Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Fiscale scans

Profiteer van onze expertise

Bedrijven laten vaak onbewust geld liggen doordat ze niet goed of onvolledig op de hoogte zijn van de laatste regels, subsidies en vergoedingen. Zo betalen veel bedrijven te veel loonbelasting zonder zich daarvan bewust te zijn. Dat kan anders. Profiteer van onze expertise en neem contact op.

Profiteer van onze kennis

4w5a0355_1_20211229_141747

Waarmee helpt onze fiscale scan?

Quick scan

ADXpert kan met een quick scan uitzoeken of u geld terug kunt vorderen bij de Belastingdienst. Daarvoor hebben we slechts een Excellijst nodig met beperkte gegevens. Als de uitkomst van de quick scan negatief is, weet u dat u uw zaakjes goed op orde heeft. Als de uitkomst positief is, dan kan u mogelijk heel wat belastinggeld terughalen. De uitkomst van de Quick Scan ontvangt u binnen tien werkdagen. Lees hier meer over de quick scan.

Fiscale scan personeelsdossiers

De fiscale scan personeelsdossiers wordt gewoonlijk gedaan bij (a) de start van arbodienstverlening of (b) na een positieve uitslag van een quick scan. ADXpert doet een fiscale scan personeelsdossiers op basis van no cure, no pay; levert een onderzoek geen teruggave op, dan kost het u dus niets.

Deze module biedt werkgevers de mogelijkheid om te veel betaalde werkgeverspremies tot 5 jaar geleden terug te vragen. Veel van onze klanten krijgen na een door ADXpert uitgevoerde scan duizenden tot tienduizenden euro’s terug. Uit een onafhankelijk onderzoek van Sales EQ bv bleek dat de slagingskans in 2018 voor het klein MKB op 76% lag, met een gemiddelde opbrengst van € 20.000,-.

Werkwijze

Wij analyseren de aangeleverde gegevens en plannen in overleg met u een afspraak op locatie. Op locatie bekijken we alle personeelsdossiers en gaan we op zoek naar aanknopingspunten en bewijzen voor het claimen van een premiekorting. Vanuit ons kantoor verzamelen we de ontbrekende bewijzen. 

Zodra de bewijslast rond is, starten wij met het berekenen van de terug te vorderen premiekortingen. De opbrengst wordt samengevat in een duidelijke rapportage. Daarin staat het terug te vorderen bedrag, de bewijslast en tips voor de toekomst. Natuurlijk werkt ADXpert AVG-proof.

SFA-support

Premiekortingen zijn begin 2018 vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Als werkgever is het monitoren en beheren van fiscale gevolgen een noodzakelijke bezigheid. Wanneer dit ondermaats of inadequaat gebeurt, kunnen de misgelopen subsidies per werknemer wel oplopen tot een bedrag van € 18.000,–. Door binnen drie maanden na de indiensttreding een doelgroepverklaring opgevraagd te hebben, komt u in aanmerking voor loonkostenvoordelen van de Belastingdienst. Wij checken of de nieuwe werknemers hiervoor in aanmerking komen met de module Support.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Dit gebeurt door maandelijks bij u een lijst op te vragen met de gegevens van de nieuw in dienst gekomen werknemers. Deze gegevens worden door ons geanalyseerd. Om te achterhalen of u recht heeft op het LKV wordt een vragenlijst uitgezet bij de nieuwe werknemers.

Is het LKV van toepassing dan wordt voor de betreffende werknemers de nodige bewijzen verzameld om dit te claimen. Dat laatste gebeurt door te schakelen met diverse instanties en de werknemers. De instanties die hierbij komen kijken zijn bijvoorbeeld het UWV, de gemeentes en de Belastingdienst. Wanneer de bewijslast rond is, wordt deze naar u doorgezet.

Rapportage en beschikkingen

Door middel van een overzichtelijke rapportage worden onze bevindingen met u gedeeld. Deze moet u direct in uw salarisadministratie laten corrigeren. Het UWV deelt in maart een voorlopige beschikking over het afgelopen jaar. Wij doen een controle over de juistheid hiervan. De Belastingdienst deelt de definitieve beschikking uiterlijk 31 juli met u. Binnen zes weken ontvangt u dan het totale bedrag aan LKV van de Belastingdienst van het afgelopen jaar. Meer weten over SFA-support?

