Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Arbomaatregelen preventiemedewerker

4w5a0310_1_20220920_144104

Een bedrijf is verplicht om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. Een uitzondering hierop zijn bedrijven die maximaal 25 medewerkers in dienst hebben, de werkgever mag deze functie dan vervullen. Dit geldt onder de voorwaarden dat deze persoon beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen.

Preventiemedewerkers zijn onmisbaar voor een gezonde en veilige werkplek binnen een bedrijf. Dit staat daarom ook vastgelegd in artikel 13 van de Arbowet. De werkgever moet zich laten bijstaan door een of meerdere deskundige werknemers bij de naleving van zijn verplichtingen op grond van de Arbowet. De invulling van hun rol binnen het bedrijf is niet altijd bekend. Ook voor werkgevers en preventiemedewerkers zelf is dit vaak nog onduidelijk. In de wetgeving staat niet nadrukkelijk vermeld wat hun rol en positie inhoudt, waardoor werkgevers zelf keuzes moeten maken over de inzet van preventiemedewerkers binnen hun organisatie.

Werkzaamheden preventiemedewerker

De hoofdtaak van de preventiemedewerker is de werkgever te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een arbobeleid. Conform de Arbowet heeft een preventiemedewerker minimaal de volgende omschreven taken:

  • Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E;
  • Het adviseren van:
    • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiger;
    • De arbodienst of bedrijfsarts.
    • Het uitvoeren van de Arbomaatregelen, dan wel de medewerking hieraan.

Daarnaast kunnen ze een rol spelen om werknemers te helpen bij een gezonde en veilige werkwijze, in kaart brengen en het aanpakken van de risico's op de werkvloer, het aanspreekpunt zijn binnen het bedrijf op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Risico-inventarisatie & evaluatie

De risico-inventarisatie en evaluatie, of RI&E, van de organisatie is de basis voor de keuzes die de organisatie moet maken omtrent de inzet van preventiemedewerker(s). Een werkgever kan het aantal preventiemedewerkers en de tijdsbesteding afstemmen op basis van de arbeidsrisico's en omvang van het bedrijf. Daarnaast speelt in de bepaling hiervan ook mee of er bepaalde Arbotaken extern geregeld zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor het keuren van brandblusmiddelen.

In artikel 3, lid 3 van de Arbowet wordt de werkgever opgedragen te zorgen voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit geldt ook voor de preventiemedewerker. Het is aan te raden om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen. Bij bevoegdheden van de preventiemedewerker kunt u denken aan werkplekken bezoeken en te onderzoeken, het werk van medewerkers stil leggen bij het aantreffen van een situatie met onmiddellijk dreigend gevaar voor de veiligheid of gezondheid etc.

Kennis & ervaring

De preventiemedewerker moet over voldoende kennis en ervaring beschikking om de functie naar behoren uit te kunnen voeren. In het algemeen is basiskennis van arbeidsomstandigheden en de Arbowetgeving van belang. In de RI&E moet een advies staan over de noodzakelijke kennis en vaardigheden. Een opleiding is op dit moment nog niet verplicht, maar het geeft wel een goede basis.

Onze experts kunnen samen met u uw RI&E doornemen en de aandachtspunten hieruit bepalen. Heeft u nog geen RI&E, dan stellen we deze samen met u op. Bel ons voor advies, of vraag meteen een offerte aan.