Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Expertises

Ziekte en verzuim

wij beloven beterschap

ADXpert biedt onder de naam 'Doen wat werkt' werkgevers en werknemers een op moderne leest geschoeide arbodienst. Daarbij gaan wij uit van een volwassen benadering van de werknemer en dankzij deze aanpak wordt medicalisering van verzuim sterk verminderd. 

Daarnaast heeft ADXpert zich gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven die gekozen hebben voor ERD Ziektewet en/of WGA. Ons arbeidsdeskundig expertisecentrum investeert in kennis en overziet daardoor snel alle mogelijkheden. Dat leidt in veel gevallen tot forse besparingen op verzuimkosten.

Arbodienstverlening

Wij bieden onze arbodiensten aan onder de naam ‘doen-wat-werkt’. Onze aanpak is pragmatisch, met het doel de emotionele, organisatorische en financiële schade van verzuim door ziekte te beperken. 

Ons adagium is: kijk wat werkt en doe er meer van. Stop met wat niet werkt en bedenk iets anders. Door onze voorsprong in kennis kunnen we bij hoofdpijndossiers oplossingen voorstellen die zowel voor werknemer als werkgever perspectief bieden.

Het liefst bieden we een all-inclusive pakket op maat aan, waardoor we op het gebied van verzuim een partner kunnen zijn voor de HRM’er of werkgever. Bij zo’n pakket hoort niet alleen arbeidsdeskundig onderzoek, tweede spoor, bedrijfsarts, maar bijvoorbeeld ook coaching van teamleiders, begeleiding bezoek van een werknemer aan het UWV en beroeps- en bezwaarzaken tegenover een beslissing van het UWV. We kunnen de arbodienstverlening ook aanbieden op verrichtingenbasis.

Wat maakt onze arbodienstverlening uniek?
  • De start: Bij of zelfs nog vóór de ingangsdatum nemen we de dossiers van langdurig zieken door en bespreken we concrete acties. Bij de start scannen we ook alle personeelsdossiers op bijvoorbeeld no-riskers, vangnetters en teveel betaalde afdrachten.
  • De-medicalisering: Naast inzet van een bedrijfsarts is het onze arbeidsdeskundige die gesprekken voert met werknemers die langdurig in verzuim zijn of dreigen te komen. Samen met de werknemer (en eventueel diens partner) kijken wij wat effectief en gewenst is voor de toekomst. Aan onze bedrijfsartsen stellen we altijd specifieke vragen.
  • Communicatie: Wij zien verzuim als een gezamenlijk probleem en overleggen met de teamleiders, bijvoorbeeld voor een arbeidskundig consult of een bezoek aan de bedrijfsarts. We geven gevraagd en ongevraagd advies.

Meer weten over:

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Steeds meer werkgevers kiezen voor eigenrisicodragerschap Ziektewet, afgekort ERD ZW. Ze nemen afscheid van het UWV. Dat is vaak een goede beslissing. Door ERD Ziektewet te worden, bespaart u jaarlijks een flink bedrag. Wel is het belangrijk om een deskundige en goed bereikbare partner te hebben. ADXpert heeft zich op dit gebied als specialist ontwikkeld. 

Wat kan ADXpert voor u betekenen? Samen met u maken wij de afweging van kansen en risico’s. Wij zorgen voor een adequate en effectieve handelswijze en ontzorgen u in het hele proces. We begeleiden uw ex-werknemer op een persoonlijke en adequate wijze, zodat hij niet langer dan nodig voor uw rekening komt.

Offerte aanvragen

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Een RI&E is een onderzoek naar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van werknemers in een organisatie. De Arbowet verplicht iedere werkgever met personeel een RI&E te laten uitvoeren. Vindt er een bedrijfsongeval plaats? Dan zal er een RI&E op tafel moeten komen. RI&E is ook één van de vier aandachtspunten waar de inspecteur van SZW naar zal kijken bij een bezoek. Het ontbreken van een RI&E is een groot risico bij een inspectieonderzoek, maar zeker als er iets fout gaat. ADXpert heeft al honderden bedrijven geholpen aan een pragmatisch ingevulde RI&E.

Na een inventarisatie van de risicofactoren beslist u als werkgever welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in uw bedrijf. Een bedrijf hoeft maar een keer een RI&E te laten uitvoeren. Het is dus een eenmalige investering. Wel is het belangrijk dat het document actueel blijft. Bij een substantiële wijziging van het werkproces, de werkomstandigheden of gebruikte techniek, moet de RI&E geactualiseerd worden op die specifieke punten.

