Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Expertises

Fiscale scans

profiteer van onze expertise

Bedrijven laten vaak onbewust geld liggen doordat ze niet goed of onvolledig op de hoogte zijn van de laatste regels, subsidies en vergoedingen. Zo betalen veel bedrijven te veel loonbelasting zonder zich dat bewust te zijn. Dat kan anders.

ADXpert heeft in de achterliggende jaren veel expertise opgebouwd. Hierdoor kunnen wij het te veel betaalde belastinggeld op het gebied van arbeid en sociale regelingen voor u terugvorderen. Ook weten wij precies van welke subsidies en vergoedingen u gebruik kunt maken. Profiteer van onze expertise en neem contact op.

Quick scan

ADXpert kan met een Quick Scan uitzoeken of u geld terug kunt vorderen bij de Belastingdienst. Daarvoor hebben we slechts een Excel-lijst nodig met beperkte gegevens. Als de uitkomst van de Quick Scan negatief is, weet u dat u uw zaakjes goed op orde heeft. Als de uitkomst positief is, weet u dat er mogelijk heel wat belastinggeld voor u terug te halen is. De uitkomst van de Quick Scan ontvangt u binnen tien werkdagen. Meer weten over Quick Scan?

Offerte aanvragen

Fiscale scan personeelsdossiers

De Fiscale Scan Personeelsdossiers wordt gewoonlijk gedaan a) bij de start van arbodienstverlening of b) na een positieve uitslag van een Quick Scan. ADXpert doet een Fiscale Scan Personeelsdossiers op basis van no cure, no pay. Levert een onderzoek geen teruggave op, dan kost het u dus niets.

Deze module biedt werkgevers de mogelijkheid om teveel betaalde werkgeverspremies tot 5 jaar geleden terug te vragen. Veel van onze klanten krijgen na een door ADXpert uitgevoerde scan duizenden tot tienduizenden euro’s terug. Uit een onafhankelijk onderzoek van Sales EQ bv bleek dat de slagingskans in 2018 voor het klein MKB op 76% lag, met een gemiddelde opbrengst van € 20.000,--.

Werkwijze

Wij analyseren de aangeleverde gegevens en plannen in overleg met u een afspraak op locatie. Op locatie bekijken we alle personeelsdossiers op zoek naar aanknopingspunten en bewijzen voor het claimen van premiekorting. Vanuit ons kantoor verzamelen we de ontbrekende bewijzen. 

Zodra de bewijslast rond is, starten wij met het berekenen van de terug te vorderen premiekortingen. De opbrengst wordt samengevat in een duidelijke rapportage. Daarin staat het terug te vorderen bedrag, de bewijslast en tips voor de toekomst. Natuurlijk werkt ADXpert AVG-proof.

Offerte aanvragen

Support

Per 1 januari 2018 zijn premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Voor u als werkgever is het noodzakelijk om fiscale gevolgen continu te monitoren en te beheren. Gebeurt dit onvoldoende of niet adequaat, dan kunt u tot wel € 18.000,– per werknemer aan subsidies mislopen. Om in aanmerking te komen voor het LKV, dient binnen 3 maanden na indiensttreding van een werknemer een doelgroepverklaring opgevraagd te zijn. Met de module Support checken wij of u voor nieuwe werknemers in aanmerking komt voor loonkostenvoordeel vanuit de Belastingdienst.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Iedere maand vragen wij bij u een lijst op met gegevens van werknemers, die nieuw bij u in dienst zijn gekomen. Wij analyseren de aangeleverde gegevens en zetten een vragenlijst uit bij de nieuwe werknemers, om te achterhalen of u recht heeft op loonkostenvoordeel.

Als dat zo is, dan verzamelen we voor de betreffende werknemers de bewijzen voor het claimen van loonkostenvoordeel. Hiervoor hebben we contact met de werknemers en diverse instanties, zoals het UWV, gemeentes en de Belastingdienst. Zodra de bewijslast voor een werknemer rond is, zetten we dit aan u door.

Rapportage en beschikkingen

We zetten onze bevindingen in overzichtelijke rapportage, die u direct in uw salarisadministratie moet (laten) corrigeren. Na het einde van het kalenderjaar ontvangt u in maart een voorlopige beschikking van het UWV. Wij controleren voor u of de beschikking juist is. Uiterlijk 31 juli ontvangt u de definitieve beschikking van de Belastingdienst. Het totale bedrag aan loonkostenvoordeel over het afgelopen kalenderjaar wordt binnen zes weken door de Belastingdienst op uw rekening gestort. Meer weten over SFA-support?

