bewijzen dat de arbeidsovereenkomst tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 daadwerkelijk is beëindigd. Wat heb je in het dossier? Het gaat om iets als een opzeggingsbrief, een uitspraak van de rechter of een ondertekende beëindigingsovereenkomst.

Je hebt ook andere papieren nodig. Zo moet je bewijzen dat je tijdens de ziekte het loon hebt doorbetaald en moet je niet alleen het betaalbewijs van de transitievergoeding laten zien, maar ook de berekening van de hoogte ervan.

Daar komt nog bij dat het UWV in een aantal situaties nog meer documentatie verlangt. Dat kan zijn voor werknemers die in ploegen hebben gewerkt, of overwerktoeslagen heeft ontvangen, voor situaties waarin de inzetbaarheidskosten in mindering zijn gebracht, bij winstuitkeringen of bonussen, enzovoort.

Omdat dit veel technische- en administratieve handelingen vereist, laten veel werkgevers zich ontzorgen. ADXpert is hierin gespecialiseerd en wij willen het graag voor je regelen!

Wat gebeurt er als mijn aanvraag incompleet is?

Het is erg belangrijk, dat u meteen een complete aanvraag indient bij het UWV. Een incomplete aanvraag kan als gevolg worden afgewezen of zorgen voor vertraging. Gezien het UWV 66.000 aanvragen verwacht, kan dit uw aanvraag met weken al niet maanden vertragen.

ADXpert helpt u graag bij het correct indienen van uw aanvraag bij het UWV.

Hoe zit het met een slapend dienstverband en de compensatie transitievergoeding?

Je hoeft niet zelf het initiatief te nemen tot beëindiging van een slapend dienstverband. Maar als je werknemer het wil, ben je wel verplicht om mee te werken. De werkgever heeft dan recht op een bedrag, gelijk aan de transitievergoeding op de dag direct na het aflopen van de 104 weken termijn. Dit geld krijg zelf weer terug van het UWV.

Maar let wel op, er is een risico. Je bent namelijk in beginsel verplicht om de WWZ-vergoeding te betalen aan de werknemer als de wachttijd vóór 1 januari 2020 is verstreken, ook als je pas na 1 januari 2020 besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Van het UWV krijgt je in dat geval enkel de (lagere) WAB-vergoeding gecompenseerd. Je snap het al, je loopt dan het risico dat een werknemer het verschil tussen de “oude” (WWZ)vergoeding en de lagere (WAB)vergoeding, bij jou neerlegt. Hij zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat je in strijd hebt gehandeld met goed werkgeverschap door de werknemer niet goed in te lichten over zijn situatie, temeer omdat Minister Koolmees in zijn brief van 13 december jl. werkgevers expliciet oproept om slapende dienstverbanden te beëindigen.

Hoelang duurt het voor het UWV reageert op mijn aanvraag voor de Compensatie Transitievergoeding?

Het UWV moet binnen een redelijke termijn beslissen. Voor nieuwe gevallen is dat een periode van 8 weken, waarbij nog een verlenging mogelijk is. Voor de oude gevallen compensatie transitievergoeding heeft het UWV zes maanden de tijd.

Hoe hoog zal mijn Compensatie Transitievergoeding zijn?

Je krijgt in principe de hele transitievergoeding terug, maar nooit meer dan wat je werkelijk hebt betaald. Als je ook transitievergoeding hebt betaald over de periode na twee jaar (slapend dienstverband) krijg je dat deel niet terug. Zo zijn er nog enkele restricties en details. Als je precies wilt weten waarop je recht hebt, kunnen we dat voor je uitrekenen en dienen we de aanvraag ook tijdig voor je in. 

Wat zou ADXpert voor mij kunnen betekenen?

Bij ADXpert houden we ons al jaren bezig met de teruggave van belastingen en vergoedingen die ten onrechte door het UWV bij werkgevers worden geïnd. Wij kennen het UWV en onze experts kunnen de aanvraag van A tot Z voor u regelen. Zo weet u dat het goed komt en loopt u ook niet het risico een termijn te missen. ADXpert wil werkgevers graag helpen en ontzorgen. 

Zelf zitten werkgevers niet altijd goed in deze materie en ze kunnen hun tijd wel beter gebruiken. En de terugwerkende kracht regeling is maar kort van toepassing. Bedenk dat de vakantieperiode daar ook nog in valt. Opdrachtgevers leggen de hele klus bij ons neer met de wetenschap dat ze voor 1 oktober 2020 de betaalde transitievergoedingen vanaf 2015 alsnog op hun bankrekening gestort krijgen. Het is ons vakgebied en wij vinden het fijn om werkgevers met onze kennis te ontzorgen. Een goed resultaat en een tevreden klant: daar doet ADXpert het voor!

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Advies over uw compensatie transitievergoeding of hulp nodig bij de aanvraag?

Bel ons op 085 27 33 409 of laat u terugbellen