Werkwijze
Stap 1. Inventarisatie

Om een goed en volledig beeld te krijgen maakt de arbodeskundige een rondgang door het bedrijf en bestudeert hij relevante beleidsdocumenten. Daarnaast interviewt hij sleutelfiguren en andere werknemers. Zo brengt hij de risico’s in kaart. Hij let daarbij op drie soorten risico’s: fysieke risico’s (bijvoorbeeld tillen en beeldschermwerk), psychosociale risico’s (stressfactoren) en veiligheidsrisico’s.

Stap 2. Evaluatie

Na de inventarisatie vindt er een ordening plaats. Welk risico heeft de hoogste prioriteit? Hoe groot is de kans op dit risico en hoeveel personen zijn betrokken bij een eventueel ongeval? Wat vinden de werknemers belangrijk? Wat is de mogelijke impact van een veiligheidsrisico? Welke keuze zou de leidinggevende maken?

Stap 3. Plan van Aanpak.

Op basis van de inventarisatie en evaluatie ontwerpt de arbodeskundige een plan van aanpak. Wat moet er gebeuren? Door wie en binnen welke termijn? Welk budget is hiervoor nodig? Het is belangrijk dat het plan van aanpak werkbaar is en dat de termijnen goed zijn afgestemd op prioriteiten en mogelijkheden.

Waarom ADXpert?

Het kenmerk van ADXpert is een pragmatische aanpak. We zijn zelf ondernemers en willen een goede sparringpartner zijn voor ondernemers. Dat kenmerkt onze aanpak. Zo voorkomt u dat een RI&E een zinloze exercitie wordt. Bij ADXpert werken we met marktconforme tarieven.

Tip: U kunt de RI&E ook zelf uitvoeren, daarmee bespaart u kosten. Wij adviseren u graag.

Bel ons, of vraag meteen een offerte aan.

Offerte aanvragen

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een gezonde werknemer is de basis van een gezond bedrijf. Veel werkgevers kiezen voor een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) vanuit de gedachte dat bij verzuimbeleid voorkomen beter is dan genezen. Liever de juiste maatregelen vooraf dan het geld uitgeven aan re-integratie en vervanging van een zieke werknemer.

Een PMO is een medisch onderzoek, zonder dat er meteen sprake is van concrete klachten of ziekte. Een PMO begint met een plan. In veel gevallen is de uitkomst van een RI&E een nuttig aangrijpingspunt om het PMO-plan op te stellen. Een PMO kan erg laagdrempelig zijn: jaarlijks of tweejaarlijks de basisvragenlijst. Het kan ook persoonlijker en op maat.

Een belangrijk aspect van een PMO is dat de resultaten op bedrijfs- en groepsniveau worden teruggekoppeld (>15 werknemers). Bedrijven en organisaties die ervoor kiezen om het PMO periodiek in te zetten, kunnen het beleid rondom vitaliteit en gezondheid op de werkvloer hierop zinvol afstemmen. Zo wordt PMO een waardevol instrument om hoge verzuimcijfers te voorkomen of terug te dringen.

Werkwijze PMO

Een PMO kent drie stappen: ontwerp, uitvoering en nabespreking.

Wij beginnen een PMO altijd met een goed en diepgaand gesprek met de werkgever. ADXpert vindt het belangrijk dat een PMO doelmatig, uitvoerbaar en proportioneel wordt vormgegeven. De kosten en inzet moeten in verhouding staan tot het resultaat. Ons bedrijf staat bekend om zijn pragmatische aanpak en dat willen we graag zo houden.

Acceptatie van het proces door de mensen op de werkvloer is essentieel voor goede resultaten. Daarom besteden we in het plan ook veel aandacht aan goede communicatie.

Voor het onderzoek staat het gebruiksvriendelijk gezondheidsportaal ‘Gezondwerkt’ voor u klaar. Gezondwerkt biedt u veel gemak, bespaart u kosten, is snel en zorgt voor een professionele uitstraling. Uiteraard is dit softwarepakket passend gemaakt voor alle verplichtingen van de AVG.

Meer weten over PMO van ADXpert.

Offerte aanvragen

Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek kan gezondheidsklachten voorkomen en verminderen. Het onderzoek levert u concrete adviezen die de werksituatie verbeteren. Hiermee kunnen klachten bij werknemers worden verminderd én kan de productiviteit en tevredenheid worden verhoogd. Onze bedrijfsfysiotherapeut voert het werkplekonderzoek uit.

Offerte aanvragen

Second opinion

Als u als werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts, bestaat de optie om een second opinion aan te vragen. Dit is mogelijk als het advies gaat over verzuimbegeleiding, een gezondheidsonderzoek of enig ander gezondheidsgerelateerd vraagstuk. 

Onze bedrijfsartsen bieden u graag een second opinion. De gedachte achter een second opinion is om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen.