Offerte aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren

Jaarlijks stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vele tientallen miljoenen subsidie beschikbaar voor ondernemers die stageplaatsen ter beschikking stellen. Met de module Subsidieregeling Praktijkleren checken wij of u voor uw stagiaires in aanmerking komt voor subsidie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De subsidie kan oplopen tot € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werk/leerplaats en is enkel in de zomermaanden aan te vragen. De subsidie geldt als een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Er gelden enkele voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie. Ook dienen diverse stukken als bewijs aanwezig te zijn. De deskundige medewerkers van ADXpert nemen u al het regelwerk uit handen, op basis van no cure no pay.

Aanpak

Bij de start van de module vragen wij u de praktijkovereenkomsten van alle stagiaires, die het afgelopen schooljaar bij u stage hebben gelopen, aan ons toe te sturen. Daarnaast hebben wij een overzicht nodig van de gelopen stage-uren. Op basis van de praktijkovereenkomsten beoordelen wij welke stagiaires in aanmerking komen voor subsidie.

Voor de stagiaires die in aanmerking komen voor subsidie, moet de aanwezigheid en de begeleiding aangetoond worden. Wij controleren of de bij u aanwezige documenten volledig zijn om dit aan te tonen. Als gegevens ontbreken, zullen wij dit bij u aangeven, zodat de gegevens aangevuld kunnen worden.

Afronding

In de periode juni – september dienen wij namens u de subsidieaanvraag in op basis van de door u aangeleverde stage-uren. U ontvangt een afschrift van de aanvraag. In december stuurt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een beschikking. Op basis van de beschikking wordt de subsidie binnen korte tijd aan u uitgekeerd.

Offerte aanvragen

Compensatieregeling transitievergoeding

Met de module Compensatieregeling transitievergoeding verzoeken wij het UWV om u als werkgever een financiële compensatie te geven voor de transitievergoedingen, die u heeft betaald aan werknemers die wegens ziekte of gebrek de bedongen arbeid niet meer kon verrichten. We regelen alles voor u.

Eerst verzamelen we gegevens, zoals arbeidsovereenkomst(en), specifieke bescheiden over beëindiging van het dienstverband, loonstroken, berekening van de transitievergoeding en het bewijs van volledige betaling van de transitievergoeding. Aan de hand van deze gegevens checken wij of u voldoet aan de eisen voor compensatie. Met de aangeleverde gegevens moet het recht op compensatie onderbouwd worden, alsmede de hoogte van de compensatie.

Wij dienen aan op basis van de gegevens een elektronische aanvraag in bij het UWV, waarin wij verzoeken om een compensatie ter hoogte van de (transitie)vergoeding. Bij incomplete aanvragen of vragen van het UWV is het van belang dat er tijdig op gereageerd wordt (binnen 14 of 28 dagen). Bij overschrijding van deze en/of andere termijn wordt het verzoek niet meer in behandeling genomen. De termijnen zullen door ons bewaakt worden.

Alle correspondentie betreffende dit verzoek en/of de beslissing op dit verzoek, indien rechtstreeks aan u toegezonden, dient aan ons te worden overlegd, dan wel inhoudelijk aan ons meegedeeld te worden. Na het indienen van de aanvraag zal door het UWV binnen 8 weken of 6 maanden een beslissing op de aanvraag worden gegeven. Op basis van de beschikking wordt de compensatie op korte termijn aan u verstrekt.

Offerte aanvragen

Controle Whk

Jaarlijks ontvangen werkgevers een beschikking van de Belastingdienst met betrekking tot de Werkhervattingskas (Whk). U wordt onder andere ingedeeld op basis van de totale loonsom en de sector waartoe u behoort. Er wordt een percentage vastgesteld en op basis daarvan betaalt u premie. De berekening van de Whk-premie is zeer complex, wat de foutgevoeligheid erg vergroot. Het is daarom verstandig om de beschikkingen goed te laten controleren. ADXpert kan u hierbij van dienst zijn.

Offerte aanvragen

VERDIEPING

Artikelen