Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Rechtsbijstand

Voor uw belangen

Er kan een moment komen dat uw onderneming te maken krijgt met een juridische procedure met het UWV. Mogelijk heeft u een verzuimverzekering zoals een WGA- of ERD-polis, waarin al een stukje rechtsbijstand zit. Of bent u op een andere manier verzekerd voor rechtsbijstand. Die rechtsbijstand gaat via uw verzekering die dat op haart beurt uitbesteedt aan private partijen. Deze juristen zijn uitstekend geschoold, maar handelen vooral vanuit het belang van de verzekeraar. De juristen van ADXpert hebben juist de belangen van u als werkgever (en werknemer) op het oog.

4w5a06341_1_20211229_141623

Een geschil met het UWV vraagt deskundigheid en daadkracht voor rechtsbijstand die voor uw belangen gaat. Met ADXpert verzekert u zich van vergaande kennis op het hele terrein van de sociale zekerheid. Inmiddels hebben we heel wat werknemers met kracht en overtuiging bijgestaan. Het UWV is een grote organisatie. Veel gaat goed, maar door de omvang blijft belangrijke informatie wel eens steken en worden niet altijd juiste beslissingen genomen. Kies dan voor rechtsbijstand van ADXpert om uw UWV-beschikking te beoordelen. En om juridische stappen zoals een bezwaarprocedure of een beroepsprocedure te zetten als dat nodig is.

Wat is rechtsbijstand?

Rechtsbijstand is juridische bijstand: u krijgt advies en ondersteuning bij conflicten met de overheid. Het UWV valt onder de overheid. De wetgeving op sociaal terrein is complex. Gelukkig zijn de juristen van ADXpert zeer deskundig op het gebied van arbeidsrechtelijk gerelateerde wetgeving. ADXpert Rechtsbijstand komt daarmee op voor het belang van de werkgever. Voor u dus.

GA MET ONS DE SAMENWERKING AAN


UWV-erkenning voor ADXpert

De rechtsbijstand van ADXpert geniet bij het UWV formele erkenning als werkgevers-gemachtigde. Zo hoeven werkgevers ons niet steeds te machtigen om inzage te krijgen in (medische) dossiers. Dat maakt het verloop van een traject of procedure een stuk makkelijker.

Moet u verplicht gebruik te maken van de rechtsbijstand van uw verzekeraar?

Nee, dat hoeft zeker niet. Iedereen die verzekerd is voor rechtsbijstand heeft een vrije keuze heeft als het gaat om rechtshulp. U bepaalt dus zelf door wie u zich laat bijstaan. Binnen bepaalde spelregels is het uitgangspunt is dat de kosten van een procedure door de verzekeraar worden betaald. Zo kunt u zonder bijkomende kosten gebruik maken van de diensten van een specialist als ADXpert op het gebied van rechtsbijstand.

Lees daar meer over in ons Dossier Rechtsbijstand.

Waarmee helpt onze rechtsbijstand?

Bezwaarprocedure

ADXpert geniet bij het UWV erkenning als werkgeversgemachtigde. Dat maakt het mogelijk om zonder gedoe met machtigingen een procedure in te leiden en om inzage te krijgen in het medisch dossier. Waar nodig zal de jurist die als uw raadsman optreedt een beroep doen op onze medische deskundigheid. 

Indien nodig kan binnen vijf minuten een procedure aanhangig worden gemaakt. Het is slechts nodig dat u het besluit waar vragen over zijn naar ons mailt. Alle andere (proces)stukken worden ons door het UWV opgestuurd. ADXpert is een gedreven en zeer ervaren procespartij. Onze expertise is breed en omvat onder andere loonsancties en het arbeidsrecht. 

Wilt u meer informatie over de bezwaarprocedures bij ADXpert? Lees hier meer.

Beroepsprocedure

ADXpert is bekend bij alle Nederlandse rechtbanken. Van Groningen tot Maastricht, we hebben overal gepleit. Zelfs tot aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. ADXpert kan uw belangen snel en effectief analyseren en u op grond daarvan helder en duidelijk adviseren over de aanpak van een zaak. Dit wordt gegarandeerd door meer dan 30 jaar proceservaring. ADXpert is bovendien laagdrempelig, toegankelijk en transparant.

Elke beroepsprocedure begint met een evaluatie van de kans van slagen en een voorstel over de aanpak. Dat kan bij u op kantoor of telefonisch. De jurist die u bijstaat zal ervoor zorgen dat uw belangen worden behartigd, maar zal ook ruimte creëren voor aspecten die anders niet aan bod komen. Zo maximaliseert u de kans van slagen en blijft u zich wel herkennen in de procedure.

Omdat beroepszaken lang kunnen duren, blijven we beschikbaar voor advies en denken we actief mee over andere wegen die bewandeld kunnen worden.

Lees hier meer over beroepsprocedures bij ADXpert.

