Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Expertises

Arbeidsdeskundige expertises

voorsprong door kennis

ADXpert heeft state of the art- kennis in huis en die expertise is terug te zien in onze dienstverlening. Dankzij ons hoge kennisniveau zien we altijd meer oplossingen dan de gemiddelde dienstverlener in deze sector. 

Daar profiteren onze klanten weer van: betere kwaliteit oplossing betekent in de verzuimsector vaak dat er een win-winsituatie mogelijk is, die leidt tot kostenbesparing bij de werkgever en een goed vervolg voor de werknemer.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als een werknemer langdurig ziek is of als er al aan het begin van de verzuimperiode geen perspectief is op herstel, is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een objectief oordeel over de vraag of de werknemer kan terugkeren op de eigen werkplek. Omdat stroperigheid in zo’n periode voor iedereen ongewenst is, levert ADXpert het arbeidsdeskundig rapport af binnen vijf werkdagen.

Het UWV hecht veel waarde aan een arbeidsdeskundig onderzoek. Wie een arbeidsdeskundig onderzoek te laat inzet, kan rekenen op een loonsanctie. Daarom wordt het arbeidsdeskundig onderzoek ingezet uiterlijk aan het einde van het eerste ziektejaar (tussen de 42e en 52e week). 

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe staat het met de belastbaarheid van de werknemer?
 • Is er voor de werknemer zicht op terugkeer naar de eigen werkplek?
 • Kan het werk aangepast worden aan de mogelijkheden van de werknemer?
 • Is er een andere functie binnen de organisatie voor de werknemer?
 • Moet er gezocht worden naar een werkplek buiten de eigen organisatie (re-integratie tweede spoor)?
Waarom kiezen voor ADXpert?

ADXpert gaat voor een snelle en deskundige afhandeling.

 1. Inplannen van de interviews binnen vijf werkdagen na de opdrachtverstrekking;
 2. Oplevering van het conceptrapport binnen vijf werkdagen na uitvoering;
 3. Een heldere en duidelijke arbeidsdeskundige rapportage, UWV-proof!

Meer weten over arbeidsdeskundig onderzoek? Benieuwd hoe een arbeidsdeskundig onderzoek eruitziet? Bekijk een geanonimiseerd voorbeeldrapport.

Offerte aanvragen

Begeleiding en beoordeling AOV

Bij ziekte van een ondernemer speelt arbeidskundige begeleiding en beoordeling vaak een essentiële rol. In het kader van een arbeidsdeskundig onderzoek en/of begeleiding voor een ondernemer (AOV) kunnen de volgende aspecten beoordeeld worden:

 • Bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid;
 • Adviezen voor het verminderen van de arbeidsongeschiktheid door bedrijfsaanpassingen, taakverschuivingen, voorzieningen en andere oplossingen;
 • Begeleiding van ondernemers in het eigen bedrijf of naar een situatie buiten het eigen bedrijf;
 • Uitvoeren van een second opinion.

De arbeidsdeskundige rapportage blinkt uit in helderheid en is gedegen onderbouwd.

Offerte aanvragen

Arbeidsdeskundige begeleiding bij letselschade

Bij letselschadebegeleiding spelen verschillende belangen rondom de letselschadeprocedure een rol. De belangenbehartiger, de aansprakelijke verzekeraar of de betrokkene kunnen zelf begeleiding inschakelen van experts bij de oriëntatie op en bemiddeling naar andere passende werkmogelijkheden. ADXpert is daarbij een ervaren, deskundige en betrouwbare partner.

Voor een structurele werkhervatting in passend werk wordt gekeken naar werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de betrokkene. Dit betekent dat er een re-integratievolgorde bestaat waarbij de focus ligt op de mogelijkheden bij de huidige werkgever, (spoor 1) en, zo nodig aanvullend, buiten de eigen organisatie (spoor 2). Het doel is om betrokkene zoveel mogelijk op zijn/haar eigen loonniveau te kunnen terugbrengen. De arbeidsdeskundige en de re-integratiecoach spelen hierbij een belangrijke en onafhankelijke rol. Zij hebben veel kennis en ervaring in het zoeken en vinden van en plaatsen in ander, passend werk.

