Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Dossier

Beëindiging dienstverband

Een arbeidsovereenkomst eindigt doordat een contract (van rechtswege) afloopt of doordat een werknemer wordt ontslagen. Een ontslag kan echter niet zomaar worden ingediend. Een werknemer heeft namelijk vanuit het Nederlands arbeidsrecht een aantal belangrijke rechten. 

Hoe werkt ontslag tijdens de proeftijd?

Bij de aanvang van een dienstverband, spreken werkgever en werknemer vaak een proeftijd af. Dankzij de proeftijd kunnen beide partijen kijken of ze het dienstverband voor langere tijd willen aangaan. 

Gedurende de proeftijd kan iedere partij, zonder opgaaf van reden, de arbeidsovereenkomst beëindigen. Er zijn dus weinig beperkingen voor de werkgever. Een werknemer heeft bij ontslag tijdens de proeftijd altijd recht op een schriftelijke verklaring. 

Hoe werkt ontslag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een tijdelijk contract. Het contract loopt automatisch af (van rechtswege). Indien de werkgever besluit om het contract te beëindigen, moet de werknemer hierover één maand voorafgaand aan de einddatum worden geïnformeerd.  Deze maand wordt ook wel de 'aanzegtermijn' genoemd. Op het moment dat de werkgever de werknemer niet tijdig informeert, moet hij een maand extra loon betalen. 

Voor de beëindiging van het tijdelijke contract is geen toestemming nodig van een kantonrechter of het UWV. 

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden betekent dat de werkgever en werknemer beide akkoord zijn met de beëindiging van het dienstverband. Dit ontslag kenmerkt zich doordat:

 • De werkgever of werknemer heeft voorgesteld het dienstverband te beëindigen;
 • Beide partijen het dienstverband willen beëindigen;
 • Er afspraken zijn gemaakt over de (financiële) afhandeling van het ontslag; ;
 • Er geen toestemming nodig is van het UWV en/of de kantonrechter. 

Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn de partijen verplicht de overeengekomen afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit wordt gedaan in een zogenoemde beëindigingsovereenkomst. Na het tekenen van de overeenkomst heeft de werknemer 14 dagen bedenktijd. In deze periode mag de werknemer alsnog besluiten om af te stappen van de overeenkomst.

Onderdelen beëindigingsovereenkomst

De volgende aspecten dienen terug te komen in de beëindigingsovereenkomst:

 • De naam en het adres van de werkgever & werknemer;
 • De bedenktermijn van de werknemer (indien de 14-daagse bedenktijd niet staat vermeld, geldt een bedenktermijn van 3 weken);
 • Een vermelding van de partij die het voorstel heeft gedaan om het dienstverband te beëindigen;
 • Het feit dat er geen dringende reden is voor het ontslag;
 • Het feit dat het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
 • De datum waarop de werkgever een eindafrekening maakt;
 • De datum en plaats waarop de werknemer en werkgever de beëindigingsovereenkomst hebben getekend.

De beëindigingsovereenkomst kan worden uitgebreid met extra gegevens en informatie. ADXpert kan u hierin ondersteunen. 

WW-uitkering bij wederzijds goedvinden

Wanneer een werknemer na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst niet direct nieuw werk heeft, kan een WW-uitkering worden aangevraagd. Dit kan alleen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De werknemer is niet verwijtbaar werkloos;
 • De werkgever heeft het initiatief tot ontslag genomen;
 • De werkgever en werknemer hebben zich gehouden aan de opzegperiode;
 • De werknemer is niet ziek. 
Opzegtermijn bij wederzijds goedvinden

In de beëindigingsovereenkomst wordt opgenomen op welke datum het dienstverband eindigt. De periode is minimaal de overeengekomen termijn die geldt bij de werkgever.

  Wat zijn ontslagverboden?

  Vanuit het Nederlands arbeidsrecht gelden  verschillende opzegverboden. Wanneer er een opzegverbod van toepassing is, mag een werkgever een werknemer niet ontslaan. 

  Verbod bij ziekte

  Een werknemer mag niet worden ontslagen tijdens de eerste twee jaar van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Hierop geldt een uitzondering gedurende de proeftijd. Wanneer een werknemer ziek is, en tijdens de proeftijd wordt ontslagen, is dit wettelijk wel toegestaan. 

  Verbod wegens zwangerschap

  Een zwangere werkneemster mag niet worden ontslagen. Het ontslagverbod geldt tijdens de zwangerschap, het bevallingsverlof en gedurende de zes opvolgende weken nadat de werkneemster terugkeert naar het werk. 

  Verbod wegens discriminatie

  Ontslag op grond van elke vorm van discriminatie is verboden. Het ontslagverbod geldt voor discriminatie op grond van: geslacht, ras, godsdienst, politieke gezindheid, nationaliteit, levensovertuiging, geaardheid en burgerlijke staat. 

  Verbod inzake gelijke behandeling 

  Een werkgever mag bij ontslag geen onderscheid maken op grond van geslacht, aantal arbeidsuren en contractsoort. 

  Verbod bij lidmaatschap (OR)

  Een lid van de ondernemingsraad mag niet worden ontslagen, tenzij de werknemer hier zelf schriftelijk toestemming voor geeft. Een uitzondering op deze regel is van toepassing wanneer het bedrijf sluit. 

  Verbod tijdens militaire dienst

  Wanneer een werknemer in militaire dienst zit, mag hij niet ontslagen worden. Dit opzegverbod is ook van toepassing op buitenlandse werknemers die in hun eigen vaderland dienstplichtig zijn. 

  Succesvol verstuurd

  We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Deskundig advies nodig bij ontslag?

  Bel ons op 085 27 33 409 of laat u terugbellen