Offerte aanvragen

Stress- en burn-out coaching

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat burn-out op steeds jongere leeftijd voorkomt. Het is één van de snelst groeiende oorzaken van ziekteverzuim. Voor een werknemer is het ingrijpend als hij of zij te maken krijgt met een burn-out. Vooral omdat zo moeilijk voorspelbaar is hoe het herstelproces verloopt. Hoelang gaat een burn-outsituatie (nog) duren?

Dezelfde vraag zal een werkgever zich stellen. Wanneer kan zijn of haar werknemer – juist bij burn-out gaat vaak om loyale en gedreven mensen – weer aan de slag? De onzekerheid over de prognose geeft werknemer en werkgever extra stress.

Dit vraagt om een andere benadering. Zoals die van ADXpert. De coaches van ADXpert combineren de oplossingsgerichte benadering (Solution Focused Approach) van stress- en burn-outcoaching met wetenschappelijke monitoring van het effect volgens de CDOI-vragenlijsten (Client Directed Outcome Informed).

Bij tijdig ingrijpen door onder andere preventief coaching in te zetten, kan uitval vaak voorkomen worden. Anders dan bij de curatieve zorg kan ADXpert vaak binnen twee weken een oriëntatiegesprek inplannen.

Waarom ADXpert?

1. Gaan voor perspectief

Erkenning van de stresservaring is voor ons het startpunt. Daarna kijken we vooruit. Een voorzichtige focus op de toekomst leidt sneller tot resultaat en geeft meer energie. Het is aantoonbaar effectiever dan ‘graven in het verleden’.

2. Doen wat werkt

ADXpert onderscheidt zich door een pragmatische aanpak op maat. Onze deskundige coaches denken niet in de eerste plaats vanuit methodieken, maar vanuit progressie. Kijk naar wat werkt, en doe er meer van. Stop met wat niet werkt, en doe wat anders.

3. Meten is weten

Om te weten wat werkt, is een verantwoord meetinstrument belangrijk. We werken met de wetenschappelijk verantwoorde Client Directed Outcome Informed (CDOI)-methodiek, ontwikkeld door o.a. Scott Miller. Een korte vragenlijst die iedere sessie ingezet wordt om de voortgang en groei te monitoren en het begeleidingstraject te optimaliseren.

4. Prioriteit bij preventie

De beste preventie bij stress- en burn-out is dat werknemers mentaal sterker worden en zelf regie nemen om werklast en werkdruk in balans te houden. Onze coaches kunnen werknemers die hiermee worstelen professioneel ondersteunen.

Meer informatie over stress- en burn-out coaching?

OFFERTE AANVRAGEN

Revalidatie na corona (COVID-19)

De gevolgen voor het lichaam zijn soms groot na corona. Veel mensen ervaren klachten als vermoeidheid, minder goed kunnen ademhalen, stijvere spieren en gewrichten, een minder goed uithoudingsvermogen en minder spierkracht. Daarnaast is het zo dat cognitieve, mentale en emotionele klachten een grote (belemmerende) rol kunnen spelen bij goed herstel.

Wij hebben een programma opgesteld dat mensen helpt om goed te herstellen na een COVID-19 besmetting, dit programma heeft een doorlooptijd van vier maanden.

Meer informatie over revalidatie na COVID-19 bij ADXpert?

OFFERTE AANVRAGEN

Taakdelegatie

Taakdelegatie, wat is dat?

Tijdens een ziekmelding is het advies van de bedrijfsarts belangrijk voor de re-integratie. Een aantal taken van de bedrijfsarts kunnen andere professionals binnen de arbodienst ook uitvoeren. Denk hierbij aan arbo-arts of een casemanager. Deze professionals werken dan onder supervisie van de bedrijfsarts.

Hoe blijft de kwaliteit gewaarborgd?

Wij zorgen er uiteraard voor dat de kwaliteit van de zorg altijd gewaarborgd is. De afspraken tussen de bedrijfsarts en de arbo-arts of casemanager taakdelegatie zijn vastgelegd in een overeenkomst. Er is regelmatig overleg tussen de professionals.

Wie bepaalt of het consult bij een casemanager taakdelegatie plaatsvindt?

De bedrijfsarts bepaalt per ziekmelding welke werkzaamheden door een andere professional van de arbodienst uitgevoerd mogen worden. Een werknemer heeft altijd het recht om een consult bij de bedrijfsarts aan te vragen.

Hoe zit het met de privacy?

Gedurende een ziekmelding blijft de bedrijfsarts altijd de eindverantwoordelijke. Hij houdt ook toezicht op de dossiers en werkzaamheden van de arbo-arts en casemanager taakdelegatie. Deze professionals zijn net als de bedrijfsarts gebonden aan een medisch beroepsgeheim. We zorgen ervoor dat de privacy altijd gewaarborgd is.

VERDIEPING

Artikelen