In overleg met de betrokkene worden wensen en mogelijkheden geïnventariseerd, waarbij de benodigde scholing, training en werkplaatsaanpassingen in kaart worden gebracht (oriëntatie). Het komt veel voor dat de belastbaarheid van de betrokkene wordt getoetst in een zogenaamde werkervaringsplek (een soort stage). Zodoende wordt werkervaring opgedaan en kan er ondersteuning worden geboden door te solliciteren naar passend werk, veelal met succes! Wel wordt er van de betrokkene een goede medewerking en eigen inzet verwacht. Het gaat immers om de toekomst van betrokkene zelf.

Offerte aanvragen

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek is nuttig als er weinig kansen zijn dat een zieke werknemer passend werk vindt op de huidige arbeidsmarkt en de werkgever en/of de werknemer om die reden sterk twijfelt aan het nut van de inzet van re-integratie spoor 2. 

Een haalbaarheidsonderzoek geeft een objectief en formeel antwoord op de vraag of er voor een werknemer op de actuele arbeidsmarkt werk te vinden is dat aansluit bij de functionele mogelijkheden. Een registerarbeidsdeskundige voert het onderzoek uit. Dit onderzoek dient mede als bewijsmateriaal voor het UWV dat de werkgever zorgvuldig alle mogelijkheden tot re-integratie is nagegaan. Het rapport dat u als resultaat van het onderzoek krijgt, vormt een belangrijke bijlage bij de aanvraag van een deskundigenoordeel van het UWV of bij een vervroegde WIA-aanvraag.

De aanpak

De arbeidsdeskundige bestudeert het arbeidsdeskundig rapport en de inbreng van de bedrijfsarts. Daarna volgen interviews met de werkgever en de werknemer. Ook een beroepentest kan deel uitmaken van het onderzoek. Op basis van bevindingen, ervaring en deskundigheid overweegt de arbeidsdeskundige wat de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt zijn en bepaalt hij de zin en het nut van een mogelijk spoor 2 traject.

Voor wie?

Een haalbaarheidsonderzoek is toepasbaar voor alle opleidingsniveaus, beroepsgroepen en voor werknemers met uiteenlopende psychische en/of fysieke klachten.

Wat kan ADXpert voor u betekenen?

Met onze deskundigheid voeren wij een goed gefundeerd haalbaarheidsonderzoek voor u uit. We leveren het onderzoek binnen vijf werkdagen bij u af. ADXpert wil graag uw sparringpartner zijn bij vragen over een zieke werknemer.

Een voorbeeld van een geanonimiseerd rapport van ADXpert vindt u hier.

Offerte aanvragen

Gerechtelijk deskundigenbericht

Het deskundigenbericht is een rapportage waarin door een arbeidsdeskundige antwoord gegeven wordt op vragen van de rechter. Die vragen kunnen betrekking hebben op feiten, maar de rechter kan aan de deskundige ook naar zijn oordeel vragen.

Het inschakelen (via de rechter) van een deskundige, vooruitlopend op een procedure

Vooruitlopend op de rechterlijke bewijswaardering kan een partij vóór of tijdens een procedure bij de rechter een verzoek indienen voor een zogeheten voorlopig deskundigenbericht (artikel 202 Rv). Bij toewijzing van dit verzoek wordt een deskundigenonderzoek bevolen, waarbij de aan te wijzen deskundige zich uitlaat over vragen en relevante feiten en omstandigheden die essentieel zijn voor een beslissing over het geschil. De gedachte hierachter is dat een partij met een voorlopig deskundigenbericht beter zou kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedure te beginnen of voort te zetten.

Partijdeskundige

Mocht u overwegen een gerechtelijke procedure te starten, dan kan het aanbeveling verdienen de situatie vooraf door ons als partij-deskundige te laten onderzoeken. Hiermee zijn de kansen in een procedure in te schatten en kan vooraf een strategie bepaald worden. Een heldere rapportage kan daarbij behulpzaam zijn.

