Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Bekortingsverzoek loonsanctie loont

AV_ADXpert-2019_04-min

Stel, uw werknemer is twee jaar arbeidsongeschikt en dient een WIA-aanvraag in. Het UWV beoordeelt uw re-integratie-inspanningen en noemt die onvoldoende. U krijgt een loonsanctie en betaalt het derde jaar 70% van het salaris door aan uw zieke werknemer. Als werkgever kunt u een bekorting op de loonsanctie aanvragen. Dit kan alleen als u in de tussentijd repareert  waarin u volgens het UWV bent tekortgeschoten. 

Tekortkomingen 

Mocht er een loonsanctie worden opgelegd dan geldt het volgende. De loonsanctie duurt in principe 52 weken en komt voort uit een niet bevredigende re-integratie en onvoldoende re-integratie-inspanningen. De schuldvraag hierover kan zowel bij werkgever als bij werknemer liggen. Echter alleen aan werkgever kan een loonsanctie opgelegd worden.

De loonsanctie kan worden bekort door de tekortkomingen die het UWV heeft geconstateerd te repareren. Bij het opleggen van de loonsanctie laat het UWV u weten waarin u tekortgeschoten bent en wat u dient te repareren. Tevens wordt aangegeven wanneer de tekortkomingen voldoende zijn gerepareerd. De periode van een jaar kan korter worden als u alsnog aan de eisen van het UWV voldoet. Bijvoorbeeld door een adequaat re-integratietraject in te kopen. Wanneer u dat heeft gedaan kunt u dat melden aan het UWV. Zij beoordelen binnen 6 weken na de ontvangst van het bekortingsbezoek of u genoeg heeft gedaan aan de re-integratie. Wanneer dat het geval is, hoeft u niet langer het loon door te betalen.

3 maanden geen arbeidsmogelijkheden 

Om een loonsanctie te repareren, is de gezondheidssituatie van uw werknemer van groot belang. Wanneer uw werknemer tenminste drie maanden geen mogelijkheden tot werken heeft, valt er niets meer te repareren. U kunt dan om een beëindiging van de loonsanctie verzoeken bij het UWV.

Het tijdig herstellen van uw tekortkomingen loont 

Indien u de tekortkomingen tijdig hersteld hebt, hoeft u niet langer het salaris van uw zieke werknemer door te betalen. Daarnaast geldt dat de periode dat u verplicht bent om het loon door te betalen bij ziekte gelijk is aan de periode waarin het wettelijke opzegverbod bij ziekte geldt. Wanneer het UWV u dus een loonsanctie oplegt, wordt ook automatisch het opzegverbod bij ziekte verlengd. Zodra u uw tekortkomingen heeft verholpen, vervalt het opzegverbod. Wel dient u, bij het uit dienst gaan van uw werknemer, rekening te houden met de wettelijke opzegtermijnen. Van een loondoorbetalingsverplichting is dan geen sprake meer.

Meer weten over loonsancties? Wij adviseren u graag!