Juridisch advies

Langdurige arbeidsongeschiktheid is een last. Dat geldt voor zowel de werkgevers als  de werknemer. De werkgever kan voor vragen komen te staan waarvoor de juiste expertise ontbreekt. Door onze zeer ruime ervaring en deskundigheid kunnen we makkelijk omgaan met kwesties die gaandeweg ontstaan. Vaak is een uitleg of een toelichting de sleutel tot het vinden van een oplossing. ADXpert denkt daarbij graag met u mee. Dat kan ook op uurbasis.

Lees hier meer over een juridisch consult bij ADXpert.

Loonsanctie

Een bezwaarprocedure tegen een loonsanctie kan lang duren. In Rotterdam zijn doorlooptijden van een half jaar bepaald geen uitzondering. Tegen die achtergrond kan het lonend zijn om verschillende instrumenten, gericht op het beperken van de schade, in te zetten. 

Dat is ook het voordeel van ADXpert: wij hebben de juridische expertise in huis om loonsanctiegeschillen met het UWV aan te gaan. Daarnaast hebben we de kennis die nodig is om een loonsanctie te bekorten. Wij hebben in de praktijk al ettelijke malen gezien dat die gevorkte aanpak succes kan hebben. Bovendien is door een dergelijke aanpak een deel van de reintegratie-kosten met succes teruggevorderd.

Lees hier meer over het repareren van loonsancties bij ADXpert.

Subsidieregeling praktijkleren

Jaarlijks stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vele tientallen miljoenen aan subsidies beschikbaar voor ondernemers die stageplaatsen ter beschikking stellen. Met de module Subsidieregeling Praktijkleren checken wij of u met uw stagiair(e)s in aanmerking komt voor de subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De subsidie kan oplopen tot € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werk/leerplaats en is enkel in de zomermaanden aan te vragen. De subsidie geldt als een tegemoetkoming voor een werkgever met betrekking tot de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Er gelden enkele voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie. Ook dienen diverse stukken als bewijs aanwezig te zijn. De deskundige medewerkers van ADXpert nemen u al het regelwerk uit handen, op basis van no cure no pay.

Aanpak

Bij de start van de module vragen wij u de praktijkovereenkomsten van alle stagiaires, die het afgelopen schooljaar bij u stage hebben gelopen, naar ons toe te sturen. Daarnaast hebben wij een overzicht nodig van de gelopen stage-uren. Op basis van de praktijkovereenkomsten beoordelen wij welke stagiaires in aanmerking komen voor subsidie.

Voor de stagiaires die in aanmerking komen voor subsidie, moeten de aanwezigheid en de begeleiding aangetoond worden. Wij controleren of de bij u aanwezige documenten volledig zijn om deze zaken aan te tonen. Als gegevens ontbreken, zullen wij dit bij u aangeven, zodat de gegevens aangevuld kunnen worden.

Afronding

In de periode juni – september dienen wij namens u de subsidieaanvraag in op basis van de door u aangeleverde stage-uren. U ontvangt een afschrift van de aanvraag. In december stuurt de RVO een beschikking. Op basis van de beschikking wordt de subsidie binnen korte tijd aan u uitgekeerd.

Compensatieregeling transitievergoeding

Met de module Compensatieregeling transitievergoeding verzoeken wij het UWV om u als werkgever een financiële compensatie te geven voor de transitievergoedingen die u heeft betaald aan werknemers die wegens ziekte of gebrek de bedongen arbeid niet meer kon verrichten. We regelen alles voor u.

Eerst verzamelen we gegevens, zoals arbeidsovereenkomsten, specifieke bescheiden over de beëindiging van het dienstverband, loonstroken, berekeningen van de transitievergoeding en het bewijs van de volledige betaling van de transitievergoeding. Aan de hand van deze gegevens checken wij of u voldoet aan de eisen voor compensatie. Met de aangeleverde gegevens moet het recht op compensatie onderbouwd worden, alsmede de hoogte van de compensatie.

Wij dienen op basis van de gegevens een elektronische aanvraag in bij het UWV waarin wij een compensatie verzoeken ter hoogte van de (transitie)vergoeding. Bij incomplete aanvragen of vragen van het UWV is het van belang dat er tijdig gereageerd wordt (binnen 14 of 28 dagen). Bij een overschrijding van deze en/of een andere termijn wordt het verzoek niet meer in behandeling genomen. De termijnen zullen door ons bewaakt worden.

Alle correspondentie betreffende dit verzoek en/of de beslissing aangaande dit verzoek - indien die rechtstreeks aan u wordt toegezonden - dient met ons gedeeld te worden. Na het indienen van de aanvraag beslist het UWV binnen 8 weken of 6 maanden over de aanvraag. Op basis van de beschikking wordt de compensatie op korte termijn aan u verstrekt.

Controle Whk

Jaarlijks ontvangen werkgevers een beschikking van de Belastingdienst met betrekking tot de Werkhervattingskas (Whk). U wordt onder andere ingedeeld op basis van de totale loonsom en de sector waartoe u behoort. Er wordt een percentage vastgesteld en op basis daarvan betaalt u een premie. De berekening van de Whk-premie is zeer complex, wat de foutgevoeligheid aanzienlijk vergroot. Het is daarom verstandig om de beschikkingen goed te laten controleren. ADXpert kan u hierbij van dienst zijn.

Verdieping

Artikelen