Offerte aanvragen

Second opinion

Twijfelt u als werknemer aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts? Dan is het mogelijk een second opinion aan te vragen. Het kan hierbij gaan om een advies dat betrekking heeft op de verzuimbegeleiding, een gezondheidskundig onderzoek of een ander gezondheidsgerelateerd vraagstuk. Wij van ADXpert helpen u graag met een kundige second opinion van één van onze aangesloten bedrijfsartsen. De bedoeling van de inzet van een second opinion is de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen. Meer weten over second opinion?

Offerte aanvragen

Loonsanctiereparatie

Wanneer het UWV vaststelt dat u als werkgever niet alle benodigde acties heeft ingezet om de werknemer aan het werk te helpen, legt het UWV een loonsanctie op. Om in aanmerking te komen op bekorting van de sanctie, dienen zogenoemde reparatieactiviteiten te worden uitgevoerd. Onze deskundigen begeleiden u graag in een dergelijk project. Samen werken we naar een voor alle partijen duurzame oplossing.

Welke mogelijkheden biedt loonsanctie reparatie?

De kosten van een loonsanctie kunnen teruggebracht of zelfs volledig gecompenseerd worden door:

 1. Een succesvol bezwaarschrift tegen de beslissing van het UWV;
 2. Het verhalen van de kosten op de arbodienst of de bedrijfsarts;
 3. Het onmiddellijk inzetten van interventies die de periode beperken waarvoor de loonsanctie van toepassing is.
Hoe pakt ADXpert het aan?
Stap 1: Onderzoek

Onderzocht wordt of een bezwaarprocedure zin heeft of niet. Bij het onderzoek wordt het verslag van de 104 weken re-integratie geanalyseerd; verder de evaluatierapporten en alle correspondentie. Het onderzoeksverslag bevat voor zover van toepassing ook het eerste concept van een bezwaarschrift of de schadeclaim.

Stap 2: Advies

Op basis van het onderzoek brengen we een advies uit, dat antwoord geeft op de volgende vragen: wel of niet bezwaar maken tegen de UWV-beslissing; wel of niet uw arbodienst aansprakelijk stellen; welke interventies kunnen op korte termijn worden ingezet?

Stap 3: Ondersteuning

Deskundige en juridische ondersteuning bij de bezwaarprocedure of aansprakelijkheidsstelling.

In alle gevallen waarin we loonsanctiereparatie toepassen, werken we samen met ElixHR, een juridische dienstverlener op het gebied van arbeidsrecht.

Meer weten over loonsanctie van ADXpert?
Offerte aanvragen

Loonwaardeonderzoek

De loonwaarde is de economische waarde van de prestaties van de werknemer. Bij arbeidsongeschiktheid kan een situatie ontstaan waarin een werknemer structureel minder toe kan voegen aan de organisatie dan in de uitgangssituatie. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van ziekteverzuim voor de organisatie, is het van belang te weten welke loonwaarde een werknemer heeft. Een loonwaardeonderzoek biedt hierin duidelijkheid.


Waarom wordt een loonwaardeonderzoek ingezet?

Een loonwaardeonderzoek maakt de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid inzichtelijk. Er ontstaat duidelijkheid over de restverdiencapaciteit van de werknemer bij structurele werkzaamheden. Daarbij is er inzicht in de financiële consequenties voor de werknemer zelf en voor de werkgever. Een loonwaardeonderzoek levert bovendien de onderbouwing voor het UWV als onderdeel van het re-integratieverslag of de ontslagprocedure. Daarnaast is het een onderbouwing voor de verzuimverzekeraar bij de vaststelling van een uitkeringspercentage.


Hoe wordt een loonwaardeonderzoek uitgevoerd?

Onze arbeidsdeskundige voert het loonwaardeonderzoek uit. Dit arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen:

 • een gesprek met werknemer;
 • een gesprek met de leidinggevende en/of de HR-adviseur;
 • een werkplekonderzoek;
 • een taak- en functieanalyse;
 • een analyse van de factoren die van invloed zijn op de loonwaarde. Deze analyse wordt gebaseerd op de belastbaarheid van de werknemer die door de bedrijfsarts is vastgesteld (Functionele Mogelijkheden Lijst). Eventueel overlegt onze arbeidsdeskundige met de bedrijfsarts.

Offerte aanvragen