Subsidieregeling praktijkleren

Jaarlijks stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vele tientallen miljoenen aan subsidies beschikbaar voor ondernemers die stageplaatsen ter beschikking stellen. Met de module Subsidieregeling Praktijkleren checken wij of u met uw stagiair(e)s in aanmerking komt voor de subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De subsidie kan oplopen tot € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werk/leerplaats en is enkel in de zomermaanden aan te vragen. De subsidie geldt als een tegemoetkoming voor een werkgever met betrekking tot de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Er gelden enkele voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie. Ook dienen diverse stukken als bewijs aanwezig te zijn. De deskundige medewerkers van ADXpert nemen u al het regelwerk uit handen, op basis van no cure no pay.

Aanpak

Bij de start van de module vragen wij u de praktijkovereenkomsten van alle stagiaires, die het afgelopen schooljaar bij u stage hebben gelopen, naar ons toe te sturen. Daarnaast hebben wij een overzicht nodig van de gelopen stage-uren. Op basis van de praktijkovereenkomsten beoordelen wij welke stagiaires in aanmerking komen voor subsidie.

Voor de stagiaires die in aanmerking komen voor subsidie, moeten de aanwezigheid en de begeleiding aangetoond worden. Wij controleren of de bij u aanwezige documenten volledig zijn om deze zaken aan te tonen. Als gegevens ontbreken, zullen wij dit bij u aangeven, zodat de gegevens aangevuld kunnen worden.

Afronding

In de periode juni – september dienen wij namens u de subsidieaanvraag in op basis van de door u aangeleverde stage-uren. U ontvangt een afschrift van de aanvraag. In december stuurt de RVO een beschikking. Op basis van de beschikking wordt de subsidie binnen korte tijd aan u uitgekeerd.

Compensatieregeling transitievergoeding

Met de module Compensatieregeling transitievergoeding verzoeken wij het UWV om u als werkgever een financiële compensatie te geven voor de transitievergoedingen die u heeft betaald aan werknemers die wegens ziekte of gebrek de bedongen arbeid niet meer kon verrichten. We regelen alles voor u.

Eerst verzamelen we gegevens, zoals arbeidsovereenkomsten, specifieke bescheiden over de beëindiging van het dienstverband, loonstroken, berekeningen van de transitievergoeding en het bewijs van de volledige betaling van de transitievergoeding. Aan de hand van deze gegevens checken wij of u voldoet aan de eisen voor compensatie. Met de aangeleverde gegevens moet het recht op compensatie onderbouwd worden, alsmede de hoogte van de compensatie.

Wij dienen op basis van de gegevens een elektronische aanvraag in bij het UWV waarin wij een compensatie verzoeken ter hoogte van de (transitie)vergoeding. Bij incomplete aanvragen of vragen van het UWV is het van belang dat er tijdig gereageerd wordt (binnen 14 of 28 dagen). Bij een overschrijding van deze en/of een andere termijn wordt het verzoek niet meer in behandeling genomen. De termijnen zullen door ons bewaakt worden.

Alle correspondentie betreffende dit verzoek en/of de beslissing aangaande dit verzoek - indien die rechtstreeks aan u wordt toegezonden - dient met ons gedeeld te worden. Na het indienen van de aanvraag beslist het UWV binnen 8 weken of 6 maanden over de aanvraag. Op basis van de beschikking wordt de compensatie op korte termijn aan u verstrekt.

Controle Whk

Jaarlijks ontvangen werkgevers een beschikking van de Belastingdienst met betrekking tot de Werkhervattingskas (Whk). U wordt onder andere ingedeeld op basis van de totale loonsom en de sector waartoe u behoort. Er wordt een percentage vastgesteld en op basis daarvan betaalt u een premie. De berekening van de Whk-premie is zeer complex, wat de foutgevoeligheid aanzienlijk vergroot. Het is daarom verstandig om de beschikkingen goed te laten controleren. ADXpert kan u hierbij van dienst zijn.

Verdieping

Artikelen