Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Algemene voorwaarden ADXpert
Artikel 1 - Toepasselijkheid en afwijkende voorwaarden
 1. Op overeenkomsten tussen ADXpert en de Opdrachtgever zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, alsmede de bijzondere bepalingen die door ADXpert en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

 2. Indien de Algemene Voorwaarden van ADXpert en de bijzondere bepalingen onderling strijdig zijn, gaan de bijzondere bepalingen boven de Algemene Voorwaarden. Bijzondere bepalingen zijn eerst bindend, indien zij uitdrukkelijk door ADXpert schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 - Werkingsgebied
 1. ADXpert voert haar werkzaamheden uitsluitend binnen Nederland uit, tenzij voorafgaand schriftelijk anders wordt overeengekomen. De Opdrachtgever dient alsdan de daaraan verbonden extra kosten te vergoeden.
Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door ADXpert. In ieder geval vangt de overeenkomst aan na de eerste activiteit van ADXpert voor de Opdrachtgever, zodat de Opdrachtgever alsdan betaling verschuldigd is.

 2. Wijzigingen in overeenkomst zijn slechts dan van kracht wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. ADXpert zal zich inspannen de diensten en werkzaamheden in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken met zorg te (laten) uitvoeren.

 4. ADXpert zal de met de Opdrachtgever overeengekomen diensten/werkzaamheden verrichten nadat de persoonsgegevens van de verzuimende werknemer van de Opdrachtgever zijn ontvangen.

 5. De uitvoering van de overeengekomen diensten/ werkzaamheden wordt door ADXpert opgeschort, zodra en zolang de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig verschuldigd bedrag en met de continue verstrekking van up-to-date gegevens dan wel zolang de ADXpert door Overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of rente kan doen gelden.

 6. Overschrijding , door welke oorzaak dan ook, van de overeengekomen termijn, waarbinnen ADXpert de diensten/werkzaamheden moet hebben verricht, zal de Opdrachtgever, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet- nakoming van enige verplichting aan zijn zijde.

Artikel 4 - Tarieven
 1. De tarieven voor de dienstverlening/te verrichten werkzaamheden door ADXpert staan vermeld in de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst en luiden exclusief BTW. Deze tarieven zijn uitsluitend geldig in het kalenderjaar waarin de overeenkomst wordt gesloten; nieuwe tarieven, geldend ingaande per januari van het nieuwe kalenderjaar, zullen ieder jaar in decembermaand de Opdrachtgever schriftelijk worden gemeld. Overeengekomen tarieven kunnen, onverminderd het bepaalde in de vorige volzin, slechts gewijzigd worden indien de kostprijsbepalende factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd sinds het sluiten van de overeenkomst en vóórdat de diensten zijn verleend/de werkzaamheden zijn verricht zijn gewijzigd. Onder kostprijsbepalende factoren zijn mede begrepen wettelijk verplichte tariefsverhogingen.
 2. Indien ADXpert derden dient in te schakelen bij haar dienstverlening/werkzaamheden zal zij dit aan de Opdrachtgever melden. De kosten ter zake dienen te worden voldaan door de Opdrachtgever.
Artikel 5 - Betaling
 1. Voor betaling geldt dat de Opdrachtgever gebonden is om het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum in Nederlandse valuta te voldoen aan ADXpert.
 2. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is hij van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in gebreke. De Opdrachtgever kan geen beroep doen op korting en/of verrekening. Voor iedere dag, maand of gedeelte van de maand waarin de Opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke is, wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met de contractuele rente van 1% per maand (12% per jaar).
 3. De Opdrachtgever is daarenboven wegens buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van 15% over de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van €125,--. ADXpert kan ook kiezen voor vaststelling van de werkelijke incassokosten. Hangende kwesties, van welke aard ook, geven de Opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.
 4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft ADXpert het recht, onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, verdere uitvoering van werkzaamheden/diensten te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft ADXpert het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, en volledige schadevergoeding te eisen voor de, door de staking, opschorting of ontbinding geleden en nog te lijden schade. Hieronder zijn ook begrepen verrichte of nog te verrichten uitgaven/werkzaamheden/diensten en gederfde en nog te derven inkomsten.
 5. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de hoogte of samenstelling van een factuur dan wel tegen de aard of kwaliteit van de werkzaamheden/diensten of uitgaven is hij verplicht dit schriftelijk en duidelijk gespecificeerd aan ADXpert bekend te maken binnen 8 dagen na factuurdatum respectievelijk binnen 8 dagen nadat de werkzaamheden/diensten of uitgaven , zijn verricht. Worden bezwaren niet binnen voormelde termijnen kenbaar gemaakt, dan is het recht om bezwaar te maken onherroepelijk vervallen. Wanneer er bezwaar wordt aangetekend tegen een factuur dient deze desondanks volledig betaald te worden binnen de overeengekomen termijn. Bij gegronde bezwaren zal ADXpert handelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1.
Artikel 6 - Duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van één jaar. Indien de overeenkomst door Opdrachtgever niet tijdig met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden en schriftelijk wordt opgezegd, wordt deze stilzwijgend verlengd voor de duur van telkens één jaar.
  2. De Opdrachtgever kan de overeenkomst voor bepaalde tijd, behoudens gewichtige redenen, niet tussentijds opzeggen. Bij handelen in strijd met deze bepaling, zal een vergoeding in rekening worden gebracht ter hoogte van het overeengekomen bedrag tot het einde van de overeenkomst.
  3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst beëindigen in geval van verzuim van de andere partij.
  Artikel 7 - Ontbinding
  1. In geval de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met ADXpert gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement, (aanvraag tot) surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt de Opdrachtgever zonder verdere aankondiging geacht in gebreke te zijn en heeft ADXpert het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ADXpert tot enige schadevergoeding verplicht is en onverminderd het recht van ADXpert op schadevergoeding Indien zich één van de in de vorige volzin genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen van ADXpert op Opdrachtgever in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
  Artikel 8 - Aansprakelijkheid
  1. Indien een bezwaar door Opdrachtgever overeenkomstig artikel 5.5, binnen de daarvoor in artikel 5.5 genoemde termijn kenbaar gemaakt, door ADXpert gegrond wordt bevonden, zal ADXpert, zulks te harer keuze, overgaan tot het alsnog verrichten van de niet verrichte werkzaamheden/diensten, het opnieuw verrichten van de niet deugdelijke werkzaamheden/diensten dan wel tot terugbetaling van het daarvoor in rekening gebrachte factuurbedrag. Door voldoening aan één van de genoemde prestaties zal ADXpert ter zake de aard en kwaliteit van de werkzaamheden/diensten volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden.

  2. ADXpert is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van -door Opdrachtgever aan te tonen- opzet of bewuste roekeloosheid van ADXpert en/of haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen ADXpert en Opdrachtgever gesloten overeenkomst. ADXpert is nimmer aansprakelijk voor:

   • indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade en/of

   • immateriële schade die Opdrachtgever, of een derde, lijdt doordat ADXpert of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.

  3. De aansprakelijkheid van ADXpert is per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ADXpert in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van ADXpert per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, met een absoluut maximum van € 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro). Indien sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één (1) jaar, kan de nettoprijs nooit meer bedragen dan de nettoprijs die is gefactureerd voor één (1) jaar. De verzekeringsmaatschappij behandelt de vaststelling van aansprakelijkheid.

  4. Aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiende direct of indirect uit de door ADXpert geleverde diensten/verrichte werkzaamheden, is steeds voor rekening van de Opdrachtgever. Deze zal ADXpert ter zake volledig vrijwaren. Mocht ADXpert desalniettemin worden aangesproken, dan is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing. ADXpert heeft alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag ter zake schadevergoeding en kosten recht van regres op Opdrachtgever.

  Artikel 9 - Overmacht
  1. In geval van Overmacht heeft ADXpert het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van de kosten, schade en rente en onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever tot betaling aan ADXpert van de tot het moment waarop de Overmacht optrad verrichte werkzaamheden/diensten.
  2. Onder “Overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, brand en andere bedrijfsstoornissen en overige buiten de controle van ADXpert liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen. Daarnaast zal ADXpert zich steeds op Overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen waarvan/van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
  Artikel 10 – Geheimhouding en dossierbeheer
  1. ADXpert garandeert dat zij alle informatie die zij uit hoofde van haar dienstverlening/te verrichten werkzaamheden van de Opdrachtgever verneemt, vertrouwelijk zal behandelen. ADXpert zal deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
  2. Alle werknemers van de Opdrachtgever ten behoeve van wie een overeenkomst is afgesloten met ADXpert hebben recht op inzage in hun door ADXpert opgemaakt dossier.
  3. ADXpert handelt volgens de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgestelde privacy regels vastgelegd in de Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers.
  Artikel 11 - Bevoegde rechter en toepasselijk recht
  1. Alle geschillen tussen ADXpert en de Opdrachtgever worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven.
  2. Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing op de onderhavige overeenkomst en de met ADXpert af te sluiten nadere overeenkomsten.